Mezinárodní sankce

Aktuálně o sankcích

Aktuálně o sankcích

Vodítka Komise k hloubkové kontrole při provádění sankcí vůči Rusku

Evropská komise vydala vodítka pro hospodářské subjekty v EU k provádění hloubkové kontroly s cílem zabránit obcházení sankcí EU vůči Rusku. Cílem vodítek je poskytnou evropským hospodářským subjektům návod jak předcházet svému zneužití k obcházení sankcí EU, zejména těch omezujících vývozy zboží, technologií a případně i služeb z EU do Ruska.

Informace o změnách v údajích čtyř fyzických osob a jedné entity na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 17. listopadu 2023 o tom, že dne 14. listopadu 2023 upravil údaje týkající se čtyř fyzických osob a jedné entity, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitě. Změny se týkají osob a entity uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Informace o přidání dvou fyzických osob na sankční seznam OSN vůči Demokratické republice Kongo

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. října 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Demokratické republiky Kongo přidal dvě fyzické osoby na sankční seznam OSN.

Zavedení sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Nigeru

Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Haiti

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2653 (2022), týkající se situace na Haiti, upravil dne 20. října 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 5. října 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze sankčního seznamu OSN v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad informuje, že s ohledem na enormní vytížení zákonnou agendou v oblasti provádění mezinárodních sankcí, nebude až do odvolání na dotazy k výkladu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a souvisejících sankčních předpisů EU adresovaných mu fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty poskytovat odpovědi formou individuálních stanovisek. Obdržené dotazy bude do budoucna zpracovávat formou odpovědí na často kladené otázky. Uvedené se týká i dotazů již doručených, na které nebylo adresátům k dnešnímu dni odpovězeno.

Informace o sankcích vůči Myanmaru

Finanční analytický úřad informuje, že v důsledku zařazení, ke kterému došlo nejpozději k 20. červenci 2023, níže uvedených státních podniků Myanmaru na seznam osob, kterým se zakazuje přímo či nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje, nemělo by v současné době být možné legálně do EU dovážet dřevo, nerostné suroviny, včetně drahých kamenů a výrobků z nich, pokud pocházejí z Myanmaru nebo z něj byly vyvezeny.

Nový sankční režim EU

Finanční analytický úřad informuje o vzniku nového sankčního režimu EU vůči Íránu. Omezující opatření byla uložena rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu a přímo použitelným nařízením Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023.

Informace o změnách v údajích dvou fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Informace o změnách v údajích 16 osob na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Přidání 2 fyzických osob na národní sankční seznam ČR

Finanční analytický úřad informuje, že rozhodnutím Vlády ČR byly s účinností od 28. 6. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazeny další 2 fyzické osoby.

23. 6. 2023 – 11. sankční balíček

Finanční analytický úřad v souvislosti se situací na Ukrajině a mezinárodními sankcemi vůči Rusku informuje o vybraných nových a zpřísňujících omezujících opatřeních, která jsou v rámci tzv. 11. balíčku primárně zaměřena na zabránění obcházení sankcí EU a na další zpřísnění již existujících sankcí.

Informace o vyjmutí dvou fyzických osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 5. června 2023 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 2. června 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN

Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 833/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/427 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady a Komisi o imobilizovaných aktivech a rezervách podle čl. 5a odst. 4 nařízení.

Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/426 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady o tom, zda byly finanční prostředky a hospodářské zdroje na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nařízení nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány během dvou týdnů před svým zařazením na seznam předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Uvedené informace se dle výkladu Evropské komise týkají všech fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznamu v příloze I nařízení.

Informace o přidání 2 osob na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob

Změny údajů u 102 entit v sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že sankční výbor Rady bezpečnosti OSN upravil dne 15. března 2023 údaje týkající se entit uvedených na sankčním seznamu vůči ISIL (Dá’iš) a al-Káidě.

Oprava písařské chyby ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země

FAÚ opravuje tiskařskou chybu ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Ve verzi uveřejněné 16. 3. 2023 chybí v části 2.

Vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN vůči Iráku

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. března 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikované fyzické osoby.

