19. 12. 2023 – Dvanáctý balíček sankcí vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti se situací na Ukrajině a v tom důsledku uplatňovanými mezinárodními sankcemi EU vůči Rusku, přijala Rada EU dne 18. 12. 2023 několik přímo použitelných sankčních předpisů, jimiž se v rámci tzv. 12. balíčku omezující opatření vůči Rusku dále zpřísňují. Stejně jako v rámci předcházejícího 11. balíčku mají i nynější opatření především eliminovat riziko obcházení sankcí EU, nicméně některá opatření mají též zpřísňující charakter.

V rámci 12. balíčku se zejména:

 • rozšiřuje seznam položek, které přispívají k technologickému posílení Ruska
 • zavádí seznam partnerských zemí, které uplatňují soubor omezujících opatření na dovoz železa a oceli srovnatelný s EU, prodlužují se rovněž některá ukončovací období pro dovoz určitých výrobků z oceli
 • rozšiřuje seznam položek zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení ruských průmyslových kapacit
 • rozšiřuje seznam zboží, jehož dovoz z Ruska do EU vytváří významné příjmy po Rusko
 • zavádí výjimka na dovoz některých položek, které slouží výhradně k osobní potřebě cestujících osob a nejsou zjevně určeny k prodeji
 • zavádí, resp. upravují podmínky výjimky na vjezd osobních automobilů do EU
 • zavádí odchylka umožňující poskytování půjček nebo úvěrů subjektům působícím v ruském odvětví energetiky při splnění stanovených podmínek
 • zavádí úplný zákaz přímého i nepřímého dovozu ruských diamantů
 • prodlužují specifické odchylky na dovoz surové ropy, jakož i ropných produktů z Ruska
 • zavádí zákaz prodeje tankerů pro přepravu surové ropy nebo konkrétních ropných produktů
 • rozšiřuje zákaz poskytování služeb i na poskytování softwaru pro řízení podniků a softwaru pro průmyslové vzory a výrobu
 • zavádí požadavky na podávání zpráv o převodech finančních prostředků mimo Unii subjekty usazenými v Unii nebo specifickými subjekty usazenými v Rusku
 • zavádí povinnost pro vývozce mít v obchodních smlouvách smluvně zajištěn zákaz zpětného vývozu (reexportu) konkrétního zboží do Ruska
 • zavádí nová pravidla k zabránění obcházení cenového stropu na ropu
 • zařazuje 29 nových subjektů na seznam právnických osob, vůči kterým se uplatňují sektorová omezení zakazující poskytovat zboží a technologie dvojího užití a zboží a technologie, které mohou přispět k technologickému posílení Ruska, a
 • na sankční seznam zařazuje 61 nových fyzických osob a 86 subjektů, vůči nimž se uplatní individuální finanční sankce (zmrazení jejich aktiv v EU a zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a subjektům).

Podrobně a v plném rozsahu jsou výše uvedená opatření stanovena a popsána v přímo použitelných změnových a prováděcích předpisech EU, jimiž jsou především:

Nařízení Rady (EU) 2023/2878 (pdf)

Nařízení Rady (EU) 2023/2873 (pdf)

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2875 (pdf)

Prováděcí nařízení 2023/2875 se použije od 18. 12. 2023, zbývající Nařízení 2023/2878 a Nařízení 2023/2873 se použijí od 19. 12. 2023

Tato jednotlivá nařízení Rady (EU) vychází („provádí je“) z rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2874, resp. z rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2871. Vzhledem k tomu, že tyto předpisy zavazují pouze členské státy, v zájmu přehlednosti a srozumitelnosti je zde neuvádíme, nicméně zájemci si je mohou vyhledat prostřednictvím databáze EUR-Lex – Portál přístupu k právu EU.