6. Č. j. FAU-99999/2022/031 ze dne 2. 8. 2022

Počet kontrol zahájených Finančním analytickým úřadem podle AML zákona, počet a výše uložených pokut

Dotaz:

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Kolik kontrol zahájil Finanční analytický úřad podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a to v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti, a to s rozpadem na jednotlivé roky?

2) Kolik z kontrol podle bodu 1) se týkalo povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky?

3) Kolik z kontrol podle bodu 1) se týkalo povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky?

4) Kolik z kontrol podle bodu 1) týkalo povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky?

5) Kolik kontrol zahájila Česká advokátní komora podle AML zákona v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti, a to s rozpadem na jednotlivé roky?

6) Kolik kontrol zahájila Komora daňových poradců České republiky podle AML zákona v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti, a to s rozpadem na jednotlivé roky?

7) Kolik pokut udělil Finanční analytický úřad v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti za porušení některé z povinností podle AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky? V jaké výši byly jednotlivé pokuty uděleny?

8) Kolik pokut udělil Finanční analytický úřad v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti za porušení povinnosti podle AML zákona povinným osobám dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky? V jaké výši byly jednotlivé pokuty uděleny?

9) Kolik pokut udělil Finanční analytický úřad v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti za porušení povinnosti AML zákona povinným osobám dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky? V jaké výši byly jednotlivé pokuty uděleny?

10) Kolik pokut udělil Finanční analytický úřad v období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti za porušení povinnosti podle AML zákona povinným osobám dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona, a to s rozpadem na jednotlivé roky? V jaké výši byly jednotlivé pokuty uděleny?

Odpověď:

K Vaší žádosti uvádí Finanční analytický úřad následující:

1)

Rok

Počet kontrol podle AML zákona

2017

48

2018

33

2019

27

2020

30

2021

34

2022 (k 18. červenci 2022)

12

2)

Rok

Počet kontrol provedených u povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona

2017

1

2018

1

2019

1

2020

2

2021

3

2022 (k 18. červenci 2022)

0

3) Finanční analytický úřad nezahájil ve vymezeném období žádnou kontrolu dodržování povinností dle AML zákona u povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona.

V této souvislosti Úřad pro úplnost dodává, že správní dozor nad příslušníky profesních komor byl do 31. prosince 2020 vykonáván příslušnými profesními komorami. Subsidiární pravomoc Finančního analytického úřadu vykonávat správní dozor u příslušníků profesních komor byla do AML zákona vložena až zákonem č. 527/2020 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2021.

4)

Rok

Počet kontrol provedených u povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona

2017

0

2018

1

2019

1

2020

0

2021

1

2022 (k 18. červenci 2022)

1

5) Finanční analytický úřad uvádí, že profesní komory mají povinnost předkládat Úřadu přehled o počtu přijatých oznámení o porušení AML zákona, provedených kontrolách, zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích až od roku 2021, a to na základě novely AML zákona provedené zákonem č. 527/2020 Sb. (viz ustanovení § 37 odst. 6 AML zákona). Úřad tak má tento přehled pouze za kalendářní rok 2021.

Česká advokátní komora zahájila v roce 2021 osmnáct kontrol zaměřených výhradně na dodržování povinností vyplývajících z AML zákona.

Pro informace týkající se předchozích let se, prosím, obraťte přímo na Českou advokátní komoru.

6) Finanční analytický úřad k dnešnímu dni neobdržel od Komory daňových poradců České republiky přehled dle ustanovení § 37 odst. 6 AML zákona. Úřad v nedávné době komoru k zaslání tohoto přehledu vyzval, lze tak očekávat, že přehledem za kalendářní rok 2021 bude Finanční analytický úřad disponovat v nejbližší době.

7)

Rok

Počet pokut

Výše pokut v Kč

Rozmezí udělených pokut

2017

14

840 000

20 000 – 150 000

2018

12

2 215 000

50 000 – 1 000 000

2019

15

1 950 000

50 000 – 300 000

2020

17

2 695 000

15 000 – 700 000

2021

15

4 020 000

10 000 – 2 000 000

2022 (k 18. červenci 2022)

8

4 905 000

50 000 – 4 000 000

8)

Rok

Počet pokut

Výše pokut v Kč

Rozmezí udělených pokut

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

1

300 000

300 000

2020

0

0

0

2021

2

110 000

10 000 – 100 000

2022 (k 18. červenci 2022)

0

0

0

9) Finanční analytický úřad neudělil povinným osobám dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona za uvedené období žádné pokuty za porušení povinností dle AML zákon.

V této souvislosti Úřad pro úplnost dodává, že profesní komory byly do 31. prosince 2020 v AML oblasti vyjmuty z působnosti správního trestání, tj. ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, které bylo do té doby nahrazeno správním disciplinárním trestáním, a to podle jednotlivých sektorových právních předpisů upravujících stavovské profese. Jak již bylo výše uvedeno, subsidiární pravomoc Finančního analytického úřadu projednávat přestupky podle AML zákona u příslušníků profesních komor byla do AML zákona vložena až zákonem č. 527/2020 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2021.

10)

Rok

Počet pokut

Výše pokut v Kč

Rozmezí udělených pokut

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

2

300 000

50 000 – 250 000

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022 (k 18. červenci 2022)

0

0

0