Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 833/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/427 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost podle čl. 5a odst. 4a nařízení informovat příslušné vnitrostátní úřady a Komisi o imobilizovaných aktivech a rezervách podle jak jsou tato uvedena v čl. 5a odst. 4 nařízení.

Uvedené informace se od 27. dubna 2023 do 14 dnů a poté každé tři měsíce podávají Finančnímu analytickému úřadu a Evropské komisi na formuláři, který je ke stažení zde: reporting_template_833.xlsx

Bližší informace lze nalézt v odpovědích Komise na často kladené otázky (viz odpovědi u otázek č. 6 a č. 7), které jsou ke stažení zde: 26.04.23 Russian Centra Bank.pdf