Sankce proti Rusku

Povinné osoby (dle zákona 253/2008 Sb.)

Rusko a Bělorusko - seznam sankcionovaných subjektů

FAÚ již nebude poskytovat aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 (zmrazovací opatření vůči Rusku) a v příloze I nařízení (EU) č. 765/2006  (zmrazovací opatření vůči Bělorusku). Sankční seznamy EU (u všech sankčních režimů) jsou primárně dostupné na unijních stránkách, které spravuje Evropská komise. Ze strany FAÚ se jednalo pouze o dočasné zprostředkování a zjednodušení přístupu k tomuto seznamu v období intenzivních změn ruského a běloruského sankčního režimu.

Aktuální seznamy sankcionovaných subjektů jsou k dispozici prostřednictvím Sankční mapy EU , která slouží jako informativní zdroj ke zjištění základních informací. Jejím prostřednictvím se lze dostat i k závaznému znění  konkrétních přímo použitelných předpisů v aplikaci EUR-Lex.

Seznam sankcionovaných osob v případě Ruska je uveden především v Příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a v případě Běloruska, v Příloze I nařízení Rady (EU) č. 765/2006. Při vyhledávání těchto nařízení ve znění pozdějších předpisů v aplikaci EUR-Lex je třeba zobrazit poslední konsolidovanou verzi nařízení a pokud existuje další nové změnové resp. prováděcí nařízení, které nebylo doposud zapracováno do této konsolidované verze, tak i toto. Vedle toho je však třeba zohlednit skutečnost, že některé osoby s ruskou nebo běloruskou státní příslušností se mohou nacházet i v tzv. horizontálních sankčních režimech (lidská práva, kybernetické útoky, chemické zbraně a terorismus), proto se doporučuje primárně, k získání základní informace využít nástroj Sankční mapa EU.

FAÚ upozorňuje na možnost využívat finanční sankční databázi (FSD) pro potřeby úvěrových a finančních institucí, která je provozovaná na platformě FSF. Prostřednictvím této databáze budete mít k dispozici aktuální sankční seznamy ve formátech potřebných pro snadnější plnění AML/CFT opatření. Více informací nanaleznete v záložce FSD - FINANČNÍ SANKČNÍ DATABÁZE.

Konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce EU si lze také stáhnout v Oficiálním portálu evropských dat.


Nejčastěji kladené dotazy

Export/import zboží

Otázka (1): Export/import zboží uvedeného na seznamu příloh pro smlouvy uzavřené před datem platnosti a účinnosti mezinárodních sankcí jako např.

  • v případě sankcí proti Rusku čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění změnového nařízení č. 2022/428, který stanovuje výjimku ze zákazu vyvážet, dodávat nebo např. prodávat určené technologie (příloha II) do Ruska či pro použití tam po tzv. přechodné období do 17. 9. 2022, a to z důvodu plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 16. 3. 2022, pokud o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem;
  • v případě sankcí proti Bělorusku čl. 1s nařízení Rady č. 765/2006 ve znění změnového nařízení č. 2022/355 vůči (a přílohy XIV).

Předmětem dotazu je otázka, jak přistupovat k tzv. rámcovým smlouvám uzavřeným před účinností Sankce a specifikujícím předmět plnění a někdy i rámcový objem vyjádřený např. orientační celkovou cenou, ale přesně nespecifikujícím množství a termín plnění, kde toto je řešeno aktuální objednávkou.

Odpověď (1): Pokud je rámcová smlouva zcela obecná, tak nelze po 16. 3. 2022 (Rusko) a po 2. 3. 2022 (Bělorusko) uplatňovat ani realizovat žádné „dodatečné“ objednávky s odvoláním na takovou obecnou rámcovou smlouvu. Pokud je, ale v takové smlouvě dostatečně vymezeno zboží, a také celková výše (cena) kontraktu a/nebo množství zboží, které má být dodáno na jejím základě, pak ještě do určeného data platí automatická „výluka“ (též vynětí – z angl. exemption), tj. do 17. 9. 2022 v případě Ruska a do 4. 6. 2022 v případě Běloruska, a tudíž lze ještě realizovat vývozy i dovozy na základě takových objednávek, a to do výše nasmlouvaného množství/ceny uvedené v rámcové smlouvě, byť takové objednávky jsou doručeny po datu 16. 3. 2022(RU), resp. po 2. 3. 2022 (BY). Jinými slovy shrnuto, v každém jednotlivém případě záleží na tom, jak dalece konkrétní je daná „rámcová smlouva“, která byla uzavřená před uvalením mezinárodních sankcí.

