Sankce proti Rusku a Bělorusku

Sankce proti Bělorusku

Základní sankční předpisy

Níže uvedené základní sankční předpisy proti Bělorusku jsou postupně doplňovány a prováděny dalšími sankčními opatřeními (formou změnových a prováděcích nařízení či změnovým rozhodnutím Rady). Vzhledem k  vývoji v dané oblasti doporučujeme informace vždy ještě ověřit na stránkách EU prostřednictvím sankční mapy EU a EUR-Lex – Portál přístupu k právu Evropské unie.

Sankční režim - Omezující opatření vzhledem k situaci v Bělorusku

Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

 Poslední dostupné konsolidované znění ze dne 4.6.2022 (PDF)

Prováděcí rozhodnutí, doposud nezapracované do konsolidované verze: 2022/1243 ze dne 18.7.2022

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

Poslední dostupné konsolidované znění ze dne 4.6.2022 (PDF)

Prováděcí nařízení, doposud nezapracované do konsolidované verze: 2022/1231 ze dne 18.7.2022


Poslední změny základních sankčních předpisů

Upozorňujeme, že níže uvedené informace ke změnovým předpisům nejsou vyčerpávající, ale informativního charakteru. Proto je vždy třeba řídit se změnovým/prováděcím předpisem a souvisejícím základním sankčním předpisem. Dále doporučujeme, s ohledem na rychlý vývoj v oblasti sankcí proti Rusku a Bělorusku, ještě aktuálnost informací ověřit na stránkách EU prostřednictvím sankční mapy EU a EUR-Lex – Portál přístupu k právu Evropské unie.

6. 6. 2022 - šestý balíček sankcí EU vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Sankce proti Bělorusku mění tyto předpisy:

 1. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/881 a nařízení Rady (EU) 2022/876 (účinnost od 3. 6. 2022, pracovně sankční režim „Bělorusko“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nařízení Rady (ES) č. 765/2006

Těmito předpisy se na sankční seznam EU zařazuje dalších celkem 12 fyzických osob a 8 subjektů, proti nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů a současně se zakazuje těmto osobám a subjektům přímo i nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje.

rozhodnutí 2022_881_Bělorusko a nařízení 2022_876_Bělorusko

 1. Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 a nařízení Rady (EU) 2022/877 (účinnost od 3. 6. 2022, pracovně sankční režim „Bělorusko“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nařízení Rady (ES) č. 765/2006

Těmito předpisy dochází k následujícím změnám

 • od 14. června 2022 k vyřazení další 1 běloruské banky (Belinvestbank – Běloruská banka pro rozvoj a obnovu) ze systému předávání informací o finančních transakcích (SWIFT),
 • významným způsobem se rozšiřuje seznam osob a subjektů, jimž je zakázáno dodávat zboží a technologie, které jsou položkami dvojího užití a zboží a technologie, které by mohly přispět k posílení Běloruska v oblasti vojenství nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti.

rozhodnutí 2022_882_Bělorusko a nařízení 2022_877_Bělorusko

V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na obsah jednotlivých sankčních předpisů.

8. 4. 2022 - 5. sankční balíček

Rada EU rozhodla o uvalení dalších ekonomických a individuálních sankcí proti Rusku a Bělorusku v rámci tzv. 5. sankčního balíčku, který obsahuje tato omezující opatření:

 1. Zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, pro jakoukoli běloruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu. Udělení výjimky je možné pro silniční dopravu řady produktů, jako jsou farmaceutické, lékařské, zemědělské a potravinářské produkty, včetně pšenice, a také výjimka pro humanitární účely.
 2. Zákaz prodávat převoditelné cenné papíry denominované v kterékoli úřední měně členského státu vydané po dni 12. dubna 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli běloruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Bělorusku nebo
  jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Bělorusku.“
 3. Rozšiřuje se původní zákaz vývozu eurobankovek na veškeré bankovky v měnách členských států EU a zakazuje se převod převoditelných cenných papírů denominovaných v jakýchkoli oficiálních měnách členských států EU do Běloruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na znění příslušného předpisu.

