Oprava písařské chyby ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země

FAÚ opravuje tiskařskou chybu ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Ve verzi uveřejněné 16. 3. 2023 chybí v části 2. Zesílená identifikace a kontrola klienta (§ 9a AML zákona) u opatření podle § 9a odst. 3 písm. d) informace o tom, že kromě člena statutárního orgánu může souhlas s navázáním či s pokračováním obchodního vztahu s klientem udělit rovněž osoba jím pověřená k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V poznámce pod čarou k tomuto textu se dále potvrzuje, že takovýchto pověřených osob může být i více a že se pověření některých z nich může vztahovat jen na případy vzešlé ze zařazení Ruska mezi vysoce rizikové třetí země.