Sankce proti Rusku a Bělorusku

Sankce proti Rusku

Poslední změny základních sankčních předpisů

Upozorňujeme, že níže uvedené informace ke změnovým předpisům nejsou vyčerpávající, ale informativního charakteru. Proto je vždy třeba řídit se změnový/prováděcím předpisem a souvisejícím základním sankčním předpisem. Dále doporučujeme, s ohledem na rychlý vývoj v oblasti sankcí proti Rusku, ještě aktuálnost informací ověřit na stránkách EU prostřednictvím sankční mapy EU a EUR-Lex – Portál přístupu k právu Evropské unie.

23. 6. 2023 – 11. sankční balíček

Finanční analytický úřad v souvislosti se situací na Ukrajině a mezinárodními sankcemi vůči Rusku informuje o vybraných nových a zpřísňujících omezujících opatřeních, která jsou v rámci tzv. 11. balíčku primárně zaměřena na zabránění obcházení sankcí EU a na další zpřísnění již existujících sankcí:

 • zákaz tranzitu z EU přes Rusko do 3. zemí zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska,
 • další omezení vývozu zboží, které by mohlo posílit ruské průmyslové kapacity,
 • zákaz prodeje, poskytování licencí či převod práv duševního vlastnictví osobě či orgánu v Rusku v souvislosti se zbožím a technologiemi, jejichž prodej do Ruska nebo k použití v Rusku je zakázán,
 • rozšíření pozastavení vysílacích licencí pro dalších 5 ruských sdělovacích prostředků,
 • rozšíření zákazu v oblasti silniční nákladní přepravy, a to i na přívěsy a návěsy registrované v Rusku, pokud jsou tyto taženy nákladními vozidly registrovanými mimo Rusko a přepravují náklad,
 • rozšíření zákazu přístupu do přístavů a plavebních komor v EU lodím, které se účastní překládek za účelem obcházení zákazu dovozu surové ropy a ropných produktů nebo nedodržuje jejich cenový strop nebo protiprávně zasahují do svého navigačního systému automatické identifikace,
 • ukončení dočasné výjimky pro dovoz ropy ropovodem z Ruska do Polska a Německa,
 • rozšíření zákazu poskytovat převoditelné cenné papíry osobám v Rusku na finanční nástroje denominované v jakékoli měně,
 • zavedení tzv. firewallu zamezujícího kontrole aktiv subjektu usazeného v EU sankcionovanou osobou,
 • prodloužení lhůty pro stažení investic z ruského trhu,
 • zařazení 87 nových subjektů na seznam právnických osob, vůči kterým se uplatňují sektorová omezení zakazující poskytovat zboží a technologie a
 • 102 nových osob a subjektů, vůči kterým se uplatňují individuální finanční sankce (zmrazení jejich aktiv v EU a zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a subjektům).

Podrobně jsou výše uvedená opatření stanovena v přímo použitelných změnových a prováděcích předpisech EU, jimiž jsou především:

Nařízení Rady (EU) 2023/1214 (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2023/1215 (PDF)

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1216 (PDF)

Více užitečných informací k problematice mezinárodních sankcí a jejich provádění v České republice lze nalézt v záložkách Mezinárodní sankce a Sankce vůči Rusku a Bělorusku. Finanční analytický úřad upozorňuje, že v souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí bude zodpovídat výhradně a jen kvalifikované dotazy (více k požadavkům na kvalifikovaný dotaz ZDE (vložit odkaz: Žádosti o kvalifikované dotazy | FAÚ (gov.cz)).

25. 2. 2023 – 10. sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o těchto dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině:

 • nová omezení importu a exportu s přechodnými obdobími:
  • zákaz dovozu živic, asfaltu a kaučuku
  • zákaz vývozu dalšího citlivého zboží a technologií, vzácných zemin, leteckých motorů
 • zákaz tranzitu zboží dvojího užití, palných zbraní a střeliva přes Rusko do třetích zemí
 • rozšíření seznamu subjektů ruského vojensko-průmyslového komplexu o dalších 96 entit
 • zákaz vysílat obsah dalších dvou dezinformačních kanálů: RT Arabic a Sputnik Arabic
 • zákaz ruským občanům zastávat řídící pozice v kritických infrastrukturních podnicích členských států EU
 • zákaz poskytovat kapacitu pro skladování plynu ruským subjektům
 • povinnost oznamovat nepravidelné (charterové) lety mezi Ruskem a Unií
 • prodloužení lhůty pro ukončení společných podniků a ke stažení ruských investic z Unie do 31. prosince 2023
 • nová povinnost oznámit aktiva a rezervy centrální banky Ruska a Ruského fondu národního bohatství Finančnímu analytickému úřadu a Evropské komisi do 28. dubna 2023 (formulář pro splnění této povinnosti bude zveřejněn na webu FAÚ)
 • upřesnění definice pojmu „dovoz do Unie“
 • individuální finanční sankce (zmrazení aktiv) vůči dalším přibližně 120 fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, mj. i vůči dalším 3 ruským bankám
 • úprava povinnosti oznámit majetek, na který se vztahují zmrazovací opatření

Použitelnost výše vyjmenovaných opatření nastala v neděli, 26. února 2023, s výjimkou opatření spočívajícího v rozšíření finančních sankcí na dalších přibližně 120 osob a subjektů – toto opatření je použitelné ihned, tedy od soboty, 25. února 2023.