Sankční režim proti Bělorusku (nařízení (EU) č. 765/2006)

Změnové nařízení (EU) 2022/577 ze dne 8.4 2022

Pro úplnost přikládáme také změnové rozhodnutí (EU) 2022/579 ze dne 8.4.2022

9. 3. 2022 - Další zpřísnění sankcí vůči Bělorusku

Nařízení Rady (EU) 2022/398 ze dne 9. 3. 2022 (mění nařízení (EU) č. 765/2006)

Nařízení (EU) 2022/398 rozšiřuje definici převoditelných cenných papírů i na ty ve formě kryptoaktiv (článek 1 bod 9).

Zákaz jakékoli transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv centrální banky Běloruska, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn ruské centrální banky (čl. 1ja).

Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Bělorusku ve více než 50 % veřejném vlastnictví.

Zákaz poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Běloruskem nebo investice v Bělorusku (čl. 1t).

Zákaz přijímat vklady od běloruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Bělorusku, od právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Bělorusku, pokud celková hodnota vkladů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR. (čl. 1u)

Konkrétní omezení (čl. 1x) se týkají unijních centrálních depozitářů cenných papírů ve vztahu k cenným papírům vydaným po 12. dubnu 2022 při poskytování jakýchkoli služeb jakémukoli běloruskému státnímu příslušníku nebo fyzické osobě s bydlištěm v Bělorusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Bělorusku.

Nejpozději do 27. května 2022 poskytnout FAÚ seznam vkladů nad 100.000 EUR, držených běloruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Bělorusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Bělorusku (čl. 1z). Každých 12 měsíců úvěrové instituce poskytnou aktuální informace o výši těchto vkladů.

Dále se úvěrovým institucím ukládá povinnost poskytnout FAÚ informace o vkladech nad 100 000 EUR, držených běloruskými státními příslušníky, nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Bělorusku, kteří získali občanství některého členského státu EU nebo právo pobytu v některém členském státě prostřednictvím režimu občanství pro investory nebo režimu pobytu pro investory.

Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Běloruska, nebo jakékoliv FO či PO, subjektu či orgánu v Bělorusku (čl. 1za)

Zakazuje se od 20. 3. 2022 poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v nové příloze XV nařízení (EU) č. 765/2006, nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Bělorusku, jež jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XV.

Ke dni 9. 3. 2022 jsou v příloze XV nařízení celkem 3 běloruské banky:

 • Belagroprombank
 • Bank Dabrabyt
 • Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojová banka Běloruské republiky)

3. 3. - Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

EU v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku. Zpřísněná omezující opatření jsou stanovena v rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/356 (kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku) a také v  navazujícím nařízení Rady (EU) 2022/355 (kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku). Oba předpisy jsou účinné od 3. března 2022.

Nařízení Rady (EU) 2022/355 (mění nařízení (ES) č. 765/2006)

Dle čl. 1 se mění název Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006. Toto nařízení bude mít nově název „o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině“.

Za podmínek uvedených v nařízení jsou nově stanoveny níže uvedené sektorové zákazy vztahující se k Bělorusku.

1. Zákaz přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití (čl. 1e)

Zákaz prodeje, dodávek, převodu a vývozu platí vůči jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, a to bez ohledu na to, zda zboží a technologie dvojího užití pocházejí z Unie či nikoli. V souvislosti s tímto zbožím a technologiemi souvisí další zákazy jako např. poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby, poskytování financování nebo finanční pomoc.

Výjimka: Čl. 1e v odst. 3 a 4 stanovuje podmínky pro udělení výjimky.

Podle odst. 5 může příslušný orgán (pro zboží a technickou pomoc je to MPO, pro finanční pomoc odst. 2b je to FAÚ) udělit povolení výjimky ve vztahu ke zboží a technologiím dvojího užití, pokud

 • je určeno pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele
 • žádost je podána před 1. 5. 2022 (formulář v příloze Vc)
 • a orgán shledal, že toto zboží nebo technologie dvojího užití nebo tato související technická nebo finanční pomoc mají být dodány podle smluv uzavřených přede dnem 3. 3. 2022.

2. Zákaz přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět k posílení Bělorusku v oblasti vojenství a technologií nebo k rozvoji odvětví obrany a bezpečnosti, jak je uvedeno v příloze Va (čl. 1 f)

Zákaz prodeje, dodávek, převodu a vývozu platí vůči jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, a to bez ohledu na to, zda zboží a technologie dvojího užití pocházejí z Unie či nikoli. V souvislosti s tímto zbožím a technologiemi souvisí další zákazy jako např. poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby, poskytování financování nebo finanční pomoc.

