Legislativa a metodika

Jak požádat o stanovisko?

Finanční analytický úřad (FAÚ) stanovil základní pravidla pro podání kvalifikovaného dotazu, kterými by se měli řídit zejména žadatelé o poskytnutí stanovisek k výkladu právních předpisů, souvisejících s jeho činností.

Poskytování odpovědí na dotazy v oblasti působnosti FAÚ

Jako součást metodické činnosti poskytuje FAÚ zejména povinným osobám, ale i dalším subjektům, podporu při řešení nejasných otázek s cílem usnadnit plnění příslušných povinností a předcházet jejich porušování. FAÚ poskytuje odpovědi na kvalifikované dotazy obvykle do 30 dnů ode dne doručení dotazu. Pokud tazatel v odůvodněných případech potřebuje stanovisko v kratší lhůtě, je nutné se na tom vždy předem domluvit buď e-mailem nebo telefonicky.

Současně ale není úkolem FAÚ nahrazovat úvahu samotných tazatelů nebo jejich právních a ekonomických poradců. Proto očekáváme, že takové dotazy budou odpovídat dále popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy. Současně považujeme za potřebné informovat o významu, který takové odpovědi pro tazatele mají.

  1. Vymezení kvalifikovaného dotazu

1. Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti FAÚ

Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti FAÚ lze považovat především dotaz k výkladu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, nebo dotaz bezprostředně související s problematikou praní špinavých peněz a financování terorismu (zejména související právní předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy).

Pravidla pro kvalifikované dotazy v oblasti mezinárodních sankcí jsou stanovena v sekci Mezinárodní sankce.

2. Dotaz je písemný

Za písemný dotaz považuje FAÚ i dotaz zaslaný elektronicky datovou schránkou (ID DS: egi8zyh) nebo e‑mailem (fau@mfcr.cz). FAÚ vždy odpovídá stejnou cestou, jakou dotaz obdržel.

3. Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací

Součástí informací je kromě věcného popisu dotazu včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi i označení pravidla (ustanovení příslušného právního předpisu), k jehož výkladu dotaz směřuje. Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních (spekulativních) otázek, ale problému, s nímž se účastník trhu skutečně potýká.

Mezi relevantní informace patří i identita skutečného tazatele a jeho postavení v řešeném problému – adresáta vyjádření (povinná osoba, klient povinné osoby, apod.). V případě, že o stanovisko žádá prostředník (poradce, advokát) za svého klienta, je třeba blíže určit tohoto klienta a jeho vztah k problému.

4. Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení

Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k možnostem řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. Tazatel by měl k analýze i návrhu řešení využít rovněž dostupných metodických pokynů FAÚ . V běžných případech není důvod, aby se FAÚ vyjadřoval k obecným dotazům, jak se určitá otázka řeší, nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli tazatelé umět zodpovědět sami nebo s pomocí právních poradců. FAÚ nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření FAÚ je poskytnout výklad gestora a dohledového orgánu k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde by jejich výklad mohl být nejednoznačný.

Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.

  1. Význam odpovědí na kvalifikované dotazy

FAÚ hodlá vůči tazateli postupovat v souladu se svým vyjádřením v odpovědi na kvalifikovaný dotaz a tato vyjádření v zájmu koordinace dává k dispozici i dalším dozorovým orgánům. Bude-li tazatel (resp. osoba, k jejíž činnosti dotaz směřuje) jednat v souladu s vyjádřením při současném splnění podmínek v dotazu a ve vyjádření uvedených, bude FAÚ považovat jednání tazatele za jednání v souladu s pravidlem, ke kterému se vyjádření vztahuje. Vyjádření FAÚ má však význam pouze vůči osobě označené v dotazu a jen ve vztahu ke konkrétním okolnostem popsaným v dotazu, nemá žádné právní účinky vůči třetím osobám. Vyjádření nelze bez dalšího zobecňovat a vztahovat na jiné, byť obdobné situace.

Jedná-li tazatel na základě skutečností, které FAÚ nemohl s ohledem na znění dotazu zohlednit, nebo v případech, kdy došlo ke změně rozhodných skutečností nebo aplikovaného právního předpisu, může vyjádření FAÚ částečně nebo zcela pozbýt platnosti.

FAÚ nemůže předjímat rozhodnutí soudních či jiných orgánů a jejich výklad právních předpisů. Stanovisko FAÚ není a ani nemůže být závazným výkladovým stanoviskem k právnímu předpisu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.