7. Č. j. FAU-105117/2022/031 ze dne 22. 8. 2022

Počet subjektů, kterým byl zmrazen majetek na základě mezinárodních sankcí, které byly přijaty na úrovni Evropské unie v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem; počet udělených výjimek

Dotaz:

Žádám Vás tímto o poskytnutí informací, které se týkají sankcí uvalených na osoby a firmy v souvislosti s válkou na Ukrajině a snahou o omezení ukrajinské svrchovanosti.

Kolika fyzickým osobám z Ruska, Běloruska a případně i dalších zemí jste od 24. února v souvislosti s uvalenými sankcemi EU kvůli válce na Ukrajině zmrazili jejich nemovitosti, cenné papíry či bankovní účty (uveďte po položkách dle druhu majetku)?

Kolika právnickým osobám z Ruska, Běloruska a případně i dalších zemí jste od 24. února v souvislosti s uvalenými sankcemi EU kvůli válce na Ukrajině zmrazili jejich nemovitosti, cenné papíry či bankovní účty (uveďte po položkách dle druhu majetku)?

Uveďte také, kolika subjektům a z jakých důvodů jste od 24. února udělili výjimku ze zmíněných sankcí (kvůli válce na Ukrajině).

Odpověď:

Finanční analytický úřad na základě mezinárodních sankcí, které byly přijaty na úrovni Evropské unie v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem vůči konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I k nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „nařízení č. 269/2014“), v případě Ruska a v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (dále jen „nařízení č. 765/2006“), v případě Běloruska, od 24. února 2022 (ke dni 19. srpna 2022) provedl předběžná opatření či zmrazil majetek 2 fyzickým osobám a 15 právnickým osobám, a to v souladu s čl. 2 výše uvedených nařízení.

Odchylně od čl. 2 příslušných sankčních předpisů a v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo Finančním analytickým úřadem povoleno celkem 16 výjimek ze zmrazení, a to v nezbytně nutném rozsahu a z důvodů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) b) a c), čl. 6 a čl. 6b nařízení č. 269/2014 a dále z důvodu uvedeného v čl. 4a nařízení č. 765/2006.

Závěrem pro úplnost dodáváme, že Finanční analytický úřad pravidelně, obzvláště v současné době, zveřejňuje na svých internetových stránkách www.financnianalytickyurad.cz zásadní a aktuální informace a stanoviska týkající se problematiky mezinárodních sankcí. Veškeré informace, které Finanční analytický úřad o své činnosti zveřejňuje, jsou k dispozici rovněž ve výročních zprávách publikovaných na internetových stránkách Finančního analytického úřadu.