O úřadu

Kdo jsme a co děláme?

Finanční analytický úřad (FAÚ) již od roku 1996 plní funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky a je součástí celosvětové sítě finančních zpravodajských jednotek. V roce 2017 jako osamostatněný úřad s celostátní působností převzal veškerou činnost předchozího Finančního analytického útvaru, tehdejšího odboru Ministerstva financí.

FAÚ je po celou dobu své existence hlavním gestorem opatření zaměřených na prevenci a boj proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení v České republice.

Činnost a pravomoc FAÚ je vymezena zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon) a zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdích předpisů.

Finanční analytický úřad zajišťuje úkoly, které pro úřad vyplývají ze zvláštních právních předpisů pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a ze zvláštních právních předpisů upravujících oblast uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, v návaznosti na opatření přijatá Radou bezpečnosti OSN a orgány Evropské unie (dále jen „mezinárodní sankce“).

  • Provádí sběr a analýzu údajů o podezřelých obchodech a provádí další úkony, které z analýzy vyplývají.
  • Zajišťuje výkon koncepční činnosti v oblasti své působnosti, zpracovává komplexní návrhy na rozvoj a dotváření systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a pro oblast uplatňování mezinárodních sankcí v celostátním i mezinárodním kontextu.
  • Zpracovává v oblasti své působnosti návrhy zákonů a prováděcích předpisů, včetně jejich harmonizace s právními předpisy Evropské unie (EU) a přípravy pozic České republiky k návrhům nových předpisů a dalších dokumentů EU.
  • Podílí se na tvorbě právních předpisů EU.
  • Spolupracuje v oblasti své působnosti s mezinárodními organizacemi, s orgány se stejnou věcnou působností jiných států, s ústředními správními úřady a s právnickými osobami.
  • Vydává v rozsahu své působnosti rozhodnutí ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a zastupuje úřad v soudním řízení správním.
  • Zajišťuje a vykonává školení v oblasti své působnosti.

Jaké metody používáme?

Základními metodami práce FAÚ jsou sběr a získávání informací prostřednictvím komunikace s povinnými subjekty, analytická a vyhodnocovací činnost a správní úvaha. Zdrojem informací jsou příslušné orgány státu, právnické nebo podnikající fyzické osoby a samozřejmě i samotný prověřovaný subjekt. Stejně tak jsou zdrojem informací veřejné zdroje, evidence a registry vedené příslušnými orgány státu a organizacemi. 

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme zejména se všemi zpravodajskými službami České republiky, Policií České republiky, ministerstvy a s řadou dalších institucí zejména v oblasti vyžadování informací nezbytných pro šetření oznámení o podezřelém obchodu. Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s organizacemi, které mají věcné postavení jako FAÚ, zejména členských států NATO a EU.


Jaká jsou naše oprávnění?

Oprávnění FAÚ jsou přesně definována v zákoně č. 253/2008 Sb. V tomto zákoně jsou definována základní oprávnění úřadu a v návaznosti na toto nejsou vyloučena ani oprávnění definována jinými právními předpisy.


Kdo nás kontroluje?

Zákon č. 253/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017, zakotvil institut - a to kontrolu činnosti FAÚ ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanecká sněmovna k tomu zřídila zvláštní kontrolní orgán „Stálou komisi pro kontrolu činnosti FAÚ“. Tato komise má nejméně 7 členů - poslanců, včetně svého předsedy.

V uvedeném zákoně jsou přesně vymezeny dokumenty a informace, které ředitel FAÚ této komisi standardně předkládá, a dokumenty a informace, jejichž předložení si komise může vyžádat. Jde zejména o předkládání zprávy o činnosti FAÚ, zprávy o jednotlivých bezpečnostních řízení a o materiály týkající se rozpočtu FAÚ. Komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků FAÚ a nahrazovat jejich řídící činnost.


Sídlo Finančního analytického úřadu na adrese Washingtonova 1621/11, Praha 1

18 mld.+

Objem zajištěných finančních prostředků

6. rok 

Samostatného působení úřadu

23 000+

Uzavřených případů


Management FAÚ

Ředitel úřadu

Ing. Jiří Hylmar

Ředitelka analytického odboru

JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Vedoucí samostatného oddělení Kancelář ředitele

Ing. Jiří Vaněk

Ředitelka právního odboru

Mgr. Magdalena Plevová - pověřěná řízením odboru


Organizační struktura FAÚ

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory.

  1. Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní.
  2. Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II.
  3. Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

Organizační struktura FAÚ k 1. 10. 2022.


Protikorupční program

Směrnice č. 4/2017 ředitele Finančního analytického úřadu - Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad v souladu se strategií boje proti korupci uveřejňuje Interní protikorupční program.
V souladu s nařízením vlády č.145/2015 Sb. byl vedoucím služebního úřadu jmenován prošetřovatelem protiprávního jednání ve služebním úřadu FAÚ Ing. Jří Vaněk.

Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu k 1. 2. 2018 (PDF)

Poradní orgány a poradci FAÚ

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí a úkolů vyplývajících z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, úřad zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, vykonávajících činnost pro FAÚ. Po dobu samostatného působení úřadu Finanční analytický úřad nevyužíl služeb poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří.

Whistleblowing – systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle AML zákona

K oznámení porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 34a AML zákona), je určena emailová adresa reditel@fau.mfcr.cz.

Upozorňujeme, že tato adresa neslouží k oznamování podezřelých obchodů.


Často kladené dotazy

Je FAÚ orgán veřejné moci?

Ano, jsme správním úřadem s celostátní působností. Úřad je organizačně začleněn pod kapitolu Ministerstva financí ČR.

Je FAÚ samostatnou účetní jednotkou?

Ano, hospodaření úřadu je realizováno jako samostatná účetní jednotka s přiděleným IČ 05575389.

Kde lze najít informaci o schváleném rozpočtu?

Schválený rozpočet, včetně výsledku hospodaření, lze nalézt na webových stránkách https://monitor.statnipokladna.cz/

Mám zájem pracovat na FAÚ. Kde získám informace o volných pozicích?

Finanční analytický úřad při výběru na volné pozice postupuje v souladu s transparentní politikou obsazování služebních a pracovních míst a zájemci mohou sledovat bližší informace v sekci Kariéra.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.