V podrobnostech Úřad odkazuje na příslušné změnové předpisy EU, jimiž se základní sankční předpisy EU (především však nařízení (EU) č. 833/2014 a nařízení (EU) č. 269/2014, obojí v platném znění) mění či provádějí a které jsou dostupné v Úředním věstníku L 059I zde.

16. 12. 2022 – 9. sankční balíček

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření. Nejvýznamnější změny jsou shrnuty níže:

 • dalším téměř 200 fyzickým a právnickým osobám a subjektům byly zmrazeny finanční prostředky a hospodářské zdroje podle článku 2 nařízení (EU) č. 269/2014;
 • zákazy exportu se nově týkají dalších citlivých a pokročilých položek ve formě zboží a technologií;
 • zákazy exportu nově směřují vůči dalším 168 ruským subjektům napojeným na ruský vojenský a průmyslový komplex
 • pozastavují se vysílací licence: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV a Pervyi Kanal;
 • zákaz poskytovat služby se rozšiřuje o poskytování reklamy, průzkum trhu a veřejného mínění a testování výrobků.

Texty přímo použitelných změnových předpisů jsou dostupné v Úředním věstníku L 322I.

6. 10. 2022 - 8. balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 6. 10. 2022 byl přijat osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Texty konkrétních změnových přímo použitelných předpisů jsou dostupné v Úředním věstníku L 259 I.

Všechny předpisy se použijí neprodleně, od 6. 10. 2022, resp. od 7. 10. 2022.

Stručný přehled:

 1. Nařízení Rady (EU) 2022/1904 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině zavádí tato nová omezení:
 1. zakazuje vývoz do Ruska (nebo pro použití v Rusku):
 • chemikálií určených k vnitřní represi,
 • civilních střelných zbraní,
 • dalšího zboží používaného v letectví,
 1. zakazuje nebo prodlužuje a rozšiřuje zákaz dovozu z Ruska:
 • výrobků z oceli,
 • dřevité buničiny a papíru,
 • drahých kamenů a kovů,
 • strojírenských a chemických výrobků,
 • cigaret,
 • plastů a některých hotových chemických výrobků jako kosmetika,
 1. zakazuje poskytovat služby:
 • zprostředkovatelské služby, financování a finanční pomoc na přepravu plavidly ruské surové ropy nebo produktů, pokud jejich cena přesahuje cenový strop,
 • Ruskému námořnímu rejstříku plavidel,
 • architektonické, inženýrské, poradenské v oblasti IT a právní.

      d. zákaz zastávat funkce v řídících orgánech vyjmenovaných ruským státem většinově
           nebo zcela vlastněných právnických osob, subjektů nebo orgánů

 1. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1906 ze dne 6. října 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, zařazuje na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, kterým se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje (a jimž je současně také zakázáno jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje přímo či nepřímo zpřístupnit) dalších 30 fyzických osob a 7 subjektů a orgánů.
 2. Nařízení Rady (EU) 2022/1903 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území mění název na „Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na nezákonné uznání nezávislosti, okupaci či anexi určitých území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, Ruskou federací“ a rozšiřuje geografickou působnost nařízení na území Ukrajiny v Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, která nejsou pod kontrolou vlády.

Další podrobnosti k osmému sankčním balíčku - Nařízení Rady (EU) 2022/1904 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 (dále jen „Nařízení“): 

Od 22. října 2022 se zakazuje občanům EU zastávat jakékoli funkce v řídících orgánech určitých právnických osob, subjektů nebo orgánů ve vlastnictví ruského státu nebo pod jeho kontrolou (čl. 5aa odst. 1a Nařízení).

Ve vztahu k Ruskému námořnímu rejstříku plavidel platí, že se zakazují se veškeré transakce s tímto subjektem (čl. 5aa Nařízení), jelikož došlo k jeho přidání na seznam státních podniků podléhajících zákazu transakcí, tj. do přílohy XIX Nařízení.

Zákaz poskytování služeb peněženky, účtu nebo úschovy kryptoaktiv ruským osobám a rezidentům (čl. 5b odst. 2 Nařízení). Nově se tento zákaz uplatní bez ohledu na celkovou hodnotu těchto kryptoaktiv. Dříve bylo povoleno až 10 000 EUR a nyní se tato prahová hodnota ruší, čímž se (absolutně) zakazuje poskytování těchto služeb ruským osobám a rezidentům bez dalšího.

