3. Č. j. FAU-64007/2022/031 ze dne 25. 4. 2022

Předpisy upravující úřední komunikaci zaměstnanců Finančního analytického úřadu

Dotaz:

Dobrý den,

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následujících údajů:

 1. Jakým způsobem jsou zaměstnanci Vaší organizace vedeni k dodržování pravidel správné úřední komunikace?
 2. Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?
 3. Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?
 4. Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?
 5. Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemné dny.

Odpověď:

 1. Finanční analytický úřad (dále také „Úřad“) ctí zásady činnosti správních orgánů definované v úvodních ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Jednou ze stěžejních zásad je zásada, že veřejná správa je službou veřejnosti a zásada dobré správy, kterou vyjadřuje ustanovení § 4 správního řádu. Při činnosti Úřadu se tak každý jeho zaměstnanec chová k dotčeným osobám zdvořile a podle možností jim vychází vstříc.

  Zaměstnanci Úřadu jsou z převážné části zaměstnanci dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). Zákon o státní službě stanoví ve svém ustanovení § 77 státním zaměstnancům povinnost mimo jiné „zachovávat pravidla slušnosti vůči představeným, ostatním státním zaměstnancům a zaměstnancům ve správním úřadu a při úředním jednání“. Zaměstnanci Finančního analytického úřadu jsou si vědomi svých povinností vyplývajících jim z příslušných právních předpisů.

  Finanční analytický úřad vydal interní předpis „Etický kodex zaměstnance FAÚ“ (dále jen „Etický kodex“), který je dostupný na internetových stránkách Finančního analytického úřadu (viz https://fau.gov.cz/eticky-kodex-zamestnance-fau). Etický kodex zavazuje všechny zaměstnance Úřadu a stanoví standardy profesionální úřední komunikace jak při úřední komunikaci s veřejností, tak v rámci vnitřní komunikace (podrobněji viz níže).
   
 2. Každý vedoucí zaměstnanec je dle článku 12 Etického kodexu povinen kontrolovat jeho dodržování, a to včetně komunikace podřízených zaměstnanců s veřejností.
   
 3. Etický kodex ve svém článku 2 stanoví povinnost profesionality zaměstnanců Úřadu: „Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec Finančního analytického úřadu vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.“. Článek 10 pak stanoví požadavky na reprezentaci Úřadu: „Zaměstnanec Finančního analytického úřadu jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho osobnost. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec Finančního analytického úřadu taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména. Zaměstnanec Finančního analytického úřadu svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost Finančního analytického úřadu.“
   
 4. Článek 2 Etického kodexu se zabývá rovněž komunikací zaměstnance Úřadu s ostatními spolupracovníky: „Zaměstnanec Finančního analytického úřadu jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.“
   
 5. Finanční analytický úřad nepořádá školení zaměřená na úřední komunikaci.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.