25. 02. 2023 - 10. sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 1. března 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Informace o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 2. února 2023 údaje u celkem 29 osob a subjektů uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a subjektům. Změny se týkají osob uvedených v tiskové zprávě (ke stažení zde: https://press.un.org/en/2023/sc15190.doc.htm) a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Informace o přidání 1 osoby na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 16. ledna 2023 o zařazení další 1 fyzické osoby na sankčním seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Bližší informace včetně identifikátorů nově přidané osoby jsou uvedeny v přiloženém souboru ke stažení.

Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření. Nejvýznamnější změny jsou shrnuty níže:

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Texty konkrétních změnových přímo použitelných předpisů jsou dostupné v Úředním věstníku L 259 I.

Informace o změnách v údajích u 3 fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Mali.

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2374 (2017) týkající se Mali, změnil dne 5. října 2022 některé údaje týkající se tří fyzických osob již dříve zařazených na sankčním seznamu OSN vůči Mali. Příslušné změny jsou u konkrétních osob specifikovaných v příloze vyznačeny přeškrtnutím starého údaje, resp. podtržením údaje nově vloženého.

Zařazení další 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) rozhodl dne 4. října 2022 o zařazení další 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN. Vůči této osobě, specifikované v příloze, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě.

Zařazení 2 osob na sankční seznam OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) rozhodl dne 26. září 2022 o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam OSN. Vůči těmto osobám, specifikovaným v příloze, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Zveřejnění doporučovaného formuláře žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí.

Zpřísnění sankcí vůči Rusku a zmrazení majetku dalších fyzických a právnických osob

Finanční analytický úřad informuje, že byly publikovány změnové předpisy k sankčním režimům v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině:

Šestý balíček sankcí EU vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Informace o změnách v údajích 6 osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 27. května 2022 údaje u celkem šesti fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejich majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v přílohách a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.

Dopad mezinárodních sankcí do oblasti veřejných zakázek

Finanční analytický úřad informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na základě diskuse expertní skupiny a za konzultace s FAÚ stanovisko týkající se Dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek. Stanovisko je primárně určeno pro zadavatele a přibližuje provádění sankčních opatření stanovených v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a v dalších dotčených sankčních předpisech. V podrobnostech FAÚ odkazuje na toto stanovisko.

Informace o vyjmutí jedné osoby a dvou subjektů ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 19. května 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 fyzickou osobu a 2 subjekty.

Zákaz působení ruských a běloruských silničních přepravců v EU

V rámci 5. balíčku sankcí vůči Rusku a Bělorusku je od 9. dubna 2022 platný zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, a to pro jakoukoli ruskou nebo běloruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu.

Rusko a Bělorusko - seznam sankcionovaných subjektů

FAÚ poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje. (Aktualizace seznamu ke dni 22. 4. 2022)

Informace o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým prováděcím nařízením (EU) 2022/658 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 21. dubna 2022 zařadila na sankční seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich majetku v EU a současně v zákazu zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, další dvě fyzické osoby. Jedná se o ukrajinského podnikatele Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO a ruského podnikatele Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Tyto osoby se podílejí na narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.

Informace o vyjmutí dvou osob a jednoho subjektu ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. dubna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby a 1 subjekt, blíže specifikované v příloze.

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku – sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/580 a prováděcím nařízením (EU) 2022/581 ze dne 8. 4. 2022 (kterými se mění a provádí nařízení (EU) č. 269/2014), s účinností od 8. 4. 2022; dále nařízením (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014), s účinností od 9. 4. 2022 a konečně nařízením (EU) 2022/577 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 765/2006), s účinností od 9. 4. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku a Bělorusku (tato opatření jsou souhrnně označována jako tzv. pátý balíček sankcí).

Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům

Finanční analytický úřad informuje o doplnění svého upozornění na vysoké riziko obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku o Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům, publikované 1. 4. 2022 v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014

FAÚ publikuje na základě konzultací Evropsku komisí, komplexní výklad k článku 5b Nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Informace o zveřejnění nejčastěji Evropské komisi kladených otázek a odpovědí

Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Základní informace – sankce proti Rusku zveřejnil často kladené otázky Evropské komisi a odpovědi EK na ně. Otázky a odpovědi jsou tematicky seskupeny podle oblastí, jichž se týkají, tj. k omezení exportu podle čl. 2, 2a a 2b nařízení (EU) č. 833/2014, ve znění nařízení (EU) 2022/328, k oblasti pojištění a zajištění, k omezení ruských médií a k celním postupům. O případných doplněních či změnách FAQs v budoucnu budeme vždy informovat.