Dle čl. 5n Nařízení se zakazuje poskytovat přímo či nepřímo níže uvedené služby, a to vládě Ruska nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku:

 1. Účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností
 2. Architektonické a inženýrské služby, které zahrnují jak architektonické a inženýrské služby, tak i integrované inženýrské služby, služby územního plánování a krajinářské architektury a vědecké a technické poradenské služby související s inženýrstvím.
 3. Poradenské služby v oblasti IT zahrnují poradenské služby související s instalací počítačového hardwaru, včetně asistenční služby zákazníkům při instalaci počítačového hardwaru (tj. fyzického vybavení) a počítačových sítí, a služby implementace softwaru, včetně všech služeb zahrnujících poradenské služby v oblasti vývoje a zavádění softwaru.
 4. Právní poradenské služby, které zahrnují poskytování právního poradenství klientům v nesporných záležitostech, včetně obchodních transakcí, zahrnujících uplatňování nebo výklad práva; účast s klienty nebo jejich jménem na obchodních transakcích, jednáních a jiných jednáních se třetími stranami a přípravu, provádění a ověřování právních dokumentů. Právní poradenské služby nezahrnují zastupování, poradenství, přípravu a ověřování dokumentů v souvislosti se službami právního zastupování, zejména ve věcech nebo řízeních před správními orgány, soudy, jinými řádně zřízenými soudními tribunály a v rozhodčích a mediačních řízeních.

V konkrétně vymezených přechodných obdobích se některé zákazy v čl. 5n za stanovených podmínek neuplatní nebo při splnění požadovaných podmínek a na základě žádosti může FAÚ v intencích čl. 5n odst. 10 nebo 11 Nařízení rozhodnout o povolení výjimky.

Zákaz v čl. 3g Nařízení, vztahující se na výrobky ze železa a oceli, se rozšiřuje v odst. 1 nově formulovaném  písm. d) o zákaz dovážet od 30. září 2023 do Unie nebo nakupovat přímo či nepřímo výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII, jsou-li zpracovány ve třetí zemi a obsahují-li tyto výrobky železo a ocel pocházející z Ruska, jak je uvedeno v příloze XVII. Pro některý typ těchto výrobků se stanovuje delší přechodné období, tj. zákaz bude platit až od 1. dubna 2024, resp. 1. října 2024. V té souvislosti se rovněž zavádí zákaz poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci, jakož i pojištění a zajištění (čl. 3g odst. 1 písm. e)

Nově se zakazuje prodej, dodávky, převod nebo vývoz civilních střelných zbraní a jejich hlavních součástí a střeliva, a to bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoliv (čl. 2aa Nařízení). S tím souvisí mimo jiné také zákaz technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, finanční pomoci. V této souvislosti má být tento unijní právní předpis (resp. odpovídající Rozhodnutí) považován za lex specialis, a proto má v případě rozporu přednost před nařízením (EU) č. 258/2012 (tím se provádí čl. 10 protokolu OSN).

Dochází k úpravě čl. 3n Nařízení, který se týká zákazu přepravy a s tím souvisejících služeb u surové ropy a ropných produktů. Nově se zavádí cenový strop, který by se měl vztahovat na námořní přepravu surové ropy a některých ropných produktů do třetích zemí a na poskytování souvisejících služeb, přičemž se na něj váže udělení výjimky z daného zákazu.

Osmý balíček sankcí mimo jiné omezuje prodej, převod, dodávky nebo vývoz dalšího zboží používaného v leteckém sektoru.

21. 7. 2022 - 7. balíček sankcí EU vůči Rusku 

Dne 21. 7. 2022 přijala EU další sankční balíček, který obsahuje celkem 4 přímo použitelné předpisy, z toho 2 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU) 2022/1273 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) 2022/1269 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, jimiž se zpřesňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku.

Z nejvýznamnějších změn vyjímáme:

 1. Rozšířil se seznam osob a subjektů v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014, vůči nimž se uplatní čl. 2, tj. finanční sankce v podobě „zmrazovacích“ opatření - EU přidala na tento sankční seznam 58 fyzických osob a 11 subjektů s vazbou na Rusko, včetně ruské Sberbank (do té doby podléhala pouze sankcím v oblasti EU kapitálového trhu a zákazu užívat SWIFT), a také rozšířila možnosti výjimek z daného opatření.
 2. V čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 se nově stanovuje ohlašovací povinnost pro osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu v příloze I tohoto nařízení. Povinnost ohlásit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jim patří, jsou jimi vlastněny, drženy nebo kontrolovány, mají vůči příslušnému orgánu členského státu EU, kde majetek se nachází, a to v termínu do 1. 9. 2022 nebo do 6 týdnů ode dne jejich zařazení na seznam.
 3. Nově se zavádí zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převodu zlata, pokud pochází z Ruska a bylo vyvezeno z Ruska do EU nebo do jakékoliv 3. země, a to po datu 22. 7. 2022. Tento zákaz stanovený v čl. 3o nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se vztahuje také na šperky.
 4. Rozšiřuje se seznam kontrolovaných položek, které mohou přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru a na něž se použije  čl. 2a nařízení Rady (EU) č. 833/2014.
 5. Stávající zákaz přístupu do přístavů EU v čl. 3ea nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se rozšiřuje také na zdymadla. Byla přidána výjimka z tohoto zákazu pro obnovitelné zdroje energie.
 6. Rozšířila se použitelnost čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (omezení vkladů) také na vklady právnických osob, subjektů či orgánů usazených mimo Unii, jež jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku (i zde nově platí celková horní hranice vkladů 100 000 EUR).
 7. Dále dochází k řadě upřesnění stávajících opatření, například v oblasti veřejných zakázek a letectví.

