Legislativa a metodika

Informace pro povinné osoby

Povinné osoby z finančního sektoru

Povinné osoby z finančního sektoru se člení podle toho, zda jsou dozorované pouze FAÚ, nebo i Českou národní bankou (ČNB). ČNB zajišťuje kontrolu plnění AML povinností u těch povinných osob, kde vykonává dohled. Jedná se zpravidla o typově určené povinné osoby, na které AML zákon dopadá ve vztahu k veškeré jejich podnikatelské činnosti, která se s nimi typově pojí.

Všechny ČNB dohlížené povinné osoby by měly své AML povinnosti plnit nejen v souladu s AML zákonem, ale též s vyhláškou ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Více na https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti/. ČNB také poskytuje metodické a výkladové materiály pro tyto povinné osoby a vydává stanoviska ČNB k regulaci finančního trhu v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti.

Vybraná stanoviska a materiály k úvěrovým institucím

1. De-risking

EBA (Evropský orgán pro bankovnictví) vydal dne 5. 1. 2022 stanovisko k problematice de-riskingu, ve kterém řeší snahu úvěrových institucí o odstranění určitého ML/TF rizika tím, že nebudou poskytovat služby klientům z určitých rizikových kategorií. Stanovisko upozorňuje na negativní dopady de-riskingu, a to finanční vyloučení oprávněných zákazníků a vliv na hospodářskou soutěž a finanční stabilitu. Následně se zabývá tím, jak zabránit neodůvodněnému de-riskingu při řízení ML/TF rizik úvěrovou institucí a uvádí, že uplatnění de-riskingu u celých kategorií zákazníků bez řádného zvážení rizikových profilů jednotlivých klientů může být neopodstatněné a může být známkou neefektivního řízení rizik ML/TF.

Vybraná stanoviska a materiály k finančním institucím

1. Osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu a penzijní společnost

 • Investiční fond

  Administrátor investičního fondu je povinnou osobou na rozdíl od obhospodařovatele. Obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost či samosprávný investiční fond) již povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 4 AML zákona není, avšak může nastat situace, kdy se i tento subjekt povinnou osobou stane. To je spojeno s typem investiční strategie, kterou obhospodařovatel investičního fondu či investiční společnost provádí. Pokud totiž při realizaci investiční strategie provádí regulované činnosti, které podléhají § 2 odst. 1 AML zákona, pak ve vztahu k takové činnosti je povinnou osobou, např. nakupuje nebo prodává nemovité věci, nebo poskytuje úvěry či zápůjčky. Více stanovisko ČNB
   
 • Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním investičního fondu

  Výkon „správy majetku srovnatelné s obhospodařováním investičního fondu“, jak ji uvádí ustanovení § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech se řadí mezi činnost poskytovanou povinnou osobu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodu 4 AML zákona, pokud tuto správu vykonává právnická osoba.
   
 • Materiál FATF

  FATF Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector

2. Osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz

Osoba oprávněná poskytovat platební služby je povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 AML zákona a tuto činnost mohou vykonávat jen osoby uvedené v § 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, které mají povolení ČNB.

Osoba oprávněná k vydání elektronických peněz je povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 AML zákona a tuto činnost mohou vykonávat jen osoby uvedené v § 6 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, které mají povolení ČNB.

3. Osoba oprávněná k poskytování/zprostředkování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo obchodování s nimi

 • Finanční leasing

V případě služeb spojených s leasingem je třeba rozlišovat, o jaký typ financování se jedná. Pokud jde o operativní leasing, zde FAÚ dlouhodobě zastává stanovisko, že jde v podstatě o pronájem věcí a tento obor činnosti není podřízen AML zákonu. Opačný závěr je však u finančního leasingu, kde subjekt, který ho poskytuje či zprostředkovává, bude povinnou osobou dle AML zákona.

4. Služby úschovy cenností a pronájem bezpečnostních schránek

Úschova cenností a poskytování bezpečnostních schránek jsou služby, které spadají do AML zákona a mohou být poskytovány nebankovními subjekty na základě živnostenského oprávnění nebo bankovními institucemi v rámci jejich činnosti. Služba spočívající v úschově cenností a poskytování bezpečnostních schránek je založena na smluvním vztahu, který většinou zahrnuje pronájem bezpečnostní schránky či trezoru klientovi k uložení věcí, jejichž povaha to dovoluje.

Tato povinná osoba musí vypracovat písemný systém vnitřních zásad (SVZ) včetně písemného hodnocení rizik a průběžně je aktualizovat. Písemné splnění této povinnost se neuplatní, pokud povinná osoba nezaměstnává či nemá jinak činné jiné osoby, anebo pokud se řídí SVZ jiné povinné osoby za podmínek stanovených v AML zákoně.

5. Pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění

 • Pojišťovací zprostředkovatel

Dotaz pokud v rámci jedné pojišťovací smlouvy je poskytována pojistná ochrana více osobám. Kdo bude považován za klienta, a tedy bude provedena identifikace dle AML zákona. Je to pojistník, tedy osoba zavázaná k úhradě pojistného. U ostatních osob pak postačí zaznamenat pouze identifikační údaje nutné k jejich ztotožnění

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.