Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v rámci tzv. druhého sankčního balíčku znovu zpřísnila mezinárodní sankce vůči Rusku z důvodu jeho pokračující agrese proti Ukrajině.

S účinností od 25. února 2022 Rada svým nařízením (EU) 2022/332 přidala na sankční seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, dalších celkem 99 fyzických osob, včetně prezidenta Ruska Putina a ministra zahraničí Lavrova (ti ovšem, jako jediní, nemají uložen zákaz vstupu do EU).

Současně Rada (EU) změnou nařízení (EU) č. 833/2014, provedenou nyní nařízením (EU) 2022/328, poměrně významně rozšířila škálu dosavadních omezujících opatření vůči Rusku.

Nově je zcela zakázán vývoz zboží a technologií dvojího užití do Ruska nebo pro použití tamtéž (čl. 2). Stejně tak je zakázána i související technická pomoc a zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc. Určité výjimky jsou přípustné, ovšem jen v přesně stanovených situacích a po předchozím povolení příslušného orgánu, kterým je podle okolností konkrétního případu buď Ministerstvo průmyslu a obchodu (vývoz zboží – duálu a související technická pomoc, zprostředkovatelské služby) nebo Finanční analytický úřad (financování nebo finanční pomoc). Použití výjimek z tohoto zákazu podle písm. a) až e) odst. 3 článku 2 je podmíněno jejím uvedením v celním prohlášení a povinností oznámit první použití příslušné výjimky příslušnému orgánu, kterým je MPO.

Zavádí se (čl. 2a) zákaz dodávat do Ruska, nebo pro použití tamtéž, v příloze VII vyjmenované zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Také u tohoto opatření je zakázána i související technická pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční služby. Použití některé z explicitně vyjmenovaných výjimek z tohoto zákazu je podmíněno jejím uvedením v celním prohlášení a povinností oznámit první použití příslušné výjimky příslušnému orgánu, kterým je MPO (u vývozu zboží) a FAÚ (u financování a finanční pomoci). Zde tedy není třeba předchozí povolení příslušného orgánu. Ostatní výjimky z tohoto zákazu (čl. 2 odst. 4 a 5) lze využít jen s předchozím povolením MPO (vývoz zboží a poskytnutí technické pomoci) nebo FAÚ (financování a finanční pomoc). Dodávky zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v příl. VII, poskytnutí související technické pomoci, financování a finanční pomoci ve vztahu k subjektům v příloze IV jsou možné jen ve stanovených situacích a na základě předchozího povolení MPO (dodávky zboží a technologií dvojího užití a související technická pomoc) nebo FAÚ (financování a finanční pomoc).

Pro účely oznámení příslušnému orgánu a žádosti o povolení a povolení Rada stanoví (čl. 2c) vzory a formuláře uvedené v příloze IX.

Nově se také stanovuje zákaz poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Ruskem nebo investice v Rusku (čl. 2e). Tento zákaz se nevztahuje (nepoužije se) na přesně v čl. 2e odst. 2 popsané situace.

Zavádí se (čl. 3b) zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií vhodných pro rafinaci ropy, vyjmenovaných v příloze X (jakož i související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci), komukoli v Rusku nebo pro použití tamtéž. Výjimky z tohoto zákazu může v přesně stanovených situacích povolit příslušný orgán, kterým je FAÚ.

Stanovuje se nově (článek 3c) zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu, uvedených v příloze XI, do Ruska nebo pro použití tamtéž. V této souvislosti se výslovně zakazuje také poskytovat pojištění nebo zajištění. Rovněž tak se zakazuje poskytovat generální opravu, opravu, prohlídku, výměnu, změnu nebo opravu závad letadla nebo letadlového celku, s výjimkou předletové prohlídky, týkající se zboží a technologií v příloze XI. Zákaz se týká i související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, financování i finanční pomoci. Použití výjimky ze zákazů podle odst. 1 a 4 je podle čl. 3c odst. 5 časově omezeno pouze do 28. března 2022 a týká se výhradně plnění ze smluv uzavřených před 26. únorem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takových smluv nezbytné. Příslušným orgánem ve vztahu k tomuto článku je FAÚ.

Zpřísňuje se i dosavadní zákaz obchodování s cennými papíry a nástroji peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb a poskytování nových půjček ve vztahu ke konkrétním vyjmenovaným subjektům (čl. 5) . Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Rusku ve více než 50procentním veřejném vlastnictví.

Zakazuje se (čl. 5b)  přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku, od právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.

Konkrétní omezení (čl. 5e) se týkají unijních centrálních depozitářů cenných papírů ve vztahu k cenným papírům vydaným po 12. dubnu 2022 při poskytování jakýchkoli služeb jakémukoli ruskému státnímu příslušníku nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.

Úvěrovým institucím se (v čl. 5g) ukládá nejpozději do 27. května 2022 poskytnout FAÚ seznam vkladů nad 100.000 EUR, držených ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku. Každých 12 měsíců úvěrové instituce poskytnou aktuální informace o výši těchto vkladů. Dále se úvěrovým institucím ukládá povinnost poskytnout FAÚ informace o vkladech nad 100 000 EUR, držených ruskými státními příslušníky, nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, kteří získali občanství některého členského státu EU nebo právo pobytu v některém členském státě prostřednictvím režimu občanství pro investory nebo režimu pobytu pro investory.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušná nařízení, jimiž se stávající mezinárodní sankce zpřísňují (resp. se zavádějí nové), a která jsou ke stažení níže nebo budou dostupná prostřednictvím portálu přístupu k právu EU EUR-Lex.

Finanční analytický úřad připomíná povinnost každého, dodržovat stanovené zákazy a omezení, neboť tyto vyplývají z přímo použitelných předpisů EU, jimiž se mezinárodní sankce stanovují. Ustanovení těchto předpisů mají přednost před vnitrostátní legislativou, pokud by snad mělo dojít ke kolizi. Zakázáno je i obcházení mezinárodních sankcí. Porušení omezení nebo zákazu stanoveného v přímo použitelném předpise EU, který určuje mezinárodní sankce, je přestupkem, za který lze udělit pokutu až do výše 50 mil. Kč, nepůjde-li o přísněji postižitelné jednání (tr. čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku).

Nařízení (EU) 2022/328 (mění nařízení (EU) č. 833/2014) (PDF)

Nařízení (EU) 2022/332 (provádí nařízení (EU) č. 269/2014) (PDF)

Nařízení (EU) 2022/330 (mění nařízení (EU) č. 269/2014) (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.