1. Č. j. FAU-18283/2023/031 ze dne 9. 2. 2023

Počet fyzických a právnických osob sankcionovaných Finančním analytickým úřadem na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014

Dotaz:

Žadatelka žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, společnost Finanční analytický úřad, IČ 055 75 389, se sídlem Washingtonova 1621/11, 110 01 Praha 1 (dále jen „povinný subjekt“), o poskytnutí následujících informací souvisejících s uplatňováním nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ve znění ze dne 14. 11. 2022 (Document 02014R0269-20221114):

  1. Celkový počet fyzických osob, které byly sankcionovány povinným subjektem ode dne 24. 2. 2022.
  2. Celkový počet fyzických osob, kterým bylo na základě sankcí povinným subjektem omezen nebo zakázán vstup na území České republiky ode dne 24. 2. 2022.
  3. Celkový počet právnických osob, které byly sankcionovány povinným subjektem ode dne 24. 2. 2022.
  4. Celková výše zmrazených aktiv na základě výše vymezených sankcí.
  5. Výše zmrazených aktiv dle jednotlivých typů: peněžní prostředky na bankovních účtech, nemovitosti, dopravní prostředky atd., případně dle rozdělení používaného povinným subjektem.
  6. Kolik řízení o odnětí aktiv bylo zahájeno ode dne 24. 2. 2022.
  7. Kolik jednotlivých prověřování v souvislosti se sankcionovanými osobami nebo osobami poskytujícími jim podporu bylo zahájeno ode dne 24. 2. 2022

Odpověď:

Ad 1 Úřadem bylo sankcionováno ode dne 24. února 2022 do dnešního dne 9 fyzických osob.

Ad 2 Úřad požadovanou informací nedisponuje a současně nemá právním předpisem stanovenou povinnost touto informací disponovat. Provádění omezujícího opatření Evropské unie spočívajícího v omezení nebo zákazu vstupu na území členského státu (v našem případě České republiky) totiž není v gesci Finančního analytického úřadu, nýbrž resortu Ministerstva vnitra.

Ad 3 Úřadem bylo sankcionováno ode dne 24. února 2022 do dnešního dne 67 právnických osob.

Ad 4 Celková hodnota aktiv zmrazených v souladu s nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 činí cca 10 mld. Kč.

Pro úplnost upozorňujeme, že Finanční analytický úřad vzhledem k povaze své činnost neprovádí dedikované oceňování zmrazených aktiv. K mrazení aktiv totiž dochází bez ohledu na jejich hodnotu. Výše uvedená celková hodnota zmrazených aktiv je tudíž kvalifikovaným odhadem, nikoli přesným údajem. Platí to především u složitě a nákladně ocenitelných aktiv jako jsou podíly v obchodních společnostech či práva duševního vlastnictví.

Ad 5 V souladu s nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 jsou dle jednotlivých typů zmrazena tato aktiva: nemovité věci, peněžní prostředky na bankovních účtech, pohledávky, cenné papíry, podíly v obchodních společnostech, práva duševního vlastnictví, vozidla a další movité věci.

Z důvodů uvedených výše Úřad nevede podrobnou evidenci hodnoty zmrazených aktiv dle jednotlivých typů.

Ad 6 Ode dne 24. února 2022 do dnešního dne nebylo zahájeno žádné řízení o odnětí majetku ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nehrozí-li nebezpečí zmaření zmrazení, pak z důvodu hospodárnosti ponechává Finanční analytický úřad zmrazená aktiva ve správě tomu, kdo je má u sebe. Úřad ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné moci pak nad zmrazenými aktivy vykonává dozor. V každém případě k odnětí aktiv dochází až poté, co nejsou dobrovolně vydána, k čemuž doposud nikdy nedošlo.

Ad 7 Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu dni část těchto prověřování stále probíhá, nepovažuje Finanční analytický úřad s ohledem na citlivost a závažnost těchto šetření za vhodné a účelné jejich počet zveřejňovat.