Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu

Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových omezujících opatření (mezinárodních sankcí) Evropské unie vůči Rusku.

Rada EU u již od r. 2014 existujícího sankčního režimu vyhlášeného vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (nařízení Rady (EU) č. 269/2014) významně rozšířila seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se mimo jiné uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv v EU.

Dále, v taktéž již existujícím sankčním režimu omezujících opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (nařízení (EU) č. 833/2014), Rada EU především zakázala financování Ruska, jeho vlády a ruské centrální banky.

Nově se, přijetím nařízení Rady (EU) 2022/263, zavádí sankční režim omezujících opatření v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území. V rámci tohoto sankčního režimu se zakazuje dovoz zboží pocházejícího z Doněcké nebo z Luhanské oblasti na Ukrajině do EU, jakož i poskytování s tím souvisejícího financování, zakazuje se nabývat nebo zvyšovat účast v nemovitostech a v subjektech na území obou oblastí, zřizovat společné podniky se subjekty z těchto oblastí a poskytovat s těmito činnostmi investiční služby. Rovněž se zakazují do Doněcké a Luhanské oblasti dodávky zboží nebo technologií z odvětví dopravy, telekomunikací, energetiky a průzkumu a těžby ropy, zemního plynu a nerostných surovin. Významně se omezuje obchodování se zbožím a technologiemi vyjmenovanými v příloze II nařízení (EU) 2022/263 a poskytování s tím související technické pomoci. Zakázána je také technická pomoc nebo zprostředkovatelské, stavební či inženýrské služby přímo související s infrastrukturou na území obou oblastí Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády. Zavádí se též zákaz poskytování služeb přímo souvisejících s činnostmi v oblasti cestovního ruchu na území obou oblastí.

Změny v nařízeních (EU) č. 269/2014 a č. 833/2014 nabyly účinnosti dne 23. února 2022. Nařízení (EU) 2022/263 vstupuje v účinnost dnem 24. února 2022. V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušná nařízení, jimiž se stávající mezinárodní sankce zpřísňují (resp. se zavádějí nové), a která jsou ke stažení níže nebo budou dostupná prostřednictvím portálu přístupu k právu EU EUR-Lex.

Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu (PDF)

Newsletter

Do you want to have an overview of news from the world of AML issues immediately available? So our newsletter is exactly what you need for it! We publish news only in Czech.

By subscribing to the newsletter, you agree to the processing of personal data.