Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozorňujeme na skutečnost, že povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) a l) AML zákona, tj. úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.

O určení kontaktní osoby a o případných následných změnách jste povinni informovat písemně FAÚ ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy jste se stali povinnou osobou nebo do 30 dnů ode dne, kdy nastaly změny.

Informaci o určení kontaktní osoby či o případných změnách lze FAÚ zaslat prostřednictvím datové schránky nebo na adresu P.O.BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, a to:

  1. na k tomu určeném formuláři Oznámení o určení kontaktní osoby, který je dostupný na webových stránkách FAÚ zde nebo
  2. sdělením, v němž musí být uveden
    • název povinné osoby, IČO, adresa
    • typ povinné osoby (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a, b), c), d), h) či l) AML zákona)
    • u kontaktní osoby resp. zástupce kontaktní osoby - jméno, příjmení, pracovní zařazení (pozice) nebo funkce ve statutárním orgánu, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně fax
    • v případě oznámení změn den, od kterého změny nastaly a informace o tom, kterých údajů se změny týkají.

Nesplněním výše uvedené zákonné povinnosti se dopustíte přestupku ve smyslu § 46 odst. 2 AML zákona Nesplnění oznamovací povinnosti, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.