6. 6. 2022 - 6. balíček sankcí EU vůči Rusku 

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Sankce proti Rusku se rozšiřují v těchto sankčních režimech:

 1. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 a nařízení Rady (EU) 2022/879 (účinnost od 4. 6. 2022, pracovně sankční režim „Rusko“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Mimo jiné se

 • zavádí zákaz nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy a některých ropných produktů z Ruska (nově čl. 3m),
 • zakazuje pojištění a zajištění námořní přepravy tohoto zboží do třetích zemí (nově čl. 3n),
 • zakazuje poskytovat účetní a auditorské služby, služby daňového poradenství (nově čl. 5n),
 • upravuje zákaz a povolování výjimek pro udělování registrace a poskytování sídla, obchodní adresy nebo administrativní adresy, jakož i správcovských služeb svěřenskému fondu, jehož zakladatelem nebo obmyšleným jsou za stanovených podmínek ruské fyzické či právnické osoby nebo orgány usazené v Rusku (čl. 5m).

Dále dochází od 14. června 2022 k vyřazení ze systému předávání informací o finančních transakcích (SWIFT) u dalších 3 ruských bank

 • Sberbank
 • Credit Bank of Moscow
 • JSC Russian Agriculuture Bank – JSC Rosselkhozbank.

Významným způsobem se rozšiřuje

 • seznam osob a subjektů, jimž je zakázáno dodávat zboží a technologie, které jsou položkami dvojího užití a zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti,
 • seznam dezinformačních subjektů

Nahrazuje se znění některých příloh (např. seznam zboží, na který se vztahuje zákaz dovozu z Ruska do Unie) a doplňuje se nová příloha týkající se surové ropy a některých ropných produktů.

 rozhodnutí 2022_884_Rusko a nařízení 2022_879_Rusko

     2. Rozhodnutí Rady (EU) 2022/883 a nařízení Rady (EU) 2022/878 (účinnost od 3. 6. 2022, pracovně sankční režim „UA-RU“) – jde o předpisy, které mění, resp. provádí,                       „základní“ sankční předpisy, t o rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

Těmito předpisy se na sankční seznam EU zařazuje dalších celkem 65 fyzických osob a 18 subjektů, proti nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů a současně se zakazuje těmto osobám a subjektům přímo i nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje.

rozhodnutí 2022_883_UA-RU a nařízení 2022_878_UA-RU

     3. Rozhodnutí Rady (EU) 2022/885 a nařízení Rady (EU) 2022/880 (účinnost od 4. 6. 2022, pracovně sankční režim „UA-RU“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční                 předpisy, a to rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014

Nově se zavádí

 • specifická výjimka z finančních sankcí pro oblast poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory Unie a s tím spojené služby na provoz, údržbu a bezpečnost těchto služeb v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii (nový čl. 6c)
 • povinnost pro členské státy ke stanovení pravidel pro sankce, včetně trestních sankcí za porušení nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a stanovení vhodných opatření ke konfiskaci výnosů z porušení mezinárodních sankcí.

rozhodnutí 2022_885_UA-RU a nařízení 2022_880_UA-RU

V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na obsah jednotlivých sankčních předpisů.

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým prováděcím nařízením (EU) 2022/658 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 21. dubna 2022 zařadila na sankční seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich majetku v EU a současně v zákazu zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, další dvě fyzické osoby. Jedná se o ukrajinského podnikatele Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO a ruského podnikatele Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Tyto osoby se podílejí na narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.

Více informací, včetně identifikačních údajů, přidružených osob a subjektů, a odůvodnění jejich zařazení na sankční seznam lze nalézt přímo v uvedeném sankčním předpise EU, kterým je prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658.