Článek 5b nařízení rady (EU) č. 833/2014

  1. Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100.000 EUR.
  2. Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.
  3. Odstavec 1 se nevztahuje na vklady, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.

Dotaz (1): Zda existuje nějaký časový interval pro hlídání hranice 100.000 EUR u vkladů?

Odpověď (1): Nikoliv. Zákaz trvá za stanovených podmínek po dobu platnosti dané sankce.  

Dotaz (2): Lze ve smyslu čl. 5b odst. 2 použít výklad, že ustanovení odst. 1 se nevztahuje na osoby z Ruska, které mají v ČR (jiném členském státě EU) uděleno povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu? Tedy jsou v ČR rezidenty.  Ustanovení odst. 1 se aplikuje pouze na občany Ruska, fyzické/právnické aj. osoby usazené v Rusku, kteří v ČR (jiném členském státe EU) nejsou rezidenty?

Odpověď (2): Ano.

Dotaz (3): Pokud by měl být široký pojem „subjekty“ v článku 5b vykládán tak, že zahrnuje dceřiné společnosti evropských finančních institucí v Rusku, a mohl by jim tedy bránit v provádění běžných obchodních operací, včetně přesouvání peněz na nostro účty, v obchodování s jinými bankami EU, u kterých drží účty nebo neoznačené ruské banky bankovnictví s institucemi EU?

Odpověď EK (3): Pojem „subjekty“ v článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014 ve znění změnového nařízení č. 2022/328 zahrnuje všechny subjekty usazené v Rusku, včetně dceřiných společností provozovatelů z EU, které jsou registrovány v Rusku. Zákaz se nevztahuje na ty vklady, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami (čl. 5b odst. 3). Články 5c a 5d navíc umožňují příslušným orgánům členských států povolit přijímání takových vkladů za omezených a přesně definovaných okolností.

Dotaz (4): Vztahuje se zákaz uložený úvěrovým institucím v EU přijímat vklady od ruských právnických a fyzických osob nad 100 000 EUR pouze na nové, nebo také na stávající vklady?

Odpověď EK (4): Zákazem je přijímat jakékoli nové vklady, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na úvěrovou instituci přesáhne 100 000 EUR. Implicitně to znamená, že ty vklady, které jsou již v bankách EU, tam mohou zůstat, ale jejich hodnotu nelze dále zvýšit nad 100 000 EUR. Ohlašovací povinnost se vztahuje na všechny vklady, které přesahují stanovenou hodnotu. V praxi to znamená, že:

1. Nové vklady

provozovatelé (úvěrové instituce) z EU nesmí přijímat (nové) vklady, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na úvěrovou instituci přesáhne 100 000 EUR.

2. Existující vklady

Ruská právnická nebo fyzická osoba měla ke dni vstupu nařízení v platnost (26. února 2022) v depozitu více než 100 000 EUR, příslušný vklad je starý. To znamená, že ruská právnická nebo fyzická osoba je oprávněna si peníze ponechat a dělat s nimi, co chce (např. vybrat, ponechat na účtu), ale nemůže znovu navýšit zůstatek způsobem, který by přesáhl 100 000 EUR (pokud kompetentní orgán členského státu neudělí povolení podle čl. 5c nebo 5d).

Pokud ruská právnická nebo fyzická osoba měla na účtu (nebo všech účtech u dané úvěrové instituce dohromady) ke dni 26. února 2022 méně než 100 000 EUR, je oprávněna navýšit zůstatek vkladu až na 100 000 EUR (ale ne více) na úvěrovou instituci.

