Sankce proti Rusku a Bělorusku

Oznámení o sankcionovaném subjektu nebo osobě

Dva ze sankčních režimů, zavedených EU v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem, konkrétně nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a historicky také nařízení Rady (EU) č. 208/2014, stanovují finanční sankce na sankcionované osoby a subjekty (obsažené vždy v příloze I daného nařízení či v odpovídajících prováděcích nařízeních k těmto základním sankčním předpisům). Obdobně jsou stanoveny finanční sankce v případě Běloruska, a to v nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

V čl. 2 odst. 1 příslušného nařízení se stanovuje povinnost: „Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené osoby, subjekty či orgány vlastní, drží či ovládají.“

Sankce finanční povahy jsou tak zaměřené nejen na finanční prostředky, které představují finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu a které daný předpis dále upřesňuje, ale též na hospodářské zdroje. Hospodářskými zdroji se rozumí aktiva všeho druhu, hmotná i nehmotná, movitá i nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb.

„Zmrazením finančních prostředků“ se rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia.

„Zmrazením hospodářských zdrojů“ se rozumí zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením;

Čl. 2 v odst. 2 daného nařízení je pak stanoven zákaz: Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

Povinnost provádět mezinárodní finanční sankce se vztahuje nejen na povinné osoby z finančního a nefinančního sektoru (osoby stanovené v § 2 zákona č. 253/2008 Sb.), ale je jí vázán i každý subjekt (FO i PO), u kterého se sankcionovaný majetek nachází, i když není povinnou osobou ve smyslu výše zmíněném.

Kromě splnění povinnosti a dodržení zákazu v čl. 2 nařízení, vzniká také oznamovací povinnost vůči FAÚ.


Oznamovací povinnost - povinné osoby

Povinné osoby mají povinnost oznámit FAÚ sankcionovanou osobu i sankcionovaný majetek, přičemž postupují dle zákona č. 253/2008 Sb.

Více informací zde.


Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost o existenci majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, má podle § 10 sankčního zákona každý, u koho se takový majetek nachází.

Podrobnosti o způsobu plnění oznamovací povinnosti vůči FAÚ jsou zde.


Nejčastěji kladené dotazy

Co představuje „zmrazení“ majetku?

Finanční analytický úřad považuje v kontextu se současnými diskusemi k provádění mezinárodních sankcí za důležité připomenout, že "zmrazením" majetků osob, subjektů nebo orgánů uvedených na sankčních seznamech se rozumí jejich zajištění proti zpřístupnění těchto majetků a výnosů z nich právě sankcionovaným osobám, subjektům nebo orgánům, tj. jejich vlastníkům, a to po dobu trvání těchto mezinárodních sankcí jako takových nebo vůči dané osobě. V žádném případě však takovým "zmrazením" finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nedochází k jejich "zabavení" nebo „konfiskaci“, tedy k přechodu vlastnictví tj. zcizení zmrazeného "sankcionovaného " majetku na kohokoli jiného. Jak z předcházejícího textu vyplývá, znepřístupnit majetek konkrétní osobě lze  pouze v tom případě, pokud taková osoba je  uvedena na sankčním seznamu EU s uloženými finančními sankcemi (zmrazením finančních prostředků a hospodářských zdrojů a zákazem přímého i nepřímého zpřístupnění téhož). Příslušným orgánem je v případě provádění mezinárodních finančních sankcí vždy Finanční analytický úřad.


Nástroj pro whistleblowing tj. oznamování porušení

Na webové adrese: https://eusanctions.integrityline.com/frontpage je možné oznámit porušení mezinárodních sankcí EU nebo oznámit majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce EU. Nástroj je protazím pouze v anglickém jazyce, ale samotné hlášení lze učinit ve všech oficiálních jazycích EU. Hlášení je anonymní. Oznamovatel má možnost navazující anonymní komunikace s Evropskou komisí. V případě věrohodných informací Evropská komise v anonymizované podobě postoupí případ příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.