8. 4. 2022 - 5. sankční balíček

Rada EU rozhodla o uvalení dalších ekonomických a individuálních sankcí proti Rusku a Bělorusku v rámci tzv. 5. sankčního balíčku, který obsahuje tato omezující opatření:

 1. Od srpna 2022 začne platit zákaz nákupu, dovozu nebo převodu uhlí a jiných pevných fosilních paliv do EU, pokud pocházejí z Ruska nebo jsou z Ruska vyváženy
 2. Zákaz poskytovat přístup do přístavů EU plavidlům registrovaným v Rusku. Výjimky se uplatní pro zemědělské produkty a potravinářské produkty, humanitární pomoc a energii.
 3. Zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, pro jakoukoli ruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu. Udělení výjimky je možné pro silniční dopravu řady produktů, jako jsou farmaceutické, lékařské, zemědělské a potravinářské produkty, včetně pšenice, a také výjimka pro humanitární účely.
 4. Další zákazy se týkají vývozu zaměřeného na tryskové palivo a na další zboží, jako jsou kvantové počítače a pokročilé polovodiče, špičková elektronika, software, citlivé stroje a dopravní zařízení. Nové zákazy cílí na dovoz produktů, jako je např. dřevo, cement, hnojiva, mořské plody a alkohol.
 5. Posílení stávajících cílených ekonomických opatření a odstranění mezer je zaměřeno na všeobecný unijní zákaz účasti ruských společností na veřejných zakázkách v členských státech a vyloučení veškeré finanční podpory ruským veřejným orgánům. Dále dochází k rozšíření zákazu přijímání vkladů i na peněženky kryptoaktiv a na účty s kryptoaktivy nebo jejich úschovu, pokud celková hodnota kryptoaktiv jedné fyzické nebo právnické osoby přesáhne 10.000 EUR.  Rozšiřuje se původní zákaz vývozu eurobankovek na veškeré bankovky v měnách členských států EU a zakazuje se převod převoditelných cenných papírů denominovaných v jakýchkoli oficiálních měnách členských států EU do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku.
 6. V oblasti individuálních sankcí jsou na sankční seznam zařazeny společnosti, jejichž produkty nebo technologie sehrály roli při invazi, klíčoví ruští oligarchové a podnikatelé, vysoce postavení úředníci Kremlu, zastánci dezinformací a manipulací s informacemi o válečné agresi Ruska na Ukrajině, rodinní příslušníci již sankcionovaných osob. Celkem se jedná o 207 fyzických osob a 18 subjektů uvedených v prováděcím nařízení 2022/581.
 7. Významné je zařazení dalších čtyř klíčových ruských bank: Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank (dříve známa jako Buycombank), VTB Bank na sankční seznam subjektů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto bankám, čímž tyto budou zcela odříznuty od trhů EU.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na znění příslušného předpisu.

Sankční režim UA-RU (nařízení (EU) č. 269/2014)

Změnové nařízení (EU) 2022/580 a prováděcí nařízení (EU) 2022/581 ze dne 8. 4. 2022

Pro úplnost přikládáme také změnové rozhodnutí (EU) 2022/582 ze dne 8.4.2022

Sankční režim proti Rusku (nařízení (EU) č. 833/2014)

Změnové nařízením (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022

Pro úplnost přikládáme také změnové rozhodnutí (EU) 2022/578 ze dne 8.4.2022

15. 3. 2022 - 4. sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku). Nejvýraznější změny představují:

 • obchodní omezení týkající se dovozu železa a oceli z Ruska či původem z Ruska,
 • obchodní omezení na vývoz luxusního zboží do Ruska
 • rozšíření seznamu osob uvedených v příloze IV nařízení (EU) č. 833/2014, spojených s ruskou obrannou a průmyslovou základnou, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti,
 • zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky a zavedení komplexních omezení vývozu zboží, technologií a služeb pro energetický průmysl v Rusku (s výjimkou jaderného průmyslu a navazujícího odvětví přepravy a přenosu energie);
 • zákaz veškerých transakcí s některými ruským státem vlastněnými podniky, na které se již vztahují omezení refinancování;
 • zákaz poskytování ruským klientům ratingových služeb, jakož i zákaz přístupu k veškerým službám předplatného souvisejícím s ratingovými činnostmi.

Dále Rada EU v rámci tzv. čtvrtého sankčního balíčku vůči Rusku prováděcím nařízením (EU) 2022/427 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 15. 3. 2022 rozšířila seznam entit, vůči nimž se uplatní finanční sankce, a to konkrétně o 15 fyzických osob (včetně ruských oligarchů a osob pracujících pro proruská média) a 9 subjektů.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na znění citovaného změnového a prováděcího předpisu.

Nařízení Rady (EU) 2022/427 (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2022/428 (PDF)

9. 3. 2022

1. Nařízení Rady (EU) 2022/394 ze dne 9. 3. 2022 (mění nařízení (EU) č. 833/2014)

Nařízení (EU) 2022/394 rozšiřuje definici převoditelných cenných papírů i na ty ve formě kryptoaktiv (článek 1 písm. f)).

Nařízení zakazuje přímo či nepřímo dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie pro námořní plavbu, uvedené v příloze XVI, subjektům či orgánům v Rusku či pro použití v Rusku (článek 3f).

Do přílohy XII – subjekty, vůči nimž platí zákaz obchodovat s jimi vydanými převoditelnými cennými papíry či nástroji peněžního trhu přidán subjekt „Russian Maritime Register of Shipping“ (Ruský námořní rejstřík plavidel).