Dotaz (5): Pokud jde o článek 5b týkající se vkladů přesahujících 100 000 EUR, chápeme, že banka by měla tyto vklady sledovat a shromažďovat informace o klientovi a o finanční instituci, kde jsou tyto prostředky vytvářeny za účelem sledování kumulativní částky nepřesahující 100 000 EUR na finanční instituci. Můžete potvrdit, že následující příklady týkající se ruského státního příslušníka a / nebo rezidenta, kteří posílají peníze, jsou správné?

Platba 1 - z ruské banky A ve výši 99 000 EUR může být přijata

Platba 2 - ze stejné banky ve výši 150 000 EUR bude zamítnuta

Platba 3 - z ruské banky B ve výši 99 000 EUR může být přijata

Platba 4 - z banky v Itálii ve výši 150 000 EUR se zamítá

Odpověď EK (5): Pochopení v příkladech je správné. Provozovatelé z EU nesmí přijímat (nové) vklady převyšující 100 000 EUR. Pokud ruský státní příslušník nebo fyzická osoba s bydlištěm v Rusku měla méně než 100 000 EUR, je oprávněna navýšit zůstatek vkladu až na 100 000 EUR (ale ne více) na úvěrovou instituci.

Dotaz (6): Ruští státní příslušníci a osoby s bydlištěm v Rusku mohou mít mimo Rusko různé účty. Pokud je vklad přijatý v naší bance vygenerován mimo Rusko, spadá tato transakce do limitu 100 000 EUR?

Odpověď EK (6): Ano. Pokud vklad patří nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku, transakce by se počítala do limitu 100 000 EUR. Banky musí sledovat příchozí transakce na účty ruských státních příslušníků a fyzických osob s bydlištěm v Rusku, aby bylo zajištěno, že limit ve výši 100 000 EUR není překročen, bez ohledu na to, odkud pocházejí příchozí transakce. Banky mají rovněž oznamovací povinnost týkající se účtů ruských státních příslušníků, rezidentů nebo ruských společností převyšujících 100 000 EUR, které má Komise v úmyslu velmi pozorně sledovat.

Dotaz (7): Jsou limity pro nové vklady přijaté po 25. únoru 2022? Patří do cílových kategorií také zůstatek účtů ruských státních příslušníků a rezidentů? Pokud ano, jaká opatření by se vyžadovala u zůstatků v bance, která činí více než 100 000 EUR?

Odpověď EK (7): Pokud jde o stávající vklady, pokud ruský státní příslušník nebo fyzická osoba s bydlištěm v Rusku měl ke dni vstupu pozměněného nařízení v platnost (26. února 2022) v depozitu více než 100 000 EUR, je příslušný vklad monitorován. To znamená, že ruský státní příslušník nebo fyzická osoba s bydlištěm v Rusku má právo ponechat si peníze a dělat si s nimi, co chce (např. vybrat, ponechat na účtu), ale nemůže navýšit zůstatek způsobem, který by přesáhl 100 000 EUR (pokud příslušný orgán členského státu neudělí povolení podle článku 5c nebo 5d).

Dotaz (8): Vylučuje čl. 5b odst. 2 osoby s dvojím státním občanstvím (s ruskou státní příslušností a státní příslušností členského státu EU) a rovněž osoby ruské státní příslušnosti, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v jiném členském státě?

Odpověď EK (8): Ano, tito dvojí státní příslušníci by spadali pod výjimku podle čl. 5b odst. 2.

Dotaz (9): Spadají do oblasti působnosti nařízení právnické osoby registrované nebo usazené mimo Rusko, jejichž konečný skutečný vlastník splňuje kritéria stanovená v čl. 5b odst. 1, ale nikoli kritéria pro výjimku podle čl. 5b odst. 2 nebo 3?

Odpověď EK (9): Ano. Pokud konečný skutečný vlastník spadá do oblasti působnosti čl. 5b odst. 1, spadá do oblasti působnosti čl. 5b odst. 1 i jím vlastněná právnická osoba.

