O úřadu 

Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

01.

Adresa:

Finanční analytický úřad
Washingtonova 1621/11
Praha 1 
110 00

02.

ID datové schránky:

egi8zyh

03.

E-mail:

fau@mfcr.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Finančnímu analytickému úřadu. Výjimkou je podání oznámení o podezřelém obchodu. Pro tento typ písemností využijte prosím elektronický formulář pro podání oznámení o podezřelém obchodu, nebo aplikaci MoneyWeb Lite klient.

04.

Telefon:

257 044 501

603 587 663 - Po skončení pracovní doby tj. v době od 7:45 do 16:15 v pracovní dny a během dnů pracovního klidu a svátků.

05.

06.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí: 8:00 - 15:00

Úterý: 8:00 - 15:00

Středa: 8:00 - 15:00

Čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 14:00

07.

Způsob podání

 • osobně,
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
 • kurýrem,
 • faxem.

08.

Technické nosiče dat:

 • CD, DVD jsou přijímány pouze jako přílohy podání,
 • přenosné technické nosiče dat musí být čitelné na operačním systému MS Windows,
 • technické nosiče dat se podavateli nevracejí.

09.

Vady podání:

 • v případě, že je dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný nebo poškozený a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěných vadách vyrozuměn. Finanční analytický úřad stanoví další postup pro odstranění zjištěných vad,
 • nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, nebude Finanční analytický úřad dokument dále zpracovávat.

Upozornění:

1. Žádáme veřejnost o upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

2. Respektujte prosím úřední hodiny podatelny.

Doručování datových zpráv

Způsob doručení:

 • prostřednictvím datové schránky,
 • e-mailem na elektronickou adresu podatelny.

ID datové schránky: egi8zyh
e-mail: fau@mfcr.cz

Náležitosti doručené datové zprávy

 • datová zpráva je zaslána v přijímaných datových formátech,
 • neobsahuje škodlivý software (vir),
 • zpráva je doručena na přijímaných technických nosičích dat,
 • v případě, že jedno podání obsahuje více souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastní podání, a které soubory tvoří jeho přílohy.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), chybného formátu a nevyžádaného obchodního sdělení (spam):

 • datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát nebo obsahuje škodlivý software, jenž může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci nebo ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není podatelnou přijata ke zpracování,
 • v případě, že je odesílatel znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn,
 • na nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) se odesílateli neodpovídá.

Maximální velikost jedné datové zprávy doručené:

 • Maximální velikost datových zpráv spadá do kompetence Ministerstva vnitra ČR, z tohoto důvodu vizte prosím informace o datových schránkách.
 • na přenosném technickém nosiči dat je velikost datové zprávy limitována velikostí nosiče.

Datové formáty přijímaných zpráv a souborů: 

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1. 7. a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC(X), dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6. 0. a vyšší,
 • XLS(X),
 • PPT(X),
 • HTML,
 • ZFO, datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami.

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Elekronické faktury:

 • ISDOC(X) (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
 • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG- 1 Audio Layer III nebo MPEG- 2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Seznam právních předpisů ve vztahu k podatelně

Základní výčet právních předpisů, kterými se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči FAÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.