OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING

K 1. 8. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZoOO“), který prostřednictvím odkazu v § 21 odst. 6 AML zákona, byť s určitými odchylkami, dopadá i na povinné osoby podle AML zákona. Ty nicméně musejí mít vnitřní oznamovací systém již od roku 2021. Pro dosažení souladu se ZoOO by tak měla postačovat pouhá úprava systému stávajícího. FAÚ zpracoval metodický materiál věnující se této problematice, kde jsou rozebrány vybrané aspekty ZoOO v kontextu povinných osob podle AML zákona.