Dotaz (10): Je správné, že „vklad“ nezahrnuje žádné kreditní/debetní položky nebo peněžní toky vyplývající z transakcí nebo podnikových událostí, ať už jsou spojeny s finančními nástroji či nikoli, jak je definováno v příloze I Směrnice 2014/65/EU?

Odpověď EK (10): V zákazu se uvádí, že „Je zakázáno přijímat jakékoli vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na jednu úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.“ Pokud tedy transakce nebo akce společnosti vyústí v kladný peněžní tok a stane se tak vkladem, jak je definován v čl. 1 písm. k), na účet držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány usazenými v Rusku, to by spadalo pod zákaz a je to zakázáno.

Poznámka: Platby prováděné účastníky centrálního depozitáře za účelem vypořádání transakcí, na které se nevztahují sankce stanovené v nařízení (EU) č. 833/2014 by měly být považovány za osoby, na které se vztahuje výjimka stanovená v čl. 5b odst. 3 („Odstavec 1 se nevztahuje na zálohy, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.“). Pokud je pak protistranou transakce, která obdrží platbu v hotovosti, ruská osoba, použijí se na jakýkoli další převod hotovosti z účtu, na který byla připsána v souvislosti s vypořádáním transakce, ustanovení článku 5b.

Dotaz (11): Měly by být vklady nad limit 100 000 EUR spíše zamítnuty než zmrazeny?

Odpověď EK (11): Vklady nelze přijmout, takže by měly být spíše zamítnuty než zmrazeny.

Dotaz (12): Musí být pojem „celková hodnota“ vypočítán s ohledem na účty klientů i v jiných měnách než v eurech?

Odpověď EK (12): Ano, celková hodnota by měla zohledňovat všechny vklady, bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány.

Dotaz (13): Zahrnuje pojem „vklad“ také korespondenční účty pro ruské banky, zejména ruské bankovní dceřiné společnosti bank se sídlem v EU?

Odpověď EK (13): Zákaz se vztahuje na "právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku". Pod tuto definici by spadaly i ruské banky, včetně dceřiných společností bank, jejichž ústředí je se sídlem v EU, a podléhaly by proto tomuto zákazu. Zákaz se však nevztahuje na vklady, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Evropskou unií a Ruskem. Zda odpovídající účet splňuje podmínky pro tuto výjimku, by bylo třeba posoudit případ od případu.

Dotaz (14): Pokud je limit ve výši 100 000 EUR již překročen, měly by být zaúčtovány úroky, dividendy nebo kupónové platby?

Odpověď EK (14): Platba úroků nebo dividend by v tomto případě neměla být přijata. O tom, kde a jak by měly být úroky nebo dividendy vypláceny, by musely rozhodnout zúčastněné strany.

Článek 5f nařízení rady (EU) č. 833/2014

  1. Zakazuje se prodávat převoditelné cenné papíry denominované v eurech vydané po 12. dubnu 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.
  2. Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

Dotaz (1): Může tyto CP koupit právnická osoba se sídlem mimo Rusko, kterou plně vlastní ruský státní příslušník?

Odpověď EK (1): Zákaz v čl. 5f se uplatní pouze na prodej převoditelných CP ruským státním příslušníkům nebo fyzickým osobám s bydlištěm v Rusku nebo jakékoliv právnické osobě, subjektu nebo orgánu, který je založený v Rusku. Z toho vyplývá, že tento článek se neaplikuje na právnické osoby usazené v EU vlastněné ruskými občany. Nicméně tento článek musí být vykládán v souladu s čl. 12, který zakazuje vědomou a záměrnou účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je
obcházení zákazů uvedených v tomto nařízení, včetně jednání jako zástupců fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených mimo jiné v čl. 5b, 5e i 5f.

Dotaz (2): Existuje konkrétní výčet relevantních převoditelných cenných papírů (investičních nástrojů)?

Odpověď (2): Definice je téměř stejná jako definice převoditelných cenných papírů v čl. 4/1/44 MiFID. Domníváme se, že je možné využít právní analýzy a metodické materiály, které jsou určené pro účely MiFID. Definice v MiFID je jen o něco málo širší.

