Legislativa a metodika 

Právní předpisy 

Aktuálně platné právní předpisy 

Základním právním předpisem obsahujícím pravidla směřující k potírání praní špinavých peněz a financování terorismu přijatým na národní úrovni je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „AML zákon“). Jde o předpis zajišťující implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (tzv. IV. AML směrnice), a zároveň adaptující nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí.

Vyhláška č. 281/2006 Sb., o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti se váže k sankčnímu zákonu a je určena pro všechny osoby, které nejsou povinnou osobou na základě AML zákona. Povinné osoby plní oznamovací povinnost stran mezinárodních sankcí postupem dle AML zákona.

Od roku 2017 je v účinnosti zákon č. 300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů, který stanovuje úvěrovým institucím povinnost zapisovat určité údaje o účtech do registru, který vede ČNB.

Prostřednictvím zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů dochází k transpozici některých dalších požadavků tzv. V. AML směrnice, přičemž tato oblast (a to jak hmotněprávní, tak i procesněprávní úprava) je nově soustředěna v jednom právním předpise. Zákon o evidenci skutečných majitelů spadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Anglické znění zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (PDF). Anglický překlad i jeho české znění obsažené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. V případě rozdílu mezi anglickým překladem a českým zněním má přednost české znění. Právně závazné je pouze české znění zákona publikované ve Sbírce zákonů.

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se vztahuje na všechny instituce, které podléhají dohledu ČNB a mají povinnost vypracovat systém vnitřních zásad.

Odůvodnění vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb. (PDF)

Vyhláška ČNB č. 235/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb. (PDF)

Odůvodnění vyhlášky č. 235/2021 Sb. (PDF)

Vzor služebního průkazu pracovníků Finančního analytického úřadu je upraven ve vyhlášce č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu.

Vyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu, ve znění účinném od 1. 4. 2017 (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.