Analytická činnost

Úvod do problematiky

Analytická činnost je základní a nejdůležitější činností FAÚ při plnění stěžejního úkolu, kterým je ochrana finančního systému České republiky před zneužitím k praní peněz a financování terorismu. FAÚ je v této oblasti plně zodpovědný za efektivní a funkční nastavení systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML – „anti-money laundering“) a proti financování terorismu (CTF – „counter terrorism financing“). Analytická činnost se odvíjí v rovině operativní a strategické. V rámci operativní analýzy probíhá příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech, na které navazuje distribuce výsledků analytických šetření příslušným orgánům veřejné moci. Strategická analýza představuje vyšší úroveň zobecnění zjištěných poznatků, analýzu trendů ML/TF a formulaci doporučení pro budoucí praktický či legislativní vývoj.

Často kladené dotazy

Jakým způsobem lze podat oznámení o podezřelém obchodu?

Oznámení podezřelého obchodu (dále též „OPO“) ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ AML zákon“), podává pouze povinná osoba. Taxativní výčet povinných osob je uveden v rámci ustanovení § 2 AML zákona.

Způsob podání OPO je upraven v rámci ustanovení § 19 AML zákona, který uvádí několik alternativních způsobů doručení, přičemž výběr nejvhodnějšího způsobu je ponechán na volbě povinné osoby.

Z hlediska rychlosti, hospodárnosti, efektivnosti a šetření základních lidských práv jsou preferovány zejména způsoby doručení prostřednictvím elektronických zabezpečených kanálů. K těmto kanálům patří elektronický prostředek zajišťující zvláštní ochranu přenášených údajů - systém enkryptovaného elektronického spojení FAÚ, tzv. MoneyWeb nebo MoneyWeb Lite. Vedle tohoto systému, jehož pořízení je vhodné pro povinné osoby často komunikující s FAÚ (zejména banky), publikoval FAÚ na svých webových stránkách elektronický formulář k zaslání oznámení podezřelého obchodu, který mohou jednoduchým a intuitivním způsobem využít všechny povinné osoby.

Učinit oznámení podezřelého obchodu lze rovněž odesláním doporučeného dopisu, zasláním do datové schránky FAÚ či osobním předáním oznámení v písemné podobě v úředních hodinách podatelny FAÚ, případně i ústně do protokolu. K ústnímu podání do protokolu je třeba se předem objednat.

Z důvodu ochrany informací podléhajících mlčenlivosti nelze oznámení podezřelého obchodu podat e-mailem.

Při podávání OPO v režimu ustanovení § 20 odst. 1 (odklad splnění příkazu klienta) nebo § 15 odst. 1 (neuskutečnění obchodu), by povinná osoba měla vzít do úvahy rychlost podání. Některé výše uvedené způsoby podání (zejména formou doporučeného dopisu) jsou v tomto ohledu nevhodné, neboť vzhledem k déletrvající době doručování může docházet k nepřiměřenému prodlužování zásahu (byť oprávněného) do majetkových práv klienta povinné osoby.. Při podávání OPO v režimu § 20 odst. 1 AML zákona se doporučuje přednostně využít doručení formou kanálu MoneyWeb nebo MoneyWeb Lite, elektronického formuláře nebo osobního doručení. Současně se doporučuje v případě podávání takovéhoto OPO v pracovní den po 15. hod. a kdykoli v nepracovní dny kontaktovat služební pohotovost Analytického odboru FAÚ (tel. 603587663) za účelem konzultace dalšího postupu.

Mohu podat oznámení o podezřelém obchodu, pokud nejsem povinnou osobou?

Oznámení podezřelého obchodu (dále též „OPO“) ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ AML zákon“), podává výhradně povinná osoba, přičemž taxativní výčet povinných osob je uveden v rámci ustanovení § 2 AML zákona.

V případě, že FAÚ obdrží informaci o podezřelém obchodu od subjektu, který není povinnou osobou, posoudí toto podání dle jeho obsahu a naloží s ním dle příslušných zákonných předpisů. Takovým naložením může být zejména předání podání věcně příslušnému orgánu státní správy (například orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům správy daní), případně i posouzení podání jako „jiného podnětu“ ve smyslu § 55 odst. 2 AML zákona.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.