Dotaz (3): Jsou relevantní  finanční deriváty, pokud by podkladové aktivum v podobě cenného papíru, splňovalo parametry článku 5f?

Odpověď (3): Čl. 5f se podle názoru FAÚ na finanční deriváty nevztahuje. Deriváty mají z definice obligační povahu „Derivát je možno pojímat jako soukromoprávní smlouvou o provedení výměny majetkových hodnot (obvykle v peněžních prostředcích) k budoucímu datu, přičemž majetková hodnota derivátu je odvozována (derivována) od hodnoty (majetkové i nemajetkové) podkladového nástroje a derivát sám je způsobilý být obchodován na trhu.“ A proto nemohou spadat pod definici převoditelných cenných papírů podle čl. 1/f, která se vztahuje výlučně na cenné papíry. Viz také oddíl C přílohy I k MiFID, která odlišuje převoditelné cenné papíry a další cenné papíry (body 1 až 3) od derivátů (body 4 až 10). Čl. 5f se nevztahuje nejen na finanční deriváty, ale samozřejmě také na jakékoli jiné deriváty (komoditní apod.).

Dotaz (4): Jak se produkty kolektivního investování (např. fond/ETF) kvalifikují pro tyto potřeby - jedná se čistě o EUR měnovou třídu nebo stačí, aby min. 1 cenný papír v portfoliu (tedy  koši různých cenných papírů) fondu splňoval parametry článku 5f, i když bude tento produkt pro klienty např. v USD měnové třídě?

Odpověď (4): Podle FAÚ stačí, když třeba jen 1 cenný papír v portfoliu fondu splňuje parametry stanovené v čl. 5f. Článek 5f odlišuje dvě kategorie instrumentů: zaprvé, převoditelné cenné papíry denominované v eurech vydané po 12. dubnu 2022 a zadruhé, podílové jednotky subjektů kolektivního investování (podle mého názoru jsou tím myšleny subjekty v širším smyslu, než definuje čl. 1/2 UCITS, tj. také subjekty podle čl. 3 UCITS) poskytující expozici vůči těmto cenným papírům. U první kategorie je podstatné, v jaké měně jsou denominovány. Zatímco u druhé nikoli a naopak záleží jen na tom, jestli poskytují expozici vůči instrumentům z první kategorie. Za expozici bychom proto považovali právě to, že v portfoliu subjektu kolektivního investování se nachází instrument z první kategorie. Prakticky řečeno, čl. 5f se vztahuje i na situaci, kdy je sice podílová jednotka subjektu kolektivního investování (např. podílový list podílového fondu) denominovaná v měně, na kterou se čl. 5f nevztahuje (např. CZK), ale zároveň se v portfoliu tohoto subjektu (např. podílového fondu) nachází alespoň 1 převoditelný cenný papír denominovaný v eurech vydaný po 12. dubnu 2022.

Dotaz (5): Jsou relevantní také služby v oblasti custody (správa a úschova cenných papírů) s cennými papíry splňujícími parametry článku 5f?

Odpověď (5): Čl. 5f se na custody nevztahuje (pokud by ale custody bylo ukončeno pokynem k prodeji, pak by se samozřejmě čl. 5f uplatnil).


 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5a

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené povinným osobám podle AML zákona v čl. 5a odst. 4a nařízení Rady (EU) č. 833/2014. Obsahem formuláře je seznam aktiv a rezerv uvedených v čl. 5a odst. 4 nařízení. Informace musí být zaslány FAÚ a Evropské komisi do 10. května 2023. V případě zasílání oznámení na úrovni skupiny se FAÚ zašle kopie s vyznačením aktiv a rezerv v české jurisdikci. O absenci aktiv a rezerv se informace podávat nemusejí. Informace je třeba aktualizovat každé 3 měsíce.

