Mezinárodní sankce

Žádosti o kvalifikované dotazy

Kvalifikovaný dotaz v oblasti provádění mezinárodních sankcí

I.Vymezení kvalifikovaného dotazu

1) Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti FAÚ

Za dotaz vztahující se na oblast provádění mezinárodních sankcí lze považovat především:

dotaz k výkladu příslušných ustanovení zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sankční zákon“),

dotaz k výkladu konkrétních ustanovení předpisů mezinárodních společenství (EU a OSN), jimiž se mezinárodní sankce stanovují, nebo

dotaz bezprostředně související s problematikou praktické aplikace mezinárodních sankcí.

FAÚ upozorňuje, že sankce vyhlašované třetími zeměmi nejsou mezinárodními sankcemi ve smyslu § 2 sankčního zákona a výklad těchto sankcí nespadá do jeho působnosti.

2) Dotaz je písemný

Za písemný dotaz považuje FAÚ i dotaz zaslaný elektronicky datovou schránkou (egi8zyh) nebo e-mailem (fau@mfcr.cz). FAÚ vždy odpovídá stejnou cestou, jakou dotaz obdržel.

3) Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací

Součástí informací je kromě věcného popisu dotazu včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi i označení pravidla (ustanovení příslušného právního předpisu), k jehož výkladu dotaz směřuje. Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních (spekulativních) otázek, ale problému, s nímž se účastník trhu skutečně potýká.

Mezi relevantní informace patří i identita tazatele a jeho postavení v řešeném problému – adresáta vyjádření (povinná osoba, klient povinné osoby, obchodní partner, vývozce, apod.). V případě, že o stanovisko žádá prostředník (poradce, advokát) za svého klienta, je třeba blíže určit tohoto klienta a jeho vztah k problému. Podle okolností konkrétního případu, k němuž se dotaz vztahuje, FAÚ k relevantním informacím řadí mj. též identitu obchodního partnera v zahraničí (zpravidla v mezinárodními sankcemi dotčené zemi), a to jak zamýšleného příjemce/poskytovatele zboží nebo služby, tak konečného uživatele zboží či služby. Stejně tak, s ohledem na specifika některých sankčních režimů,  je důležité uvést konkrétní místo v zahraničí, kam mají být zboží nebo služba dodány a kde je konkrétní místo konečného užití vyváženého zboží/služby a dále způsob zamýšleného protiplnění (např. v případě platby uvést prostřednictvím jaké zahraniční finanční nebo úvěrové instituce má být platba realizována).

4) Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení

Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k možnostem řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvod, aby se FAÚ vyjadřoval k obecným dotazům, jak se určitá otázka řeší, nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli tazatelé umět zodpovědět sami nebo s pomocí právních poradců. FAÚ nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření FAÚ je poskytnout výklad gestora a dohledového orgánu k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde by jejich výklad mohl být nejednoznačný.

Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.

II.Význam odpovědí na kvalifikované dotazy

FAÚ hodlá vůči tazateli postupovat v souladu se svým vyjádřením v odpovědi na kvalifikovaný dotaz a tato vyjádření v zájmu koordinace dává k dispozici i dalším dozorovým orgánům. Bude-li tazatel (resp. osoba, k jejíž činnosti dotaz směřuje) jednat v souladu s vyjádřením při současném splnění podmínek v dotazu a ve vyjádření uvedených, bude FAÚ považovat jednání tazatele za jednání v souladu s pravidlem, ke kterému se vyjádření vztahuje. Vyjádření FAÚ má však význam pouze vůči osobě označené v dotazu a jen ve vztahu ke konkrétním okolnostem popsaným v dotazu konkrétního tazatele, nemá žádné právní účinky vůči třetím osobám. Vyjádření nelze bez dalšího zobecňovat a vztahovat na jiné, byť obdobné situace.

Jedná-li tazatel na základě skutečností, které FAÚ nemohl s ohledem na znění dotazu zohlednit, nebo v případech, kdy došlo ke změně rozhodných skutečností nebo aplikovaného právního předpisu, může vyjádření FAÚ částečně nebo zcela pozbýt platnosti.

FAÚ nemůže předjímat rozhodnutí soudních či jiných orgánů a jejich výklad právních předpisů. Stanovisko FAÚ není a ani nemůže být závazným výkladovým stanoviskem k právnímu předpisu.

Žádosti o výjimku, stejně jako žádosti o stanovisko k výkladu mezinárodních sankcí se doručují FAÚ písemně (buď v elektronické podobě do datové schránky nebo e-mailem), nebo prostřednictvím pošty, a to na adresu nebo kontaktní údaje uvedené zde