Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v rámci tzv. druhého sankčního balíčku znovu zpřísnila mezinárodní sankce vůči Rusku z důvodu jeho pokračující agrese proti Ukrajině.

S účinností od 25. února 2022 Rada svým nařízením (EU) 2022/332 přidala na sankční seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, dalších celkem 99 fyzických osob, včetně prezidenta Ruska Putina a ministra zahraničí Lavrova (ti ovšem, jako jediní, nemají uložen zákaz vstupu do EU).

Současně Rada (EU) změnou nařízení (EU) č. 833/2014, provedenou nyní nařízením (EU) 2022/328, poměrně významně rozšířila škálu dosavadních omezujících opatření vůči Rusku.

Nově je zcela zakázán vývoz zboží a technologií dvojího užití do Ruska nebo pro použití tamtéž (čl. 2). Stejně tak je zakázána i související technická pomoc a zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc. Určité výjimky jsou přípustné, ovšem jen v přesně stanovených situacích a po předchozím povolení příslušného orgánu, kterým je podle okolností konkrétního případu buď Ministerstvo průmyslu a obchodu (vývoz zboží – duálu a související technická pomoc, zprostředkovatelské služby) nebo Finanční analytický úřad (financování nebo finanční pomoc). Použití výjimek z tohoto zákazu podle písm. a) až e) odst. 3 článku 2 je podmíněno jejím uvedením v celním prohlášení a povinností oznámit první použití příslušné výjimky příslušnému orgánu, kterým je MPO.

Zavádí se (čl. 2a) zákaz dodávat do Ruska, nebo pro použití tamtéž, v příloze VII vyjmenované zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Také u tohoto opatření je zakázána i související technická pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční služby. Použití některé z explicitně vyjmenovaných výjimek z tohoto zákazu je podmíněno jejím uvedením v celním prohlášení a povinností oznámit první použití příslušné výjimky příslušnému orgánu, kterým je MPO (u vývozu zboží) a FAÚ (u financování a finanční pomoci). Zde tedy není třeba předchozí povolení příslušného orgánu. Ostatní výjimky z tohoto zákazu (čl. 2 odst. 4 a 5) lze využít jen s předchozím povolením MPO (vývoz zboží a poskytnutí technické pomoci) nebo FAÚ (financování a finanční pomoc). Dodávky zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v příl. VII, poskytnutí související technické pomoci, financování a finanční pomoci ve vztahu k subjektům v příloze IV jsou možné jen ve stanovených situacích a na základě předchozího povolení MPO (dodávky zboží a technologií dvojího užití a související technická pomoc) nebo FAÚ (financování a finanční pomoc).

Pro účely oznámení příslušnému orgánu a žádosti o povolení a povolení Rada stanoví (čl. 2c) vzory a formuláře uvedené v příloze IX.

Nově se také stanovuje zákaz poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Ruskem nebo investice v Rusku (čl. 2e). Tento zákaz se nevztahuje (nepoužije se) na přesně v čl. 2e odst. 2 popsané situace.

Zavádí se (čl. 3b) zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií vhodných pro rafinaci ropy, vyjmenovaných v příloze X (jakož i související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci), komukoli v Rusku nebo pro použití tamtéž. Výjimky z tohoto zákazu může v přesně stanovených situacích povolit příslušný orgán, kterým je FAÚ.

Stanovuje se nově (článek 3c) zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu, uvedených v příloze XI, do Ruska nebo pro použití tamtéž. V této souvislosti se výslovně zakazuje také poskytovat pojištění nebo zajištění. Rovněž tak se zakazuje poskytovat generální opravu, opravu, prohlídku, výměnu, změnu nebo opravu závad letadla nebo letadlového celku, s výjimkou předletové prohlídky, týkající se zboží a technologií v příloze XI. Zákaz se týká i související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, financování i finanční pomoci. Použití výjimky ze zákazů podle odst. 1 a 4 je podle čl. 3c odst. 5 časově omezeno pouze do 28. března 2022 a týká se výhradně plnění ze smluv uzavřených před 26. únorem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takových smluv nezbytné. Příslušným orgánem ve vztahu k tomuto článku je FAÚ.

Zpřísňuje se i dosavadní zákaz obchodování s cennými papíry a nástroji peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb a poskytování nových půjček ve vztahu ke konkrétním vyjmenovaným subjektům (čl. 5) . Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Rusku ve více než 50procentním veřejném vlastnictví.

Zakazuje se (čl. 5b)  přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku, od právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.

Konkrétní omezení (čl. 5e) se týkají unijních centrálních depozitářů cenných papírů ve vztahu k cenným papírům vydaným po 12. dubnu 2022 při poskytování jakýchkoli služeb jakémukoli ruskému státnímu příslušníku nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.

Úvěrovým institucím se (v čl. 5g) ukládá nejpozději do 27. května 2022 poskytnout FAÚ seznam vkladů nad 100.000 EUR, držených ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku. Každých 12 měsíců úvěrové instituce poskytnou aktuální informace o výši těchto vkladů. Dále se úvěrovým institucím ukládá povinnost poskytnout FAÚ informace o vkladech nad 100 000 EUR, držených ruskými státními příslušníky, nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, kteří získali občanství některého členského státu EU nebo právo pobytu v některém členském státě prostřednictvím režimu občanství pro investory nebo režimu pobytu pro investory.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušná nařízení, jimiž se stávající mezinárodní sankce zpřísňují (resp. se zavádějí nové), a která jsou ke stažení níže nebo budou dostupná prostřednictvím portálu přístupu k právu EU EUR-Lex.

Finanční analytický úřad připomíná povinnost každého, dodržovat stanovené zákazy a omezení, neboť tyto vyplývají z přímo použitelných předpisů EU, jimiž se mezinárodní sankce stanovují. Ustanovení těchto předpisů mají přednost před vnitrostátní legislativou, pokud by snad mělo dojít ke kolizi. Zakázáno je i obcházení mezinárodních sankcí. Porušení omezení nebo zákazu stanoveného v přímo použitelném předpise EU, který určuje mezinárodní sankce, je přestupkem, za který lze udělit pokutu až do výše 50 mil. Kč, nepůjde-li o přísněji postižitelné jednání (tr. čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku).

Nařízení (EU) 2022/328 (mění nařízení (EU) č. 833/2014) (PDF)

Nařízení (EU) 2022/332 (provádí nařízení (EU) č. 269/2014) (PDF)

Nařízení (EU) 2022/330 (mění nařízení (EU) č. 269/2014) (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.