Formulář pro účely splnění povinnosti podle čl. 5a odst. 4a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (XLS)

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 - čl. 5b

V návaznosti na změnu ze dne 8. dubna 2022, kdy došlo změnovým nařízením Rady (EU) 2022/576 k rozšíření čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o zákaz poskytovat služby peněženek na kryptoaktiva, účtů s kryptoaktivy nebo úschovy kryptoaktiv vymezené skupině osob, subjektů a orgánů s bydlištěm či usazením v Rusku, se tento článek opět rozšířil dne 21. 7. 2022 změnovým nařízením Rady (EU) 2022/1269 v souvislosti se 7. balíčkem sankcí, a to o právnické osoby, subjekty či orgány usazené mimo Unii, jež jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo FO s bydlištěm v Rusku. Znění čl. 5b je tak následující:  

  1. Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku, právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku nebo právnických osob, subjektů či orgánů usazených mimo Unii, jež jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.
  2. Zakazuje se poskytovat služby peněženek na kryptoaktiva, účtů s kryptoaktivy nebo úschovy kryptoaktiv ruským státním příslušníkům nebo fyzickým osobám s bydlištěm v Rusku nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům usazeným v Rusku, pokud celková hodnota kryptoaktiv fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na jednoho poskytovatele peněženky, účtu nebo úschovy přesahuje 10 000 EUR.
  3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku.“

Možnost automatické výjimky (vynětí) ze zákazu podle čl. 5b, původně obsažené v odst. 4 čl. 5b na vklady nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem, byla vypuštěna a nově i tyto případy musí v souladu s čl. 5c odst. 1 písm. f) nařízení Rady (EU) č. 833/2014 povolit Finanční analytický úřad na základě žádosti.  O výjimku ze zákazů stanovených v čl. 5b  je třeba žádat FAÚ, který může v souladu s čl. 5c a 5d povolit přijetí takového vkladu nebo poskytnutí služby peněženky, účtu nebo úschovy za podmínek, které považuje za vhodné. Vždy musí být prokázána nezbytnost pro udělení takové výjimky.

Výklad k článku 5b na základě konzultací s EK

Smyslem článku 5b ve vztahu k zákazu přijímat vklady, který byl do nařízení Rady (EU) č. 833/2014 vtělen již dne 25. 2. 2022, je zamezit tomu, aby v rámci jedné úvěrové instituce hodnota vkladu jednoho ruského státního příslušníka, jedné fyzické osoby (FO) s bydlištěm v Rusku, jedné právnické osoby (PO), subjektu nebo orgánuusazených v Rusku nebo jednoho subjektu či orgánu usazeného mimo Unii, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, nepřesáhla 100.000 EUR. Hodnota vkladu 100.000 EUR cílí na majetné ruské státní příslušníky, FO s bydlištěm v Rusku, PO se sídlem v Rusku i PO kdekoli mimo Unii, ovšem z více než 50 % vlastněné ruskými státními příslušníky nebo FO s bydlištěm v Rusku a cílem je ztížit těmto osobám využívání finančního systému EU.

Vklad je třeba chápat jako celkovou angažovanost klienta u dané úvěrové instituce (relevantní je tedy úhrn zůstatků na všech účtech klienta u dané úvěrové instituce). Do takovéto angažovanosti se ovšem zahrnují pouze ty produkty, které spadají pod definici vkladu podle článku 1 písm. k) nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (níže je uveden příklad produktu, který pod tuto definici naopak nespadá).

Úvěrové instituce tudíž musí sledovat celkové angažovanosti svých klientů, na které dopadá čl. 5b. V žádném okamžiku nesmí celková angažovanost ruského klienta u dané úvěrové  instituce převýšit hraniční částku 100.000 EUR. Pro účely článku 5b naopak není podstatné, kdo je odesílatelem platby. Pokud tedy např. (jinak nesankcionovaný) ruský státní příslušník z ruské banky posílá platbu ve výši 10.000 EUR jinému ruskému státnímu příslušníkovi, který má u české úvěrové instituce dosavadní celkovou angažovanost ve výši 50.000 EUR (protože mu instituce vede běžný účet s aktuálním zůstatkem 20.000 EUR a spořicí účet s aktuálním zůstatkem 30.000 EUR), pak je tato platba přípustná. A naopak pokud např. český státní příslušník z české banky posílá platbu ve výši 10.000 EUR ruskému státnímu příslušníkovi, který má u české úvěrové instituce dosavadní celkovou angažovanost již z doby před účinností tohoto článku ve výši 150.000 EUR (protože mu instituce vede běžný účet s aktuálním zůstatkem 20.000 EUR a spořicí účet s aktuálním zůstatkem 130.000 EUR), pak je tato platba nepřípustná.

