O úřadu

Kdo jsme a co děláme?

Finanční analytický úřad (FAÚ) již od roku 1996 plní funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky a je součástí celosvětové sítě finančních zpravodajských jednotek. V roce 2017 jako osamostatněný úřad s celostátní působností převzal veškerou činnost předchozího Finančního analytického útvaru, tehdejšího odboru Ministerstva financí.

FAÚ je po celou dobu své existence hlavním gestorem opatření zaměřených na prevenci a boj proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení v České republice.

Činnost a pravomoc FAÚ je vymezena zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon) a zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdích předpisů.

Finanční analytický úřad zajišťuje úkoly, které pro úřad vyplývají ze zvláštních právních předpisů pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a ze zvláštních právních předpisů upravujících oblast uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, v návaznosti na opatření přijatá Radou bezpečnosti OSN a orgány Evropské unie (dále jen „mezinárodní sankce“).

  • Provádí sběr a analýzu údajů o podezřelých obchodech a provádí další úkony, které z analýzy vyplývají.
  • Zajišťuje výkon koncepční činnosti v oblasti své působnosti, zpracovává komplexní návrhy na rozvoj a dotváření systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a pro oblast uplatňování mezinárodních sankcí v celostátním i mezinárodním kontextu.
  • Zpracovává v oblasti své působnosti návrhy zákonů a prováděcích předpisů, včetně jejich harmonizace s právními předpisy Evropské unie (EU) a přípravy pozic České republiky k návrhům nových předpisů a dalších dokumentů EU.
  • Podílí se na tvorbě právních předpisů EU.
  • Spolupracuje v oblasti své působnosti s mezinárodními organizacemi, s orgány se stejnou věcnou působností jiných států, s ústředními správními úřady a s právnickými osobami.
  • Vydává v rozsahu své působnosti rozhodnutí ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a zastupuje úřad v soudním řízení správním.
  • Zajišťuje a vykonává školení v oblasti své působnosti.

Jaké metody používáme?

Základními metodami práce FAÚ jsou sběr a získávání informací prostřednictvím komunikace s povinnými subjekty, analytická a vyhodnocovací činnost a správní úvaha. Zdrojem informací jsou příslušné orgány státu, právnické nebo podnikající fyzické osoby a samozřejmě i samotný prověřovaný subjekt. Stejně tak jsou zdrojem informací veřejné zdroje, evidence a registry vedené příslušnými orgány státu a organizacemi. 

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme zejména se všemi zpravodajskými službami České republiky, Policií České republiky, ministerstvy a s řadou dalších institucí zejména v oblasti vyžadování informací nezbytných pro šetření oznámení o podezřelém obchodu. Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s organizacemi, které mají věcné postavení jako FAÚ, zejména členských států NATO a EU.


Jaká jsou naše oprávnění?

Oprávnění FAÚ jsou přesně definována v zákoně č. 253/2008 Sb. V tomto zákoně jsou definována základní oprávnění úřadu a v návaznosti na toto nejsou vyloučena ani oprávnění definována jinými právními předpisy.


Kdo nás kontroluje?

Zákon č. 253/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017, zakotvil institut - a to kontrolu činnosti FAÚ ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanecká sněmovna k tomu zřídila zvláštní kontrolní orgán „Stálou komisi pro kontrolu činnosti FAÚ“. Tato komise má nejméně 7 členů - poslanců, včetně svého předsedy.

V uvedeném zákoně jsou přesně vymezeny dokumenty a informace, které ředitel FAÚ této komisi standardně předkládá, a dokumenty a informace, jejichž předložení si komise může vyžádat. Jde zejména o předkládání zprávy o činnosti FAÚ, zprávy o jednotlivých bezpečnostních řízení a o materiály týkající se rozpočtu FAÚ. Komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků FAÚ a nahrazovat jejich řídící činnost.


Sídlo Finančního analytického úřadu na adrese Washingtonova 1621/11, Praha 1

21 mld.+

Objem zajištěných finančních prostředků

7. rok 

Samostatného působení úřadu

28 000+

Uzavřených případů


Management FAÚ

Ředitel úřadu

Ing. Jiří Hylmar

Ředitelka analytického odboru

JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Vedoucí samostatného oddělení Kancelář ředitele

Ing. Jiří Vaněk

Ředitelka právního odboru

Mgr. Magdalena Plevová


Organizační struktura FAÚ

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory.

  1. Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní.
  2. Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II.
  3. Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

Organizační struktura FAÚ k 1. 10. 2022.


Protikorupční program

Směrnice č. 4/2017 ředitele Finančního analytického úřadu - Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad v souladu se strategií boje proti korupci uveřejňuje Interní protikorupční program.
V souladu s nařízením vlády č.145/2015 Sb. byl vedoucím služebního úřadu jmenován prošetřovatelem protiprávního jednání ve služebním úřadu FAÚ Ing. Jří Vaněk.

Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu k 1. 2. 2018 (PDF)

Poradní orgány a poradci FAÚ

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí a úkolů vyplývajících z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, úřad zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, vykonávajících činnost pro FAÚ. Po dobu samostatného působení úřadu Finanční analytický úřad nevyužíl služeb poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří.

Whistleblowing – systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle AML zákona

K oznámení porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 34a AML zákona), je určena emailová adresa reditel@fau.mfcr.cz.

Upozorňujeme, že tato adresa neslouží k oznamování podezřelých obchodů.


Často kladené dotazy

Ano, jsme správním úřadem s celostátní působností. Úřad je organizačně začleněn pod kapitolu Ministerstva financí ČR.

Ano, hospodaření úřadu je realizováno jako samostatná účetní jednotka s přiděleným IČ 05575389.

Schválený rozpočet, včetně výsledku hospodaření, lze nalézt na webových stránkách https://monitor.statnipokladna.cz/

Finanční analytický úřad při výběru na volné pozice postupuje v souladu s transparentní politikou obsazování služebních a pracovních míst a zájemci mohou sledovat bližší informace v sekci Kariéra.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.