Upozornění na absolutní zákaz dodávek letadel, jejich částí a součástí a poskytování souvisejících činností

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 28. 3. 2022 končí možnost využít jakékoliv výjimky ze zákazů dodávek zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedených na seznamu v příloze XI nařízení (EU) č. 833/2014 a poskytování oprav, prohlídek, související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, poskytování financování nebo finanční pomoci.

Doporučení pro vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Rusku a Bělorusku

Finanční analytický úřad upozorňuje na nově vydaný zákaz poskytování technické pomoci v souvislosti se sankcemi vůči Ruku a Bělorusku napříč některými sektory. Více v metodickém doporučení Meziresortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v ČR.

Informace o užitečných odkazech k opatřením ohledně vývozu a dovozu zboží v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině

Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Podnikatelské prostředí a veřejnost v části Přehled informačních zdrojů a dotazy na FAÚ přidal odkazy na užitečné informace k provádění opatření EU v oblasti vývozu a dovozu zboží, původně zveřejněné na stránkách Evropské komise.

Nástroj pro whistleblowing tj. oznamování porušení

Evropská komise zřídila anonymní nástroj pro hlášení porušení práva EU v souvislosti s omezujícími opatřeními (mezinárodními sankcemi). Nastroj je dostupný přes sankční mapu EU (sanctionsmap.eu) a na webu Evropské komise. Pomocí tohoto nástroje mohou oznamovatelé informovat o porušení sankcí EU a o svém hlášení anonymně komunikovat s Evropskou komisí. Důvěryhodné případy budou v anonymizované formě poskytnuty příslušným vnitrostátním orgánům.

Omezení na vývoz luxusního zboží do Ruska

Finanční analytický úřad poskytuje bližší informace k omezujícím opatřením ve vztahu k vývozu luxusního zboží do Ruska nebo pro použití v Rusku, které je nově stanoveno na základě nařízení Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022.

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku).

Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku

Finanční analytický úřad informuje o přidání dalších fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, vůči kterým se uplatňuje zmrazení finančních prostředků hospodářských zdrojů a zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům a orgánům.

Dotazy na FAÚ

Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině je FAÚ v současné době přetížen telefonickými dotazy na výklad a aplikaci mezinárodních sankcí, žádáme subjekty o využívání písemných kvalifikovaných dotazů.

Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále v rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím opatření na Ukrajině situaci v Bělorusku) a v navazujícím nařízení Rady (EU) 2022/394.

Informace o přidání 1 subjektu na sankční seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 7. března 2022 o zařazení jednoho subjektu na sankční seznam OSN, vůči nimž se mj. uplatní finanční sankce v podobě zmrazení všech aktiv a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv.

Co představuje „zmrazení“ majetku?

Finanční analytický úřad považuje v kontextu se současnými diskusemi k provádění mezinárodních sankcí za důležité připomenout, co představuje „zmrazení“ majetku.

Informace o vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Upozornění pro úvěrové instituce

FAÚ upozorňuje na zvýšený příliv zahraničních plateb z Ruska nejčastěji v měně EUR. Jde zejména o transakce, které přesahují hodnotu 100.000 EUR a mohou být opakované. V této souvislosti by mělo dojít k uplatnění čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014, který byl nově vložen nařízením (EU) 2022/328 ze dne 25. 2. 2022. V čl. 5b odst. 1 se zakazuje přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku.

Informace o vyjmutí sedmi osob ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1518 (2003) týkající se Iráku rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí sedmi, v příloze uvedených, fyzických osob ze sankčního seznamu OSN.

Odpojení ruských bank od systému SWIFT

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/345 ze dne 1. 3. 2022 vložila do nařízení (EU) č. 833/2014 mj. nový článek 5h, podle něhož se od 12. 3. 2022 zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (všeobecně označované jako systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v (nově doplněné)

Rusko - Seznam sankcionovaných subjektů

Finanční analytický úřad informuje o aktuálním počtu sankcionovaných subjektů a poskytuje jejich aktuální seznam k dnešnímu dni.

Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.

Informace o zařazení dalších osob na sankční seznam vůči Rusku

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/336 ze dne 28. února 2022 bylo na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplněno dalších 26 fyzických osob a jeden subjekt. Finanční sankce vůči těmto osobám jsou účinné od 28. února 2022.

NALÉHAVÁ ZPRÁVA: Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou!

Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.

Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v rámci tzv. druhého sankčního balíčku znovu zpřísnila mezinárodní sankce vůči Rusku z důvodu jeho pokračující agrese proti Ukrajině.

Doplnění informací o zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku

Finanční analytický úřad doplňuje svou ranní informaci ohledně zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, a to konkrétně ve vztahu k nově označeným (na sankční seznam zařazeným) ruským bankám.

Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu

Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových omezujících opatření (mezinárodních sankcí) Evropské unie vůči Rusku.

Informace o zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 18. února 2022 na sankční seznam OSN další jednu, v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).

Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 28. ledna 2022 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. vůči jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 24. ledna 2022 o vyjmutí jedné, v příloze blíže specifikované fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Informace o vyjmutí 3 entit ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 17. ledna 2022 o vyjmutí tří, v příloze blíže specifikovaných entit z části „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ sankčního seznamu OSN.

Informace o vyjmutí 5 osob ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 3. ledna 2022 o vyjmutí pěti, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Informace o přidání 1 osoby a 1 subjektu na sankční seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 30. prosince 2021 o zařazení jedné fyzické osoby a jednoho subjektu na sankční seznam OSN, vůči nimž se mj. uplatní finanční sankce v podobě zmrazení všech aktiv a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv.

Informace o přidání 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Středoafrické republice

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) týkající se Středoafrické republiky rozhodl dne 21. prosince 2021 o zařazení jedné fyzické osoby na sankční seznam OSN, vůči níž se mj. uplatní finanční sankce v podobě zmrazení všech aktiv a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv.

Informace o přidání 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 21. prosince 2021 o přidání 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě.

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 8. prosince 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby, blíže specifikované v příloze.

Informace o přidání 1 osoby na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 23. listopadu 2021 o přidání 1 fyzické osoby na sankčním seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě.

Informace o zařazení 3 osob na sankční seznam OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) rozhodl dne 9. listopadu 2021 o zařazení dalších 3 fyzických osob na sankční seznam OSN. Vůči těmto osobám, specifikovaným v příloze, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám.

Informace o zařazení další 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, zařadil dne 25. října 2021 na sankčním seznam OSN další jednu fyzickou osobu, vůči níž, resp., vůči jejímuž majetku se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Identifikační údaje a důvody, pro které byla dotčená osoba na sankční seznam zařazena, jsou uvedeny v příloze.

Aktualizované pokyny k poskytování humanitární pomoci v boji s pandemií covid-19 v prostředích podléhajících omezujícím opatřením EU

Evropská komise zveřejnila novou kapitolu zaměřenou na protiteroristické sankce EU. Pokyny obsahují praktické rady jak v souladu s omezujícími opatřeními EU (mezinárodními sankcemi) poskytovat humanitární pomoc, zejména lékařskou péči, v boji proti pandemii covid-19. Cílem vydaných pokynů je usnadnit poskytovatelům humanitární pomoci její distribuci v oblastech podléhajících mezinárodním sankcím EU.

Informace o vyjmutí 1 subjektu ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 21. září 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 subjekt, specifikovaný v příloze. Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tento subjekt zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujících opatření (sankcí), které vůči němu daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 28 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 8. září 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 28 subjektů, specifikovaných v příloze. Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujících opatření (sankcí), které vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Informace o vyjmutí 1 osoby ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 6. září 2021 o vyjmutí jedné, v příloze blíže specifikované fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN. Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zavedení nových sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Libanonu

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 3. srpna 2021 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 a nařízení Rady (EU) 2021/1275, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Libanonu. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být s okamžitou platností uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí prázdné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Libanonu stanovují.

Informace o vyjmutí 1 subjektu ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. června 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 subjekt, specifikovaný v příloze.