Výjimka: Čl. 1f v odst. 3 a 4 stanovuje podmínky pro udělení výjimky.

Podle odst. 5 může příslušný orgán (MPO) udělit povolení výjimku ve vztahu ke zboží a technologiím dvojího užití, pokud

 • je určeno pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele
 • žádost je podána před 1. 5. 2022 (formulář v příloze Vc)
 • a orgán shledal, že toto zboží nebo technologie dvojího užití nebo tato související technická nebo finanční pomoc mají být dodány podle smluv uzavřených přede dnem 3. 3. 2022.

3. Zákaz přímo či nepřímo dovážet do Unie, nakupovat nebo přepravovat dřevěné výrobky uvedené v příloze X z Běloruska (čl. 1o)

V souvislosti s těmito výrobky souvisí další zákazy jako přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, pojištění a zajištění.

Výjimka: V čl. 1o odst. 2 se stanovuje „obecná“ výjimka, že do 4. 6. 2022 se zákazy nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 2. 3. 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.   Po datu 4. 6. 2022 tato možnost zcela zanikne.

4. Zákaz přímo či nepřímo dovážet do Unie, nakupovat nebo přepravovat cementové výrobky uvedené v příloze XI z Běloruska (čl. 1p)

V souvislosti s těmito výrobky souvisí další zákazy jako přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, pojištění a zajištění.

Výjimka: V čl. 1p odst. 2 se stanovuje „obecná“ výjimka, že do 4. 6. 2022 se zákazy nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 2. 3. 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Po datu 4. 6. 2022 tato možnost zcela zanikne.

5. Zákaz přímo či nepřímo dovážet do Unie, nakupovat nebo přepravovat výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XII z Běloruska (čl. 1q)

V souvislosti s těmito výrobky souvisí další zákazy jako přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, pojištění a zajištění.

Výjimka: V čl. 1q odst. 2 se stanovuje „obecná“ výjimka, že do 4. 6. 2022 se zákazy nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 2. 3. 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Po datu 4. 6. 2022 tato možnost zcela zanikne.

6. Zákaz přímo či nepřímo dovážet do Unie, nakupovat nebo přepravovat kaučukové výrobky uvedené v příloze XIII z Běloruska (čl. 1r)

V souvislosti s těmito výrobky souvisí další zákazy jako přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, pojištění a zajištění.

Výjimka: V čl. 1r odst. 2 se stanovuje „obecná“ výjimka, že do 4. 6. 2022 se zákazy nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 2. 3. 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Po datu 4. 6. 2022 tato možnost zcela zanikne. Po datu 4. 6. 2022 tato možnost zcela zanikne.

7. Zákaz přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet stroje uvedené v příloze XIV (čl. 1s)

Zákaz prodeje, dodávek, převodu a vývozu platí vůči jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, a to bez ohledu na to, zda tyto stroje pocházejí z Unie či nikoli. V souvislosti s těmito stroji souvisí další zákazy jako přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, pojištění a zajištění.

Výjimka: Čl. 1s v odst. 2 stanovuje podmínky pro udělení výjimky, pokud jsou stroje určeny pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele.

8. Rozšíření zákazů u již zavedených sektorových sankcí

Zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží používané k výrobě nebo zpracování tabákových výrobků (čl. 1g) se rozšiřuje o bod 1a., kterým se zakazuje poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, finanční prostředky nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, a rovněž pojištění a zajištění související se zákazy spojenými s tabákovými výrobky. Stávající odst. 3 čl. 1g nařízení (ES) č. 765/2006 se zrušuje.

Zákaz dovážet do Unie „nerostné produkty“ (nahrazen původní termín „ropné a plynné uhlovodíkové produkty“) (čl. 1h). Stávající odst. 3 čl. 1h nařízení (ES) č. 765/2006 se zrušuje.

Zákaz přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z Běloruska výrobky chloridu draselného („potaše“) uvedené v příloze VIII, bez ohledu na to, zda pocházejí z Běloruska či nikoli (čl. 1i), se rozšiřuje o bod 1a., kterým se zakazuje poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, finanční prostředky nebo finanční pomoc včetně finančních derivátů, a rovněž pojištění a zajištění související se zákazy spojenými s potašem. Stávající odst. 2 čl. 1i nařízení (ES) č. 765/2006 se zrušuje.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.