Mezinárodní sankce

Informační zdroje 

Sankční mapa EU

Sankční mapa EU: https://www.sanctionsmap.eu/

Prostřednictvím Sankční mapy EU lze zjišťovat informace o aktuálních sankcích a sankcionovaných osobách a subjektech. Tento nástroj spravuje Evropská komise. FAÚ upozorňuje, že v případě sankční mapy se jedná pouze o informativní zdroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí, a to nejlépe prostřednictvím aplikace EUR-Lex.

Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU.  Sankční mapa rovněž zohledňuje tzv. pozastavené sankce v případě osob a subjektů, vůči nimž bylo z různých důvodů použití sankcí pozastaveno (takové osoby a subjekty po dobu pozastavení provádění sankce Sankční mapa nezobrazuje).

FAÚ upozorňuje, že Sankční mapa nezohledňuje tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států, které ostatně ani nejsou mezinárodními sankcemi ve smyslu § 2 sankčního zákona.


EUR - LEX

EUR-Lex – Portál přístupu k právu Evropské unie: http://eur-lex.europa.eu/

Veřejně přístupná aplikace, v níž lze (zdarma) vyhledat všechna znění příslušných sankčních předpisů EU, včetně jejich konsolidovaných znění. Předpisy jsou zde dostupné ve všech úředních jazycích EU.


FSD – Finanční sankční databáze

Finanční sankční databáze (FSD): https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf

Pro potřeby úvěrových a finančních institucí lze využít tzv. Finanční sankční databázi (FSD), provozovanou na platformě FSF.

Pro přístup k platformě FSF je třeba mít zřízen účet "EU Login". Postupujte podle pokynů uvedených na stránce přihlášení EU, která se zobrazí po kliknutí na výše uvedený odkaz. Předmětnou databázi spravuje Evropská komise ve spolupráci s Evropskou bankovní federací s cílem usnadnit finančním a úvěrovým institucím uplatňování finančních sankcí, přičemž Evropská služba vnější akce (ESVA) současně upozorňuje, že se jedná o informativní nástroj. Komise ani Evropská Bankovní Federace nenesou žádnou odpovědnost za případné chyby a zdůrazňují, že závazné je toliko znění příslušných předpisů zveřejněných v Úředním věstníku EU (přístupný např. prostřednictvím EUR-Lexu – odkaz viz výše).


Due Diligence Helpdesk a Sanctions Tool

Due Diligence Helpdesk a Sanctions Tool jsou online platformy, jejichž cílem je usnadnit legitimní obchod s Íránem. Tyto platformy, které lze využít zdarma, jsou určeny k pomoci podnikatelským subjektům v EU, zejména malým a středním podnikům, s dodržováním platných mezinárodních sankcí vůči Íránu.

Due Diligence Helpdesk poskytuje konkrétní, na míru šitou podporu malým a středním podnikům tím, že provádí hloubkovou kontrolu (due diligence), a tak ověřuje, že konkrétní podnikatelské projekty jsou v souladu s mezinárodními sankcemi. Touto platformou se EU snaží poskytnout jistotu zainteresovaným stranám, např. evropským bankám, že se v konkrétním případě jedná o legitimní obchod s Íránem. Helpdesk bude rovněž vydávat příručky, organizovat školení a webináře.

Sanctions Tool je jednoduchý interaktivní formulář. Poskytuje malým a středním podnikům obecné, nezávazné rady ohledně toho, zda se na jejich obchodní záměr mohou vztahovat mezinárodní sankce vůči Íránu.


Vybrané sankční režimy

Rusko a Ukrajina

V souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině existuje několik, vedle sebe paralelně fungujících, sankčních režimů EU. Jedná se o autonomní sankce EU (nevycházejí tedy z rezolucí Rady bezpečnosti OSN) a jsou konkrétně stanoveny v základních sankčních předpisech, kterými jsou (řazeno chronologicky) rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 208/2014rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014, rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 692/2014; a rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014. Všechny tyto sankční předpisy v jejich aktuálně účinném znění (včetně jim předcházejícím rozhodnutím Rady) lze vyhledat pomocí aplikace Sankční mapa EU nebo přímo v portálu EUR-Lex (zde vložit odkaz na Informační nástroje).

Pokyny Evropské komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

Komise vydala pokyny vypracované formou odpovědí na otázky, které vyvstaly při provádění protiruských sankcí. Cílem pokynů je zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Jedná se o právně nezávazné pokyny, které nejsou vyčerpávajícím výkladem  všech ustanoveních a nevytváří nová legislativní pravidla. Závazný výklad právních aktů EUe může podat pouze Soudní dvůr Evropské unie.

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014 CZ (PDF)

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014 EN (PDF)

V reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskem byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze II nařízení Rady (EU) č. 692/2014, na Krym nebo pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena především v nařízení Rady (EU) č. 692/2014, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k obchodům realizovaným s ruskými nebo ukrajinskými subjekty (obchodními partnery) tak bude důležité i (geograficky) konkrétní místo původu do EU dováženého zboží nebo naopak, konkrétní místo dodání či konečného použití vyváženého zboží (nebo služeb).

Information note to EU business on operating and/or investing in Crimea/Sevastopol (PDF)

Írán

Základními sankčními předpisy jsou v případě Íránu jednak rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 359/2011 (tzv. režim lidských práv) a dále rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 267/2012  (tzv. režim íránského jaderného programu).

Počínaje 16. lednem 2016 je zrušena či pozastavena významná část sankcí vůči Íránu v souvislosti s jeho jaderným programem. Některé dosavadní zákazy byly nahrazeny povinností mít obchody s určitým zbožím či technologiemi předem schválené příslušným orgánem. Takovým orgánem je podle charakteru zboží či technologií zpravidla Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost, případně FAÚ.

