2. Č. j. FAU-15413/2021/031 ze dne 26. 2. 2021

Počet žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržených FAÚ v roce 2020 a způsob jejich vyřízení

Dotaz:

Dobrý den,

pro účely zpracování mé bakalářské práce, která se týká zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o následující informace:

Otázky se týkají roku 2020

1. počet podaných žádostí o informace

2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

     - způsob vyřízení

4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

     - způsob vyřízení

5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

     - způsob vyřízení

6. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

7. počet stížností podaných podle § 16a

     - důvody podání

     - způsob vyřízení

8. počet informací vydaných za úhradu nákladů 

      - vybráno celkem Kč 

9.  počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí informace v letech 2015–2020

Odpověď:

K Vaší žádosti uvádí Úřad následující:

  1. Úřad obdržel v roce 2020 šest žádostí o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  2. Úřad vydal v roce 2020 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím čtyři rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.[1] Pro úplnost uvádíme, že byla dále vydána dvě rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  3. Proti žádnému rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydanému v roce 2020 nebylo podáno odvolání.
  4. Proti Úřadem vydanému rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nelze podat rozklad, jelikož Úřad není ústředním správním úřadem. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze v souladu s ustanoveními § 16 a § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím a s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, o kterém rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je v tomto případě Ministerstvo financí České republiky.
  5. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 nebylo podáno odvolání proti žádnému rozhodnutí Úřadu o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, nebyla rovněž podána ani žádná žaloba ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Taková žaloba by byla nepřípustná, jelikož by žalobce nevyčerpal všechny řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem.
  6. Úřad v roce 2020 neposkytoval žádné výhradní licence.
  7. Úřad neobdržel v roce 2020 žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.
  8. Úřad v roce 2020 nepožadoval v souvislosti s poskytováním informace žádnou úhradu nákladů.
  9. Úřad uvádí, že v letech 2015–2020 nedošlo k žádnému překročení lhůty stanovené pro poskytnutí informace.
 

[1] Jedním z uvedených rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace byla vyřízena žádost doručená Úřadu dne 26. prosince 2019.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.