3. FAU-74863/2020/031 ze dne 13. 8. 2020

Spisový a skartační řád FAÚ

Dotaz:

Vážený pane,

S odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zejména posun v této rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby u organizací státní správy, realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 2019, včetně stavu plnění akčních plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády č. 332 ze dne 13. května 2019.

Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

  1. Platná verze Spisového řádu Vaší organizace,
  2. Schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
  3. Informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
  4. Poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly,
  5. Poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální podobě.

Odpověď:

K bodu a) žádosti: Spisový a skartační řád Finančního analytického úřadu č. j. FAU-29129/2017 ze dne 28. dubna 2017 je přílohou tohoto rozhodnutí.

K bodu b) a c) žádosti: K požadavku žadatele o poskytnutí schváleného Akčního plánu organizace vytvořeného na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. května 2019 č. 332, k výsledku analýzy současného stavu nasazení a využívání informačních systémů pro odbornou správu dokumentů a využívání nástrojů souvisejících s požadavky zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve státní správě, a to spolu s informací o míře a způsobu jeho naplnění, Finanční analytický úřad uvádí, že není adresátem shora specifikovaného usnesení vlády České republiky a tudíž nemá povinnost takový akční plán vytvářet. Adresátem předmětného usnesení jsou ústřední správní úřady ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mezi něž povinný subjekt nespadá. Z výše uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, že Úřad takovým dokumentem nedisponuje a současně ani nemá povinnost takovým dokumentem disponovat.

K bodu d) žádosti: Příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby je dle ustanovení § 71 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k Finančnímu analytickému úřadu Národní archiv. K dnešnímu dni neproběhla u Finančního analytického úřadu ze strany Národního archivu žádná kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. S ohledem na uvedené tak Finanční analytický úřad nedisponuje žádným protokolem o provedení kontroly a výkonu spisové služby.

K bodu e) žádosti: Vzhledem ke skutečnosti, že příslušným archivem nebyla k dnešnímu dni provedena u Finančního analytického úřadu žádná archivní prohlídka podle ustanovení § 21 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, nedisponuje Úřad žádným protokolem o provedeném skartačním řízení

Spisový a skartační řád FAÚ (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.