O úřadu

Etický kodex zaměstnance FAÚ

Preambule

Účelem Etického kodexu zaměstnance Finančního analytického úřadu (dále jen „Etický kodex zaměstnance“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům a vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Čl. 1
Zákonnost


(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
(2) Při plnění úkolů veřejné správy jedná zaměstnanec Finančního analytického úřadu pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a řídí se interními akty řízení a zákonnými předpisy.

Čl. 2
Profesionalita

(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec Finančního analytického úřadu vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný.

(2) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.

Čl. 3
Nestrannost

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

(2) Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle Finančního analytického úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s Etickým kodexem zaměstnance.

(3) Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec Finančního analytického úřadu tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly.

(4) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu vystupuje vůči účastníkům právních vztahů tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem.

Čl. 4
Zásady rychlosti a efektivity

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů, případně ve stanovených lhůtách.

(2) Při plnění úkolů veřejné správy postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Čl. 5
Střet zájmů

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.

(2) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

(3) Pokud si zaměstnanec Finančního analytického úřadu není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Čl. 6
Zákaz korupčního jednání

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu nesmí v souvislosti s výkonem práce přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

(3) Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu vynakládá v souladu s právními předpisy veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.


Čl. 7
Mlčenlivost

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele.

(2) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Čl. 8
Informování veřejnosti

Každý zaměstnanec poskytuje informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti zaměstnavatele veřejnosti sděluje zaměstnanec Finančního analytického úřadu, který je k tomu na základě interního aktu řízení určen.

Čl. 9
Politická nebo veřejná činnost

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.

(2) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu nebude vykonávat takovou veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

Čl. 10
Reprezentace

(1) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu dbá na to, aby byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho zaměstnání v rámci Finančního analytického úřadu.

(2) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho osobnost. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec Finančního analytického úřadu taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména.

(3) Zaměstnanec Finančního analytického úřadu svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost Finančního analytického úřadu.

Čl. 11
Uplatnitelnost a vymahatelnost

(1) Etický kodex zaměstnance navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu.

(2) Zásadní a opakované porušování Etického kodexu zaměstnance bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Čl. 12
Kontrola

Dodržování Etického kodexu zaměstnance je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

(1) Zaměstnanec dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde ostatním příkladem.

(2) Poukáže-li zaměstnanec oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání

negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.

(3) Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti zaměstnance. Bez jejich respektování a dodržování Etického kodexu zaměstnance nelze dostát profesionální povinnosti zaměstnance.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.