2. Č. j. FAU-50774/2023/03 ze dne 16. 3. 2023

Plat ředitele Finančního analytického úřadu

Dotaz:

Vážení,

v rámci projektu Platy úředníků (www.platyuredniku.cz), vás i v letošním roce žádáme na základě zákona č. 106/1999 Sb. a zejména pak jeho nové části § 8c – Informování o příjmech fyzických osob
(1) Povinný subjekt poskytne informaci o výši příjmu osoby, které poskytl nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů
a) jako
1. veřejnému funkcionáři, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů,
2. poradci prezidenta republiky, člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo
3. členovi svého statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, anebo
b) pokud žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace.
(2) Informace o výši příjmu podle odstavce 1 se poskytne v rozsahu jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok, před zdaněním a dalšími povinnými odvody za období podle obsahu žádosti. Při poskytování informace podle věty první se § 5 odst. 3 nepoužije.

o poskytnutí následujících informací:

  • informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích* a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2022 do 31.12.2022).

* V případě úřadu tyto informace poskytněte za nejvyššího představitele instituce (ministr/vedoucí úřadu/ředitel úřadu) a za jeho přímé podřízené (náměstky/ředitele/vedoucí odborů nebo sekcí apod.) V případě subjektů jako jsou národní nebo státní podniky či akciové společnosti ve vlastnictví státu tyto informace poskytněte za nejvyšší představitele subjektu jako jsou předsedové a členové řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu společnosti. U organizací, které mají regionální/krajské kanceláře/pobočky a pobočka má alespoň dvou úrovňovou řídící strukturu, do seznamu zahrňte i vedoucího/řídícího/ředitele těchto poboček.

Prosíme o poskytnutí informací ve struktuře Instituce – Pozice – Rok – Plat bez odměn v hrubé výši – Odměny/bonusy v hrubé výši – Nefinanční bonusy – Počet odpracovaných měsíců za rok – Zdůvodnění mimořádných odměn, tedy tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce ve formátu MS Excel. Vzhledem k tomu, že projekt Platy úředníků je dlouhodobý (tento projekt spustila v roce 2014 paní Kristýna Bašná MSc. PhD. a v roce 2020 převzal jeho provozování Hlídač státu, z.ú., do jehož náplně tato činnost spadá), získané informace tak jsou a budou zveřejňovány na webu www.platyuredniku.cz a tam i kontinuálně porovnávány v čase, prosíme proto o zachování názvů jednotlivých pozic jako v loňském roce.

Vzhledem k tomu, že námi požadované informace nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než v rámci projektu Platy úředníků (na webu www.platyuredniku.cz) je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu, tedy plní funkci tzv. „společenského hlídacího psa“. Viz rozhodnutí NSS č. j. 2 As 88/2019-29.

Odpověď:

K Vaší žádosti (dle struktury Vámi přiložené tabulky) uvádí Finanční analytický úřad následující:

Instituce

Finanční analytický úřad

Pozice

ředitel

Rok

2022

Hrubý plat

836.350,- Kč

Odměny

250.000,- Kč

Nefinanční bonusy

Služební vůz bez řidiče

Počet odpracovaných měsíců

6