6. Č. j. FAU-38531/2021/031 ze dne 4. 5. 2021

Počet SVZ dle § 21 odst. 8 AML doručených FAÚ v letech 2018, 2019 a 2020

Dotaz:

Vážení,

obracím se na Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) touto žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto zdvořile ž á d á m o poskytnutí informací, a to konkrétně zodpovězení následujícího dotazu:

Kolik povinných osob ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AMLZ“) doručilo FAÚ systém vnitřních zásad ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 AMLZ, jak je jejich zákonnou povinností dle AMLZ, a to za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020?

Odpověď:

K Vaší žádosti uvádíme, že Úřad obdržel v letech 2018, 2019 a 2020 následující počet písemností obsahujících systém vnitřních zásad (či jeho změny) zpracovávaný povinnými osobami v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen AML zákon“):

Rok

Počet

2018

92

2019

91

2020

74

Pro úplnost uvádíme, že povinnost zavést a uplatňovat odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik podle § 21a AML zákona a k naplnění dalších povinností stanovených AML zákonem se vztahuje na všechny subjekty vymezené v ustanovení § 2 AML zákona (tzv. povinné osoby).

Dle ustanovení § 21 odst. 2 AML zákona mají povinné osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až d), h) a l) AML zákona povinnost vypracovat ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, na základě hodnocení rizik podle § 21a AML zákona a v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti AML zákona, písemně systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem.

Dle ustanovení § 21 odst. 8 AML zákona pak určité typy povinných osob [konkrétně úvěrové instituce, platební instituce, instituce elektronických peněz, finanční instituce uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 a povinné osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c)] mají povinnost doručit systém vnitřních zásad Úřadu, a to do 60 dnů ode dne, kdy se staly povinnou osobou. Tyto povinné osoby mají rovněž povinnost oznámit Úřadu změny v systému vnitřních zásad včetně jeho nového znění. Povinné osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4, s výjimkou investičního zprostředkovatele, mají tyto povinnosti vůči České národní bance.

Finanční analytický úřad eviduje ve svém systému počet obdržených písemností obsahujících systém vnitřních zásad (či jeho změny), z této evidence však nelze zjistit konkrétní počet povinných osob, které systém vnitřních zásad Úřadu zaslali. Přesto věříme, že pro Vás výše uvedené informace budou dostatečné.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.