Co se týká ruských státních příslušníků a FO s bydlištěm v Rusku, tak dle článku 5b odst. 2 nedopadá na tyto osoby, pokud mají současně také státní příslušnost či trvalý nebo dočasný pobyt v některém členském státě EU, EHS nebo Švýcarska.  Zákaz v čl. 5b odst. 1 se rovněž nevztahuje na účty vlastněné současně ruským státním příslušníkem nebo rezidentem a občanem členského státu EU. Finanční analytický úřad ale upozorňuje na zvýšené riziko možných snah o obcházení tohoto omezení, pokud by se spolumajitelem účtu stal občan členského státu EU po účinnosti tohoto omezujícího opatření, tj. po 26. 2. 2022. Každý takový případ musí být individuálně posouzen úvěrovou institucí a v případě pochybností oznámen FAÚ jako podezřelý obchod.

Pojem „subjekty“ v článku 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 zahrnuje všechny subjekty usazené v Rusku, včetně dceřiných společností provozovatelů z EU, které jsou registrovány v Rusku nebo ve třetí zemi (usazené mimo Unii), pokud jsou z více než 50 % vlastněny ruským státní příslušníkem nebo FO s bydlištěm v Rusku. Podle výkladu EK čl. 5b odst. 1 nelze v zásadě přijímat vklady ve prospěch mateřské společnosti v EU pocházející od její dceřiné společnosti v Rusku. Články 5c a 5d navíc umožňují příslušným orgánům členských států povolit přijímání takových vkladů za omezených a přesně definovaných okolností.

Na základě definice vkladu, obsažené v článku 1 písm. k), se článek 5b nevztahuje na majetkové účty, který má klient u úvěrové instituce (zůstatek na majetkovém účtu klienta se tedy nezapočítává do celkové hodnoty vkladu tj. výše zůstatků klienta u dané úvěrové instituce). V případě prodeje cenných papírů je možné výnos z toho prodeje připsat na běžný účet klienta vedený u dané úvěrové instituce, a to i v případě, že následně hodnota zůstatku na tomto účtu tímto obchodem překročí celkovou hranici 100.000 EUR. Účet ale bude následně oznámen FAÚ v rámci seznamu vkladů nad 100.000 EUR v souladu s článkem 5g nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Vklady nad celkovou hranici 100.000 EUR u jedné úvěrové instituce musí být ze strany této instituce odmítnuty (ne však zmrazeny!). Zda bude zamítnut celý vklad, nebo pouze částka přesahující stanovený limit 100.000 EUR, záleží na úvěrové instituci, jejích technických možnostech a na tom, zda vůbec lze platbu takto rozdělit. Pokud tedy není možné připsat pouze část vkladu, musí být takový vklad odmítnut v celé výši, aby nedošlo k porušení čl. 5b.

Pokud by připsáním úroků klientovi byla překročena hranice 100.000 EUR, je toto připsání zakázáno.

Co se týká vedení vostro (loro) účtu pro ruské banky, obecně se zákaz v článku 5b vztahuje na "právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku", tedy i na ruské banky. Nicméně, jak uvedla při konzultaci EK, aplikace tohoto článku na korespondenční vztahy s ruskými bankami by fakticky znamenala jejich úplné zablokování, což není cílem tohoto sankčního opatření. Korespondenční styk s ruskou bankou je možné provozovat, aniž by byl aplikován článek 5b odst. 1, ovšem až poté, co (a pokud) o tom podle čl. 5c odst. 1 písm. f) rozhodne Finanční analytický úřad. Zda příslušný účet splňuje podmínky pro povolení této výjimky (nezbytnost pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Evropskou unií a Ruskem) by měla úvěrová instituce v žádosti Finančnímu analytickému úřadu doložit. V každém případě by úvěrová instituce měla věnovat zvýšenou pozornost případům, u kterých je, nebo by mohlo být, podezření na zneužívání této výjimky prostřednictvím takových účtů.

