Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu

Elektronický formulář k zaslání oznámení o podezřelém obchodu

Finanční analytický úřad vydává elektronickou podobu formuláře k zaslání oznámení podezřelého obchodu (OPO) podle § 18 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdější předpisů (dále jen „AML zákon“). Formulář může použít každá povinná osoba, která má aktivní datovou schránku. Oznámení podezřelého obchodu zaslané prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je jedna z možných elektronických cest akceptovatelná úřadem jako progresivní a efektivní forma digitalizace státní správy. 

Celý systém elektronického formuláře je plně kompatibilní s uživatelským prostředím, které je specifikováno v příloze. Jiné uživatelské prostředí není podporováno.

Formulář je koncipován v intuitivní a přehledné formě, pro úplnost jsou níže uvedeny základní pokyny k jeho vyplnění:

  • Před využitím formuláře doporučujeme prostudovat odpověď na FAQ: „Jakým způsobem lze podat oznámení o podezřelém obchodu?“ zde: https://fau.gov.cz/analyticka-cinnost#analyticka-cinnost
  • Formulář je určen pouze pro povinné osoby podle AML zákona. Taxativní výčet povinných osob je uveden v § 2 AML zákona.
  • Na prvním řádku povinná osoba zaškrtne, zda se jedná o urgentní OPO v režimu § 20 AML zákona (odklad splnění příkazu klienta na 24 hodin) nebo § 15 odst. 1 AML zákona (neuskutečnění obchodu). V případě, že se nejedná o urgentní OPO, ponechá povinná osoba první řádek bez zaškrtnutí.
  • Dále povinná osoba uvede své číslo jednací a vybere typ povinné osoby, která OPO podává.
  • Následně povinná osoba postupuje dle jednotlivých polí ve formuláři, případně přiloží relevantní dokumenty.
  • Před odesláním formuláře je doporučeno provést kontrolu správného vyplnění.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte kontakty.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ K ZASLÁNÍ OZNÁMENÍ O PODEZŘELÉM OBCHODU

(nová verze formuláře umožňující manuální odeslání hlášení OPO datovou schránkou (v případě chyby autentizace), generování potvrzení o odeslání formuláře a možnost zpětného zobrazení odeslaných dat v režimu náhledu)

Seznam podporovaných uživatelských prostředí při využití elektronických formulářů (PDF)

Metodický pokyn o podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb (PDF)


Postup při oznámení podezřelého obchodu dle § 18 AML zákona 

§18
Oznámení podezřelého obchodu

(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu. Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí povinná osoba podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění.

(2) V oznámení podezřelého obchodu uvede povinná osoba identifikační údaje toho, koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, které má v době podání oznámení k dispozici, informace o podstatných okolnostech obchodu a jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(3) V oznámení se neuvádí údaje o zaměstnanci povinné osoby nebo osobě činné pro povinnou osobu jinak než v základním pracovněprávním vztahu, která podezřelý obchod zjistila.

(4) Oznámení podezřelého obchodu přijímá Úřad. Adresu a podmínky pro doručování a další možnosti spojení pro podávání oznámení podezřelého obchodu zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Jestliže se oznámení podle odstavce 2 týká rovněž majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv nebo boje proti terorismu, povinná osoba na to v oznámení upozorní. V oznámení uvede dále i stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkovi, pokud je povinné osobě znám, a informaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.

(6) Povinná osoba současně sdělí Úřadu jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby ( § 22 ) nebo osoby, která za povinnou osobu zpracovávala oznámení podezřelého obchodu, a možnosti telefonického, popřípadě elektronického spojení s touto osobou, pokud tyto informace nemá Úřad k dispozici. 

(7) Zjistí-li v souvislosti se svou činností podezřelý obchod více povinných osob společně, na základě sdílení informací podle § 39 odst. 2 , je splněna povinnost oznámit podezřelý obchod podle odstavců 2 až 4 všemi povinnými osobami, pokud oznámení podá alespoň jedna z nich, a v oznámení uvede, za které další povinné osoby oznámení podává. 

(8) Oznámení podezřelého obchodu není porušením smluvní povinnosti mlčenlivosti povinné osoby, jejích zaměstnanců nebo fyzických osob, které jsou pro povinnou osobu činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu. Tyto osoby nesmějí být z důvodu oznámení podezřelého obchodu vystaveny jednání, které mohou důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů (dále jen "odvetné opatření").


Zpětná vazba


Ke každému podanému oznámení o podezřelém obchodu obdrží povinná osoba po ukončení šetření zpětnou vazbu, která obsahuje způsob ukončení analytického případu a zjištěné charakteristiky, indikátory či techniky praní peněz nebo financování terorismu.
V případě vedení hloubkového analytického šetření obdrží povinná osoba rovněž hodnocení kvality podaného oznámení o podezřelém obchodu s hodnotící známkou na škále 1 – 3:
  • známka 1 = bez zjištěných nedostatků
  • známka 2 = zjištěné nedostatky
  • známka 3 = zjištěné závažné nedostatky
V případě hodnotících známek 2 nebo 3 obdrží povinná osoba rovněž seznam nedostatků, které byly u podaného oznámení detekovány.

Zaslání zpětné vazby povinné osobě je povinností stanovenou na základě § 55 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb. Účelem zpětné vazby je poskytnutí informace povinné osobě o relevanci a kvalitě podání. Dlouhodobým strategickým účelem je kontinuální zvyšování kvality reportingu v rámci jednotlivých sektorů povinných osob. Data z poskytnuté zpětné vazby jsou ze strany FAÚ pravidelně statisticky vyhodnocována.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.