2. Nařízení Rady (EU) 2022/396 ze dne 9. 3. 2022 (mění nařízení (EU) č. 269/2014)

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení. Konkrétně je sankční seznam rozšířen o 160 fyzických osob (146 členů Rady federace a 14 dalších FO).

3. 3. 2022 - 3. sankční balíček, odpojení některých ruských bank od systému SWIFT

Nařízení Rady (EU) 2022/345 ze dne 1.3.2022 (mění nařízení (EU) č. 833/2014)

Nařízení (EU) č. 833/2014 v novém čl. 5h zakazuje od 12. 3. 2022 poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v nové příloze XIV nařízení (EU) č. 833/2014, nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XIV.

Ke dni 3. 3. 2022 je v příloze XIV nařízení celkem 7 ruských bank:

 • Bank Otkritie
 • Novikombank,
 • Promsvyazbank,
 • Bank Rossiya
 • Sovcombank
 • VNESHECONOMBANK (VEB)
 • VTB BANK

1. 3. 2022

Nařízení Rady (EU) 2022/336 (mění nařízení (EU) č. 269/2014)

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekt uvedené v příloze tohoto nařízení. Konkrétně je sankční seznam rozšířen o 26 fyzických osob a subjekt Akciová společnost „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ se sídlem v Moskvě.

28. 2. 2022

Nařízení Rady (EU) 2022/334 mění nařízení (EU) č. 833/2014

Zákaz jakékoli transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv ruské centrální banky, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn ruské centrální banky (čl. 5a/4, 5, 6).

Výjimky: Za podmínek stanovených v čl. 5a odst. 5 a 6 může Finanční analytický úřad povolit výjimky z tohoto zákazu.

Zákaz přistávat na území EU, vzlétat z něj nebo přes něj přelétat směřuje proti veškerým letadlům provozovaným ruskými leteckými dopravci, letadlům zapsaným do leteckého rejstříku Ruska nebo veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem (čl. 3d).

Výjimky: Nouzové přistání či nouzový přelet (bez nutného předchozího povolení – čl. 3d odst. 2). Ostatní výjimky (čl. 3d odst. 3) lze uplatnit za podmínek uvedených v nařízení a na základě povolení příslušného státního orgánu, kterým je Ministerstvo dopravy.

25. 2. 2022 - 2. sankční balíček

Sankční balíček EU přijatý dne 25. 2. 2022 obsahuje individuální sankční opatření vůči prezidentovi Vladimiru Putinovi a ministru zahraničních věcí Sergey Lavrovovi, dále vůči členům Bezpečnostní rady státu Ruské federace, zbývajícím členům ruské státní Dumy a zaměřuje se také na osoby, které napomohly ruské vojenské agresi z Běloruska. Ekonomické sankce zahrnují finanční sankce a cílené sektorové sankce vůči energetice, dopravě a technologickému sektoru. Dotčená je i vízová politika pro diplomaty, ruské představitele a ruské podnikatele, kteří nebudou moci využívat ustanovení o zjednodušeném vízovém režimu, která umožňují privilegovaný přístup do EU.

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/332 (provádí nařízení (EU) č. 269/2014)

Na seznam obsažený v příloze I tohoto nařízení se doplňuje 99 fyzických osob včetně ruského prezidenta Putina a ruského ministra zahraničí Lavrova.

Tyto osoby mají zákaz vstupu do EU a současně se jim s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, která se nacházejí na území nebo pod jurisdikcí některého z členských států EU. Tyto sankce, vyjma zákazu vstupu do EU, se uvalují i na ruského prezidenta Putina a ruského ministra zahraničí Lavrova.

Nařízení Rady (EU) 2022/328 (mění nařízení (EU) č. 833/2014)

Rozšiřuje dosavadní omezující opatření vůči Rusku v těchto oblastech:

1. Zákaz vývozu zboží a technologií dvojího užití do Ruska nebo pro použití tamtéž a zakázána je i související technická pomoc a zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc (čl. 2)

Výjimky: Podmínky stanovuje nařízení. Výjimka uplatněna po předchozím povolení příslušného státního orgánu, kterým je podle situace buď Ministerstvo průmyslu a obchodu (vývoz zboží – duálu a související technická pomoc, zprostředkovatelské služby) nebo Finanční analytický úřad (financování nebo finanční pomoc). Použití výjimek z tohoto zákazu podle čl. 2, odst. 3, písm. a) až e), je podmíněno jejím uvedením v celním prohlášení a povinností do 30 dnů oznámit první použití příslušné výjimky MPO.

