O úřadu

Kariéra na FAÚ

Aktuálně volná služební/pracovní místa

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 016, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 – Mezinárodní a právní.

Datum vyvěšení: 6. listopadu 2023 Datum sejmutí: 13. listopadu 2023 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je leden 2024. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

 Ctíme zásadu rovnosti a poměrného zastoupení obou pohlaví na pracovišti a z tohoto důvodu vítáme zájem všech uchazečů a uchazeček. Pokud se hlásíte na námi vypsané výběrové řízení, náležitosti a podmínky pro podání plnohodnotné přihlášky naleznete v přílohách. 

V případě, že se nemůžete dostavit na sjednaný pohovor z jakéhokoli důvodu, oznamte nám prosím tuto skutečnost na e-mailovou adresu fau@mfcr.cz nebo využijte telefonní číslo 257 044 501.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás a na případnou spolupráci!

Informace o zpracování osobních údajů

FAÚ nakládá se získanými osobními údaji dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely výběrového řízení nových zaměstnanců Finančního analytického úřadu.

01.

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Finanční analytický úřad, Washingtonova 1621/11, Praha 1, 110 00 (dále také „správce“)

02.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů FAÚ je Bc. Petr Bečvář Vydra, e-mailová adresa: Petr.Vydra@fau.mfcr.cz.

03.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Přijímání nových zaměstnanců – zpracování je nezbytné pro provedení opatřeních přijatých před uzavřením smlouvy.

04.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je uchazeč (subjekt údajů) správci poskytl, a to v souvislosti se zájmem o pracovní pozici v rámci Finančního analytického úřadu.

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • vzdělání,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Poskytnuté údaje správce nepředává třetím stranám.

05.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci.

Správce přijal technicko-organizační opatření k tomu, aby přístup k osobním údajům ať již v listinné nebo elektronické formě měli pouze oprávnění zaměstnanci správce.

06.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem upravujícím ochranu osobních údajů oprávněn:

 • žádat poskytnutí informací a přístup k osobním údajům,
 • žádat opravu nepřesných osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
 • žádat omezení zpracování,
 • žádat přenositelnost údajů,
 • vznést námitku,
 • nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 170 00, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

07.

Doba uchovávání

Osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány po dobu výběrového řízení do dne vzniku pracovního poměru vybraného uchazeče o zaměstnání. Po uplynutí této doby jsou dokumenty obsahující osobní údaje zlikvidovány. 

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.