GDPR

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční analytický úřad (FAÚ) zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob). Součástí je také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů je Finanční analytický úřad jako organizační složka státu. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Pro získání podrobných informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat FAÚ některým z následujících způsobů:

 • datovou schránkou: egi8zyh;
 • e-mailem: fau@mfcr.cz;
 • poštou na adresu: Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1;
 • osobním podáním prostřednictvím podatelny Finančního analytického úřadu.

Funkci pověřence vykonává Bc. Petr Bečvář Vydra, kterého lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu Petr.Vydra@fau.mfcr.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů FAÚ respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 • osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů probíhá pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů;
 • jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případě potřeby aktualizovány;
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování;
 • zpracovávané osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny, zejména před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

FAÚ zpracovává osobní údaje související s výkonem agend, které jsou mu svěřeny. V souladu s příslušnými právními předpisy se může jednat o některé z následujících údajů, jejich kombinace, soubory nebo výběry:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa;
 • popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení;
 • údaje o jiné osobě: adresní a identifikační údaje člena rodiny.

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?

FAÚ zpracovává zejména osobní údaje:

 • účastníků řízení, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí nebo se kterými jedná;
 • svých zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků a uchazečů o zaměstnání;
 • subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy, a kontaktních osob smluvních stran;
 • návštěvníků v prostorách Finančního analytického úřadu.

Od koho jsou osobní údaje získávány?

Osobní údaje FAÚ získává přímo od subjektů údajů, od jiných osob, příp. z veřejně dostupných zdrojů.

Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány?

FAÚ osobní údaje zpracovává:

 • pro splnění svých právních povinností (např. administrace zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vedení kárných řízení podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě;
 • pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti);
 • pro uzavírání a plnění smluvních vztahů (např. správa sídla Finančního analytického úřadu);
 • pro účely svých oprávněných zájmů;
 • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů (např. uchovávání e-mailových adres k zaslání newsletteru FAÚ).

Komu jsou osobní údaje poskytovány?

V některých případech je FAÚ povinnen v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jde zejména o tyto případy:

 • poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;
 • poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;
 • poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

FAÚ může pro některá zpracování využít zpracovatele; v takovém případě jsou příjemci osobních údajů též tito zpracovatelé.

Jak dlouho jsou osobní údaje úchovávány?

Finanční analytický úřad uchovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy, v ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány a zabezpečeny?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech FAÚ.

Za účelem zabezpečení osobních údajů FAÚ přijalo odpovídající opatření, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

Se zpracovateli FAÚ uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od FAÚ na výše uvedené adrese přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Jestliže je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dále je subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n. 

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.