2. Č. j. FAU-65210/2019/031 ze dne 15. 8. 2019

Změna definice virtuálních měn v návaznosti na přijetí tzv. 5. AML směrnice

Dotaz:

Dobrý den,

žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dané informace budou použity v rámci diplomové práce zaměřené na virtuální měny.

Prosím o odpověď na následující otázky:

1. Má FAÚ za to, že je třeba novelizovat AML zákon (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) v souvislosti s 5. AML směrnicí?

2. Pokud ano, je plánovaná změna definice virtuálních měn v ALM zákoně (§ 2 odst. 1 písm. l)?

3. Pokud je změna definice plánovaná, jak nyní znějí pracovní verze definic? V případě více definic, která je nejpravděpodobnější? (Uvědomuji si, že verze nemusí být zdaleka konečné a že oproti finální verzi se mohou i změnit, nyní mě proto znamená aktuální směr úvah nad definicemi a jejich pracovní znění).

4. Jak vnímá úřad rozdíl mezi virtuálními měnami a virtuálními aktivy?

Děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Ke shora specifikované žádosti uvádí Finanční analytický úřad následující:

1. Česká republika je na základě čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie zavázána k transpozici směrnic do vnitrostátního právního řádu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (dále jen „V. AML směrnice“), byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. června 2018, přičemž členské státy mají povinnost transponovat tuto směrnici do vnitrostátních právních řádů nejpozději do 10. ledna 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že V. AML směrnice zásadním způsobem mění směrnici předchozí, je potřeba tyto změny legislativně promítnout rovněž do zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a dalších souvisejících právních předpisů. Z tohoto důvodu započal Finanční analytický úřad již v loňském roce práci na novelizaci AML zákona tak, aby byl plně v souladu s evropským právem. K dnešnímu dni se navrhované znění AML zákona nachází ve vnějším připomínkovém řízení.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že používání virtuálních měn je v současné době na vnitrostátní i mezinárodní úrovni čím dál tím rozšířenější a jejich anonymita znamená značné riziko pro jejich zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zařazuje V. AML směrnice poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a fiat měnami a poskytovatele virtuálních peněženek mezi tzv. povinné osoby. Přestože současné znění AML zákona osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou mezi tzv. povinné osoby již zahrnuje, je potřeba reagovat na aktuální vývoj v této oblasti a předmětnou definici v AML zákoně novelizovat.

3. S ohledem na znění V. AML směrnice a rovněž z důvodu zajištění souladu s Doporučeními FATF je definice virtuální měny rozšířena tak, aby zahrnovala i ty případy, kdy je potlačena její platební funkce, a naopak je zdůrazněna funkce investiční. Navrhované znění ustanovení, které bylo zasláno do vnějšího připomínkového řízení, zní:

„(9) Virtuální měnou se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovávaná jednotka, která je

a) způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o

1. zaknihovaný cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní prostředek podle zákona o platebním styku,

2. prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 zákona o platebním styku, nebo

3. prostředek, kterým je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku, nebo

b) prostředkem podle písmene a) bodu 2 a kterou lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje elektronicky uchovávanou jednotku podle písmene a).“

Vzhledem ke skutečnosti, že ve vnějším připomínkovém řízení byla k novele AML zákona uplatněna řada připomínek, které jsou v současné době vypořádávány, může se shora uvedená definice virtuálních měn měnit.

4. S pojmem „virtuální aktiva“ pracují Doporučení FATF, s pojmem „virtuální měny“ právo Evropské unie. Pojem „virtuální aktiva“ vnímá Finanční analytický úřad jako pojem širší a nadřazený virtuálním měnám, který v sobě mimo oficiální virtuální měny (např. Bitcoin, Litecoin, Ethereum) zahrnuje rovněž smart-contracts, pohledávky a další.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.