Informace o přidání 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 17. června 2021 o přidání 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Bližší informace včetně identifikátorů nově přidané osoby jsou uvedeny v přiloženém souboru ke stažení.

Vodítka Evropské komise k provádění mezinárodních sankcí vůči Barmě/Myanmaru

Finanční analytický úřad v souvislosti se současnou situací v Barmě/Myanmaru informuje, že Evropská komise, ve snaze sjednotit provádění svých autonomních omezujících opatření (sankcí) vůči této zemi, zveřejnila dne 11. 5. 2021 tzv. vodítka (pokyny) k provádění mezinárodních sankcí vůči Barmě/Myanmaru. V první fázi je dokument k dispozici pouze v angličtině, později mají být k dispozici i další jazykové verze, včetně české.

Ukončení aktualizace seznamu sankcionovaných zemí

Finanční analytický úřad k četným dotazům v souvislosti se spuštěním nových internetových stránek informuje, že nadále již nebude zveřejňovat seznam zemí, vůči nimž jsou v nějaké podobě uplatňovány mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Aktuální seznam sankčních režimů, včetně těch, které nejsou omezeny na konkrétní stát nebo teritorium (tzv. horizontální sankční režimy), lze nalézt v aplikaci Sankční mapa EU.

Informace o změnách v údajích 2 osob na sankčním seznamu OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 29. dubna 2021 údaje u 2 fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Aktualizace metodických pokynů č. 1. a. 5. týkajících se provádění mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizované metodické pokyny č. 1 k provádění mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu a č. 5 k provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií

Finanční analytický úřad zveřejňuje metodickou pomůcku určenou především vysokým školám, výzkumným ústavům a obdobným vědeckým pracovištím. Pomůcka nazvaná Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií se věnuje jednomu typu omezujícího opatření v rámci mezinárodních sankcí a související problematice kontroly nehmotných technologií.

Zrušení sankcí EU vůči Egyptu

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 16. března 2021 nabývá účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/449 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě a dále taktéž nařízení Rady (EU) 2021/445 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě. Těmito sankčními předpisy se tak zcela ruší veškerá dosavadní omezující opatření stanovená vůči konkrétně v přílohách rozhodnutí 2011/172/SZBP, resp. nařízení (EU) č. 270/2011 vyjmenovaným osobám, subjektům a orgánům.

Evropská komise zveřejnila pokyny k provádění lidskoprávního sankčního režimu

Komise v pokynech k provádění některých ustanovení z nařízení Rady (EU) 2020/1998 poskytuje odpovědi na možné nejčastější otázky týkající se nového sankčního režimu. Věnuje se rozsahu finančních sankcí, pro koho jsou omezující opatření závazná, vysvětluje pojmy jako vlastnictví a ovládání a rovněž vysvětluje možnosti výjimek. Pokyny jsou zatím dostupné jen v anglické verzi.

Zavedení sankcí Evropské unie proti porušování lidských práv

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 8. prosince 2020 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 a nařízení Rady (EU) 2020/1998, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být od 8. 12. 2020 v této souvislosti uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce proti porušování a zneužívání lidských práv stanovují.

Aktualizované pokyny k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

Evropská komise zveřejnila novou kapitolu týkající se Nikaraguy. Pokyny obsahují praktické rady jak poskytovat humanitární pomoci v boji proti nemoci Covid-19 v souladu s omezujícími opatřeními EU (mezinárodní sankce). Kapitoly týkající se Íránu, Sýrie a Venezuely zůstaly nezměněny. Ke stažení poskytujeme celé aktualizované pokyny a doprovodné prohlášení Komise. Pokyny jsou dostupné i v české jazykové verzi, prohlášení Komise jen v angličtině.

Evropská komise pomáhá malým a středním podnikům s dodržování sankcí vůči Íránu

Due Diligence Helpdesk a Sanctions Tool jsou online platformy, jejichž cílem je usnadnit legitimní obchod s Íránem. Tyto platformy, které lze využít zdarma, budou pomáhat podnikatelským subjektům v EU, zejména malým a středním podnikům, aby dodržovaly platné mezinárodní sankce vůči Íránu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.