V platnosti i nadále zůstávají např. zbrojní embargo či povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje patřící osobám, subjektům či orgánům vyjmenovaným v přílohách VIII, IX, XIII a XIV nařízení Rady (EU) č. 267/2012, stejně jako povinnost zamezit takovým osobám, subjektům, či orgánům v přístupu k finančním prostředkům a hospodářským zdrojům. Vzhledem k tomu, že na seznamu sankcionovaných subjektů jsou i některé íránské banky, FAÚ důrazně doporučuje předem věnovat pozornost i způsobu finančního vypořádání obchodů s íránskými partnery tak, aby do nich v žádném případě nebyly takové instituce zapojeny.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušné předpisy a dokumenty k této problematice se vážící, k nimž vedle již výše uvedených patří především:

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) (PDF)

V platnosti zůstávají beze změny omezující opatření stanovená v souvislosti s porušováním lidských práv v Íránu, vycházející z rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a z nařízení Rady (EU) č. 359/2011 (obě ve znění pozdějších předpisů).

Vodítka Evropské komise k protiíránským sankcím

Pro usnadnění orientace v problematice uvolňovaných protiíránských sankcí vydala Komise  dokument „Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)“ - Informativní poznámka o zrušení sankcí EU v rámci společného komplexního akčního plánu - kromě popisné části obsahuje (kapitola č. 7) v souvislosti s ukončením sankcí často kladené otázky a odpovědi na ně. FAÚ doporučuje veřejnosti, před sjednáváním obchodů s íránskými osobami se s vodítky seznámit.

Informační poznámka k JCPOA. Aktualizováno 3. srpna 2017 (PDF)

Evropská unie podporuje legitimní obchod s Íránem

Za účelem podpory vzájemného obchodu vydala Evropská komise nejčastější otázky a odpovědi týkající se vzájemného obchodu, které jsou ke stažení níže, a poskytuje dvě internetové platformy Due Diligence Helpdesk a The Sanction Tool, které mají především malým a středním podnikům pomoci při prověření zamýšlených obchodních vztahů s Íránem.

Q&A due diligence on restrictive measures for EU businesses dealing with Iran (PDF)

Žádosti o vývozní povolení podle čl. 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012

FAÚ v této souvislosti dále informuje, že je orgánem příslušným k vydávání povolení podle článků 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012 v aktuálně účinném znění. Žádosti o povolení ve vztahu k položkám na seznamu v příloze VIIA či VIIB lze podat na formuláři. Přílohou žadatel doloží skutečnosti v žádosti tvrzené (zejména smlouvu – alespoň pracovně přeloženou do češtiny, objednávku či proforma fakturu, fakturu, na jejichž základě se obchod uskutečňuje, popis zboží včetně fotodokumentace a uvedení způsobu jeho konečného užití, údaje o příjemci a konečném uživateli včetně údajů o jejich vlastnické struktuře). Vzhledem k tomu, že oba citované články 10d a 15a také uvádějí výčet podmínek, za nichž povolení udělit nelze, je nezbytné, aby žadatel v žádosti doložil, že vyvážené zboží není v rozporu s těmito podmínkami.

Žádosti se doručují do datové schránky FAÚ anebo doporučenou poštou na adresu FAÚ . O přijatých žádostech FAÚ vede řízení podle správního řádu se základní lhůtou k vyřízení 30 dnů od doručení žádosti, která může být v souladu se správním řádem prodloužena o dalších 30 dní. S ohledem na tzv. „prenotifikační“ povinnost uloženou v čl. 10d odst. 3, resp. čl. 15a odst. 3 nařízení (EU) č. 267/2012 FAÚ vyzývá žadatele, aby ve vlastním zájmu předkládali žádosti kompletní a v dostatečném předstihu před uvažovaným termínem vývozu.

Žádost o vývozní povolení dle nařízení Rady (EU) č. 267/2012 (DOCX)

V souvislosti s pandemií Covid-19 zveřejnila Evropská komise pokyny k poskytování humanitární pomoci obecně a vůči Íránu (Nikaragui, Sýrii a Venezuele) konkrétně.

Pokyny Komise k poskytování humanitární pomoci pro boj proti pandemii Covid-19 v určitých prostředích podléhajících omezujícím opatřením EU (PDF)

Severní Korea

Základními sankčními předpisy jsou rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 a nařízení (EU) 2017/1509. Konkrétně k provádění sankcí vůči Severní Koreji spočívajících v omezení dovozu a vývozu tzv. luxusního zboží vydala Komise svá vodítka:

Guidance note on the import and export ban of luxury goods under Council Regulation (EU) 2017/1509 (PDF)

Sýrie

Základními sankčními předpisy jsou rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 36/2012. K provádění sankcí vůči Sýrii vydala Komise vodítka, která mají formu odpovědí na často kladené otázky (FAQ).

V souvislosti s pandemií Covid-19 zveřejnila Evropská komise pokyny k poskytování humanitární pomoci obecně a vůči Sýrii (Íránu, Nikaragui a Venezuele) konkrétně.

Při poskytování pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii lze jako právně nezávazná vodítka využít níže uvedený The Risk Management Principles Guide, na jehož přípravě se vedle dalších institucí podílela i Evropská komise.

Commission frequently asked questions on EU restrictive measures in Syria (PDF)

Pokyny Komise k poskytování humanitární pomoci pro boj proti pandemii Covid-19 v určitých prostředích podléhajících omezujícím opatřením EU (PDF)

Risk management principles guide for sending humanitarian funds into Syria and similar high-risk jurisdictions - non-official guide supported by the European Commission (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.