Analytická činnost

Systémová opatření v detailech

Pro analytickou činnost je klíčový pojem „podezřelý obchod“. Detekcí podezřelých obchodů jsou na základě zákonné úpravy pověřeny povinné osoby, tedy zejména banky a další finanční instituce, ale i celá řada dalších zákonem vymezených subjektů. Vlastní operativní analýzu následně provádí FAÚ, který je tak kromě pozice garanta i zásadním výkonným článkem celého systému AML/CFT opatření v České republice. Cílem analytického šetření je verifikace prvotních podezření detekovaných povinnými osobami za současného obstarání dalších informací nezbytných pro rozhodnutí o dalším postupu. Kromě informací od povinných osob  může FAÚ pro potřeby svého šetření dožadovat informace od Policie ČR, orgánů příslušných ke správě daní, zpravodajských služeb a dalších orgánů veřejné moci. Za účinné nástroje je třeba rovněž považovat přístupy do širokého spektra evidencí a registrů, efektivní vytěžování otevřených zdrojů a výměnu informací se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami.

Dalším pojmem charakteristickým pro analytickou činnost FAÚ je „spolupráce“. Na základě analytické činnosti disponuje FAÚ širokým spektrem informací o podezřelých obchodech, které je třeba efektivním způsobem distribuovat recipientům, tedy zejména orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, zpravodajským službám, zahraničním finančním zpravodajským jednotkám, dozorčím úřadům a dalším. Pro zajištění efektivity distribuce je nezbytná neustálá komunikace a sdílení strategických informací s těmito partnery.

Velmi důležitým nástrojem FAÚ a povinných osob při šetření podezřelých obchodů je „odklad splnění příkazu klienta“, který je často laicky nazýván „dočasnou blokací“. Zákon pro případ hrozby nebezpečí zmaření nebo podstatného ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu umožňuje dočasné omezení vlastnických práv. Toto časově omezené zajišťovací opatření má za cíl zejména zabránit úniku nelegálně získaného majetku z dosahu FAÚ či orgánů činných v trestním řízení. Ustanovení je stěžejním a velmi účinným nástrojem povinných osob a FAÚ v boji proti praní špinavých peněz. Právě na základě tohoto institutu dochází k odčerpání nelegálního výnosu z trestné činnosti, což je jedním ze základních cílů AML opatření. Tento nástroj může, resp. musí (jedná se o povinný postup v případě splnění zákonem stanovených podmínek) uplatnit jak povinná osoba, tak FAÚ, a to po dobu lhůt uvedených v § 20 AML zákona.

Nedílnou součástí analytické činnosti je operativní mezinárodní spolupráce. Kvalitní a efektivní mezinárodní spolupráce je klíčovým aspektem boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Naprostá většina šetřených podezřelých obchodů obsahuje mezinárodní prvek, ať již se jedná o přeshraniční transakce, účast zahraničních osob nebo o finální dislokaci výnosu z trestné činnosti v zahraničí.

Mezinárodní spolupráce je oblastí, které je věnována mimořádná pozornost, jak na poli legislativním, tak i v praktické rovině. Především na evropské úrovni dochází průběžně k výraznému zvyšování efektivity mezinárodní spolupráce, a to zejména pokud jde o kvalitu a rozsah sdílených informací a rychlost informační výměny. Tento fenomén je důsledkem legislativního tlaku v rámci Evropské unie a rovněž výsledkem dlouhodobé snahy mezinárodních uskupení působících v oblasti AML mezinárodní spolupráce (Egmontská skupina finančních zpravodajských jednotek, FATF, Moneyval a další).

Vedle stále se zvyšující kvality výměny informací a participace v rámci mezinárodních společných analytických týmů (tzv. JATs) je třeba vyzdvihnout relativně vysokou frekvenci uplatňování blokačních institutů na mezinárodní úrovni. Je zcela logické, že bez využití a kvalitního nastavení těchto institutů na mezinárodní úrovni není možné efektivně odčerpávat majetek pocházející z trestné činnosti dislokovaný v zahraničí.


Schéma analytické činnosti

(Legenda: OPO = oznámení podezřelého obchodu, HZSSD = hlášení o zneužití systému správy daní, FS = Finanční správa, CS = Celní správa, FIU = finanční zpravodajská jednotka, TO = trestní oznámení, PČR = Policie České republiky, GŘC = Generální ředitelství cel, GFŘ = Generální finanční ředitelství)

Schéma postupu FAÚ v rámci šetření OPO
(včetně odkladu splnění příkazu klienta)

(Legenda: OPO = oznámení podezřelého obchodu, PČR = Policie České republiky, GŘC = Generální ředitelství cel, GFŘ = Generální finanční ředitelství)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.