2. Zákaz dodávat do Ruska, nebo pro použití tamtéž, v příloze VII vyjmenované zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Zakázána i související technická pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční služby. (čl. 2a)

Výjimky: Podmínky stanovuje nařízení v čl. 2a odst. 3, 4 a 5. Využití výjimky podle odst. 3 je podmíněno jejím uvedením v celním prohlášení a povinností vývozce oznámit první použití příslušné výjimky do 30 dnů od prvního použití výjimky příslušnému orgánu, kterým je MPO (u vývozu zboží) a FAÚ (u financování a finanční pomoci). Zde není třeba předchozí povolení příslušného orgánu. Ostatní výjimky z tohoto zákazu (čl. 2 odst. 4 a 5) lze využít jen s předchozím povolením MPO (vývoz zboží a poskytnutí technické pomoci) nebo FAÚ (financování a finanční pomoc). Podle čl. 2b jsou dodávky zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v příloze VII, poskytnutí související technické pomoci, financování a finanční pomoci ve vztahu k subjektům v příloze IV, možné jen ve stanovených situacích a na základě předchozího povolení MPO (dodávky zboží a technologií dvojího užití a související technická pomoc) nebo FAÚ (financování a finanční pomoc).

3. Zákaz poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Ruskem nebo investice v Rusku (čl. 2e)

Výjimky: Zákaz se nevztahuje na případy stanovené v čl. 2e odst. 2

4. Zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií vhodných pro rafinaci ropy, vyjmenovaných v příloze X (čl. 3b) Zákaz se vztahuje i na poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci, komukoli v Rusku nebo pro použití tamtéž.

Výjimky: Do 27. května 2022 na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2022 (nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné) – bez povolení. V ostatních situacích podle čl. 3b odst. 4 pouze s předchozím povolením  FAÚ. V řádně odůvodněných naléhavých případech se mohou prodej, dodávky, převod či vývoz uskutečnit i bez předchozího povolení, pokud vývozce o prodeji, dodávkách převodu či vývozu do pěti pracovních dnů uvědomí FAÚ, přičemž podrobně odůvodní daný prodej, dodávku, převod či vývoz bez předchozího povolení.

Formulář žádosti pro udělení výjimky (DOCX)

5. Zákazy v oblasti leteckého a kosmického průmyslu (čl. 3c)

 • Zákaz dodávek, prodeje a vývozu zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu, uvedených v příloze XI, do Ruska nebo pro použití tamtéž.
 • Zákaz poskytovat pojištění nebo zajištění pro činnosti v bodě a)
 • Zákaz přímo či nepřímo, poskytovat generální opravu, opravu, prohlídku, výměnu, změnu nebo opravu závad letadla nebo letadlového celku, s výjimkou předletové prohlídky, týkající se zboží a technologií v příloze XI.
 • Zákaz se týká i související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, financování i finanční pomoci.

Výjimky: Použití výjimky ze zákazů podle odst. 1 a 4 je podle čl. 3c odst. 5 časově omezeno pouze do 28. března 2022 a týká se výhradně plnění ze smluv uzavřených před 26. únorem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takových smluv nezbytné. K uplatnění této výjimky není zapotřebí povolení příslušného orgánu, kterým ve vztahu k tomuto článku je FAÚ.

6. Zpřísňuje se i dosavadní zákaz obchodování s cennými papíry a nástroji peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb a poskytování nových půjček ve vztahu ke konkrétním vyjmenovaným subjektům (čl. 5). Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Rusku ve více než 50procentním veřejném vlastnictví.

7. Zákaz přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku, od právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR. (čl. 5b)

8. Konkrétní omezení (čl. 5e) se týkají unijních centrálních depozitářů cenných papírů ve vztahu k cenným papírům vydaným po 12. dubnu 2022 při poskytování jakýchkoli služeb jakémukoli ruskému státnímu příslušníku nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.

9. Povinnost pro úvěrové instituce (čl. 5g)

Nejpozději do 27. května 2022 poskytnout FAÚ seznam vkladů nad 100.000 EUR, držených ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku. Každých 12 měsíců úvěrové instituce poskytnou aktuální informace o výši těchto vkladů.

Dále se úvěrovým institucím ukládá povinnost poskytnout FAÚ informace o vkladech nad 100 000 EUR, držených ruskými státními příslušníky, nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, kteří získali občanství některého členského státu EU nebo právo pobytu v některém členském státě prostřednictvím režimu občanství pro investory nebo režimu pobytu pro investory.

Nařízení Rady (EU) 2022/330 (mění nařízení (EU) č. 269/2014)

Mění čl. 3 odst. 1., který je nahrazen novým výčtem skupin subjektů, které jsou obsahem Přílohy 1.

23. 2. 2022 - 1. sankční balíček

Sankční balíček EU přijatý dne 23. 2. reaguje na podkopávání suverenity a územní celistvosti Ukrajiny Ruskem a obsahuje řadu opatření. U cílených omezujících opatření došlo k rozšíření zákazu vstupu nebo tranzitu přes území EU a zmrazení aktiv u členů ruské státní Dumy a dalších 27 vysoce postavených a vlivných jednotlivců a subjektů. Rozšíření sankcí dopadlo také na tři prominentní ruské banky. Sankce dále míří na omezení ekonomických vztahů s nevládními oblastmi Doněcké a Luhanské oblasti.

