Hodnocení rizik

Informace pro nestátní neziskové organizace

V souvislosti s hrozbou terorismu byly ve světě zaznamenány případy zneužití nestátních neziskových organizací k financování terorismu. Neziskové organizace obecně nejsou tzv. povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen AML zákon), s výjimkou činností stanovených AML zákonem, přesto mohou být vystaveny riziku zneužití k financování terorismu. Na tomto místě uvádíme stručnou informaci pro nestátní neziskové organizace s cílem napomoci ke zmírnění jejich zranitelnosti vůči případnému zneužití k financování terorismu.

Brožura - Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu (PDF)

Leták - Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu (PDF)

Co je financování terorismu?

Pojem financování terorismu je právně definován v § 3 odst. 2 AML zákona.

Financování terorismu je např.:

 • vědomé poskytnutí legitimně nabytých prostředků teroristům nebo jejich podporovatelům
 • poskytnutí školící místnosti k radikalizaci osob a k náboru zahraničních teroristických bojovníků
 • poskytnutí prostředků na cestu zahraničního teroristického bojovníka
 • desátky z finančních služeb, např. poukazovateli peněz, které skončí v rukou teroristů
 • výpalné k projektu ve třetí zemi
 • pomoc rodině teroristy
 • vyvedení části prostředků za účelem podpory nebo financování terorismu nespolehlivým zaměstnancem.

Trestný čin financování terorismu je popsán v ustanovení § 312d zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Co jsou mezinárodní sankce?

Česká republika je vázána mezinárodními sankcemi OSN a EU. Právní rámec k uplatňování mezinárodních sankcí stanoví zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen sankční zákon). Cílem těchto opatření je udržení a obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochraně základních lidských práv a boj proti terorismu. Z povinností stanovených sankčním zákonem na tomto místě jmenujeme:

 • Každý má povinnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu, že se u něj nachází sankcionovaný majetek.
 • Sankční zákon také stanoví zákaz s takovým majetkem nakládat.
 • Žádné finanční prostředky, ani jiné hospodářské zdroje nesmí být zpřístupněny, ať už přímo či nepřímo, sankcionovaným osobám.

Další informace k mezinárodním sankcím včetně seznamu osob, na něž se vztahují mezinárodní sankce, jsou k dispozici zde.

Jak může být legitimní nestátní nezisková organizace zneužita? Popř. jak můžou být zneužity právní formy nestátních neziskových organizací nebo její jméno?

Uvádíme příklady:

 • Neznámá nebo domnělá organizace podvodně vyláká prostředky, které jsou následně užity k financování terorismu.
 • Legálně zaregistrovaná organizace je napojena na teroristy nebo na jejich podporovatele.
 • Zaměstnanec vyvede legitimně vybrané a legitimně směřované prostředky (nebo jejich část) na jiný účel, např. do třetí země, odkud prostředky putují do rukou teroristů.
 • Organizace poskytne své prostory k setkávání extremistů, k jejich výcviku apod.
 • Neexistující organizace pořádá falešnou sbírku.
 • Prostředky nebo jejich část jsou předány teroristům namísto legitimních příjemců (třeba i formou výpalného ze strany teroristů).

Příklady byly volně převzaty z dokumentů FATF.

Co může nestátní neziskové organizaci pomoci ke zmírnění toho rizika?

 • transparentní účet
 • omezení hotovosti na nejnižší nutnou míru
 • důsledná kontrola čerpání prostředků
 • uplatňování zásady poznej svého klienta
 • uplatňování zásady poznej svého příjemce
 • důsledná vnitřní kontrola.

Jaké otázky by si měly nestátní neziskové organizace klást?

 • Co nás čeká? Jak dobře známe situaci ve třetí zemi? Jak dobře známe své zaměstnance a spolupracovníky? Doma i v místě?
 • Jaké máme kontrolní mechanismy?
 • Nemůže našeho zápalu někdo zneužít?
 • Byl projekt skutečně realizován?
 • Jsou příjemci reální? Známe je? Jsme s nimi v kontaktu i nadále?
 • Obdrželi příjemci veškeré jim určené prostředky? Neztratila se část cestou?
 • Je vše řádně vyúčtováno?
 • Nezneužívá někdo naše jméno?

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.