Článek 5b v odst. 2 zakazuje, aby v rámci jednoho poskytovatele peněženky nebyla poskytována služba peněženek na kryptoaktiva, účtů s kryptoaktivy nebo úschovy kryptoaktiv, pokud u jednoho ruského státního příslušníka, jedné FO s bydlištěm v Rusku, jedné PO usazené v Rusku nebo jednoho subjektu či orgánu usazeného v Rusku, přesahuje 10 000 EUR. EK poskytuje k problematice hodnoty kryptoaktiv, která může značně kolísat během krátké doby, odpověď na otázku, jak by si měl poskytovatel služeb vykládat tento zákaz. Poskytovatelé služeb z EU by porušili zákaz v čl. 5b odst. 2, pokud by drželi kryptoaktiva nebo klíče ke kryptografickým aktivům jménem ruských státních příslušníků nebo FO s bydlištěm v Rusku nebo PO, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, s celkovou hodnotu přesahující 10 000 EUR na poskytovatele peněženky, účtu nebo úschovy. Měli by proto zavést vhodná opatření, aby se vyhnuli tomu, že budou poskytovat služby klientům v rozporu s čl. 5b odst. 2.

Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení (EU) č. 833/2014 a některých souvisejících ustanovení a k jejich praktické aplikaci v některých situacích

Finanční analytický úřad informuje, že na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění, a některých dalších souvisejících ustanovení, zejména čl. 5c upravujícího výjimky mj. v souvislosti s účty úschov,  vydal své výkladové stanovisko.

Upozornění pro úvěrové instituce

FAÚ upozorňuje na zvýšený příliv zahraničních plateb z Ruska nejčastěji v měně EUR. Jde zejména o transakce, které přesahují hodnotu 100.000 EUR a mohou být opakované. V této souvislosti by mělo dojít k uplatnění čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014, který byl nově vložen nařízením (EU) 2022/328 ze dne 25. 2. 2022. V čl. 5b odst. 1 se zakazuje přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 - čl. 5g

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Rusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat každých 12 měsíců.

Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014 (Rusko) (XLS)

Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 – čl. 8

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti v čl. 8 nařízení Rady (EU) č. 269/2014. Obsahem formuláře jsou informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nařízení nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány a které byly během dvou týdnů před zařazením těchto fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Informace musí být zaslány FAÚ do 10. května 2023 a po té do dvou týdnů od získání informace.

Formulář pro účely splnění povinnosti podle čl. 8 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (XLS)

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 – čl. 1z

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 1z Nařízení Rady (ES) 765/2006. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený běloruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Bělorusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat a zasílat každých 12 měsíců.

Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 1z Nařízení Rady (ES) 765/2006 (Bělorusko) (XLS)    

EBA vyzývá finanční instituce a dohledové orgány, aby zajistily ukrajinským uprchlíkům přístup k finančnímu systému EU

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týdne uveřejnil na svém webu prohlášení, určené jak finančním institucím, tak orgánům dohledu, aby zajistil, že tyto vynaloží veškeré úsilí, aby umožnily ukrajinským uprchlíkům přístup alespoň k základním finančním produktům a službám. V prohlášení EBA uvádí, jak se jeho pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT Guidelines) uplatňují v současné situaci a jak mohou finanční instituce přizpůsobit svá AML/CFT opatření, aby poskytly pragmatickou a přiměřenou reakci pokud jde o problémy s dodržováním AML/CFT předpisů. EBA shrnuje, co mohou finanční instituce a orgány dohledu udělat pro ochranu zranitelných osob před zneužíváním pachateli trestných činů, a vyzývá finanční instituce, aby zajistily, že dodržování režimu omezujících opatření EU nepovede k neodůvodněnému deriskingu.

Více informací naleznete zde.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.