1. Nařízení Rady (EU) 2022/259 (mění nařízení (EU) č. 269/2014)

Upravuje podmínky výjimek pro uvolnění některých zmrazených fin. prostředků  nebo hospodářských zdrojů náležejících 3 bankám nově zařazeným do přílohy I nařízení (EU) č. 269/2014.

2. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/260 (provádí nařízení (EU) č. 269/2014)

Na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení, mezi subjekty zařazeny mj. také tři ruské banky se sídlem v Moskvě, konkrétně Bank Rossiya, PROMSVYAZBANK a VEB.RF (též známá jako Vnesheconombank; VEB).

Vůči těmto bankám se uplatní opatření stanovená v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, tedy zmrazení (zajištění) veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které těmto bankám, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným náleží, jakož se zmrazují i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené banky vlastní drží nebo ovládají. Zároveň žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny těmto bankám a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch. V praxi to může např. znamenat, že prostřednictvím těchto bank nelze uskutečňovat žádný platební styk. Platby příchozí z některé z těchto bank podléhají v EU zmrazení, a to i v případech, kdy by přicházely od nesankcionovaného plátce.

FAÚ v této souvislosti zdůrazňuje, že nově na sankční seznam EU zařazené (a výše uvedené) tři ruské banky, se tak řídí zcela odlišným sankčním režimem (uplatní se vůči nim zcela jiná opatření), než je tomu u pěti ruských bank uvedených na seznamu v příloze III nařízení (EU) č. 833/2014, s výjimkou poslední z výše jmenovaných bank VEB.RF, která současně jakožto VNESHECONOMBANK (VEB) figuruje i v příloze III nařízení (EU) č. 833/2014. Vůči této bance se tak uplatní jak opatření stanovená v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, tak v čl. 5 nařízení (EU) č. 833/2014.

3. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/261 (provádí nařízení (EU) č. 269/2014)

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení. Konkrétně došlo k zařazení na seznam všech 351 členů ruské státní Dumy, kteří dne 15. 2. 2022 hlasovali pro porušení mezinárodního práva.

4. Nařízení Rady (EU) 2022/262 (mění nařízení (EU) č. 833/2014)

Ukládají se další omezující opatření zakazující financování Ruska, jeho vlády a ruské centrální banky.

Konkrétně se nově (čl. 5a) zakazuje přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o takové cenné papíry a nástroje vydané po 9. 3. 2022 Ruskem a jeho vládou, ruskou centrální bankou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn těchto subjektů. Dále je zákaz přímo či nepřímo uzavírat ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout jakékoli nové půjčky nebo úvěry uvedeným subjektům po 23. 2. 2022.

Výjimky ze zákazu stanovuje čl. 5a odst. 3

5. Nařízení Rady (EU) 2022/263

Jedná se o nový základní sankční předpis (zcela nově zaváděného sankčního režimu) - Nařízení o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

Za podmínek uvedených v nařízení jsou stanoveny níže uvedené sektorové zákazy vztahující se k území v Doněcké nebo Luhanské oblasti na Ukrajině, která nejsou pod kontrolou vlády.

Zákaz dovozu zboží pocházejícího z tohoto území a poskytování finančních prostředků či finanční pomoci, pojištění či zajištění související s dovozem. (čl. 2)

Zákaz účasti v nemovitostech a v subjektech na územích těchto oblastí. Zákaz poskytovat jakékoliv financování subjektům na územích těchto oblastí a zřizovat s nimi společné podniky, poskytovat investiční služby. (čl. 3)

Zákaz prodeje, dodávání, převodů nebo vývozů zboží nebo technologií uvedených v příloze II nařízení jakýmkoliv osobám a subjektům na těchto územích či pro použití na nich, a to státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za využití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států, ať už pocházejí z jejich území či nikoli v těchto odvětvích – doprava, telekomunikace, energetika a vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin.  Zákaz poskytování technické pomoci nebo odborné přípravy a jiných služeb v těchto odvětvích, stejně jako zákaz poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci. (čl. 4)

Zákaz poskytovat technickou pomoc nebo služby zprostředkovatelské, stavební či inženýrské přímo související s infrastrukturou ve výše uvedených odvětvích bez ohledu na původ zboží a technologií. (čl. 5)

Zákaz poskytovat služby přímo související s činnostmi v oblasti cestovního ruchu. (čl. 6)

Zákaz podílet se na obcházení zákazů stanovených v Nařízení.

Výjimky stanovuje nařízení.

6. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/264 (mění rozhodnutí 2014/512/SZBP)

7. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/265 (mění rozhodnutí 2014/145/SZBP)

8. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266

Rozhodnutí o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území.

Jedná se o nový základní sankční předpis (zcela nově zaváděného sankčního režimu) 

9. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/267 (mění rozhodnutí 2014/145/SZBP)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.